Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Biofyzikálne mechanizmy pohybu tau proteínu v extracelulárnom priestore mozgu
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Andrej Kováč, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Abnormálna agregácia tau proteínu je charakteristickým znakom skupiny neurodegeneratívnych ochorení, ktoré sa označujú ako tauopatie. Prítomnosť tau proteínu v cerebrospinálnej tekutine ešte pred tým ako dôjde k progresívnemu odumieraniu neurónov naznačuje, že tau môže byť aktívne vylučovaný neurónovými bunkami do extracelulárneho priestoru (ECP). ECP je tesný priestor medzi bunkami ovplyvňujúci pohyb mnohých neuromodulátorov a veľkých molekúl. ECP zabezpečuje transport signálnych molekúl, odpadových produktov buniek a terapeutík. Avšak základné biofyzikálne mechanizmy, ktoré sprostredkúvajú transport molekúl cez ECP neboli doposiaľ popísané. Cieľom projektu bude pomocou moderných metód neurobiológie a analytických metód opísať a objasniť transport tau z centrálnej nervovej sústavy do periférneho prostredia.