Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Sociálne aspekty dekarbonizácie v kontexte ekonomických a environmentálnych výziev na regionálnej úrovni: Prípadová štúdia vybraného vyššieho územného celku a implikácie pre verejné politiky
Program DŠ
Európské štúdiá a politiky
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Klimatická neutralita do roku 2050 znamená pre Slovenskú republiku závažné výzvy v súvislosti s dekarbonizáciou ekonomiky a prechodom na cirkulárne a nízko-uhlíkové modely výroby a spotreby. Kľúčovým prístupom bude transformácia na úrovni regiónov, ktorú bude podporovať Slovenská republika a EÚ v rámci mechanizmu spravodlivej transformácie (JTM). Zároveň ale dekarbonizácia vytvára ekonomické a sociálne náklady a má rôzne vplyvy na domácnosti a ľudí. Práca sa zameria na vytvorenie koncepčného a teoretického rámca pre mapovanie a analýzu sociálnych aspektov dekarbonizácie, ktoré budú následne kvantitatívne a kvalitatívne overené na prípadovej štúdii vybraného VÚC. Výskum svyužitím prípadovej štúdie o vybranom regióne poskytne kľúčové kvalitatívne vstupy pre: i) zmapovanie existujúcich a vznikajúcich sociálnych nákladov prechodu na nízko-uhlíkovú výrobu a spotrebu, ii) analýzu ekonomických asociálnych konfliktov pri štrukturálnej transformácii a iv) a taxonómiu bariér/výziev súvisiacich sdekarbonizáciou a s vplyvom na tvorbu verejných politík. Táto práca umožní rozšíriť a špecifikovať teoretické aspekty dekarbonizácie a štrukturálne podmienky, ktoré tvoria alebo môžu tvoriť zázemie pre stratégie, programy a plány vykonávané na národnej a regionálnej úrovni.