Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Duševné zdravie a kvalita života menšín v (post)pandemickom období
Program DŠ
Sociálna psychológia a psychológia práce
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Vzhľadom na aktuálny spoločenský naratív je možné usudzovať, že pandémia COVID-19 mala negatívny vplyv na duševné zdravie obyvateľstva. Štúdie však častokrát preukazujú zmiešané výsledky a efekt pandémie na duševné zdravie či kvalitu života nie je jednoznačný na populačnej úrovni. Je však pravdepodobné, že tento efekt bude determinovaný sociálnymi nerovnosťami. Cieľom dizertačnej práce je, za použitia kombinácie kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, preskúmať psychologické aspekty duševného zdravia a kvalitu života menšín na Slovensku (napr. utečenci, národnostné menšiny, atď.) v (post)pandemickom období a zasadiť tieto výsledky do širšieho kultúrneho kontextu a psychologického poznania.