Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Psychologické determinanty zámeru žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT)
Program DŠ
Sociálna psychológia a psychológia práce
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
V roku 2020 bolo v rámci 28 krajín EÚ zamestnaných takmer 9 miliónov ľudí v IT oblasti. Podľa Eurostatu je v oblasti IT len 17 % žien v rámci krajín EÚ, pričom najvyšší podiel žien v IT má Bulharsko (32%) a najmenší podiel žien v IT je v Maďarsku (9%). V podmienkach SR reprezentujú ženy len 13,7 % IT pozícií, pričom zarábajú o 19 % menej ako muži (gov.sk). Výskum Velšica (2019) uvádza, že z 1000 žien len 29 získa bakalársky titul v IT odbore, len 4 z nich zostanú aj v IT sektore pracovať. Vzhľadom na vekové rozdiely pracuje cca. 20 % žien v IT odbore vo veku do 30 rokov, vo veku do 45 rokov len 9 % žien. Príčin súčasného stavu je mnoho. Rozhodnutie dievčat/žien študovať IKT (educational choice) je komplexným rozhodnutím, vyzrieva v priebehu mnohých rokov a je ovplyvnené početnými vnútornými a vonkajšími psychologickými faktormi. Rodové stereotypy o rozdelených mužských a ženských úlohách dokladujú ich pretrvávanie v spoločnosti a prejavujú sa okrem iného i vo výbere budúceho povolania. Cieľom dizertačnej práce je skúmať psychologické konštrukty, ktoré vytvárajú a determinujú zámer študovať IKT. Pozornosť bude kladená na štúdium gender IKT stereotypov u respondentiek a ich vzorových osôb v okolí (napr. matka, otec, triedny/a učiteľ/ka, učiteľ/ka informatiky, mediálne vzory a pod.) a ako sa premietajú/li do konkrétnych očakávaní ohľadom rodových rolí (gender role beliefs).