Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv obsahu kyslíka na funkcionalitu RMnO3 materiálov s perovskitovou štruktúrou
Program DŠ
Materiály
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Marián Mihalik, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Energetická náročnosť dnešnej modernej spoločnosti sa zvyšuje z niekoľkých dôvodov, akými sú napr. rast životnej úrovne a populácie. Tento dopyt je čiastočne uspokojený používaním fosílnych palív, ktoré generujú CO2. Možnou alternatívou sú ekologicky vhodnejšie paliva akým je vodík. Výsledkom spaľovania vodíka je iba čistá energia a voda. Skladovanie vodíka významne ovplyvňuje použitie tohto paliva. Okrem skladovania v tuhom stave, kvapalnom a vo forme hydridov patria klasické RMnO3 materiály s perovskitovou štruktúrou k jednej zo známych alternatív. V práci „Mihalik jr. M., Csach K., Kavečanský K., Mihalik M.: Cooperative Jahn-Teller effect in NdMn1-xFexO3+δ (0 ≤ x ≤ 0.2), Journal of Alloys and Compounds, 857 (2021) 157612“ sme ukázali možnosť vytvorenia vakancií v kyslíkových kryštálových polohách. Témou doktorandského štúdia je zistiť do akej miery je takto vytvorená defektná štruktúra vhodná na uskladnenie vodíka a zároveň do akej miery obsah kyslíka ovplyvňuje funkcionalitu týchto materiálov z pohľadu magnetických a elektrických vlastnosti. Úspešné absolvovanie doktorandského štúdia predpokladá zvládnutie prípravy vhodných materiálov vo forme nanopráškov, keramík a kryštálov ako aj ich charakterizáciu z pohľadu štruktúry, magnetických a elektrických vlastností.