Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Názov témy
Princíp právneho štátu v judikatúre Súdneho dvora Európskej Únie
Program DŠ
30. právo
Meno školiteľa/-ky
Doc. JUDr. Milan Hodás, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Právnická fakulta UK
Stručná anotácia
Princíp právneho štátu patrí k základným hodnotám Európskej únie v zmysle čl. 2 Zmluvy o Európskej Únií (ďalej len „ZEÚ“). Článok 2 pritom predstavuje viac, než len abstraktné vyhlásenie – tvorí súčasť prístupových (kodanských) kritérií a je zdrojom záväzných povinností členských štátov presadzovať hodnoty Únie, a teda aj právny štát. Napriek tomu, že obsah tohto pojmu nie je striktne vymedzený, v pojmológií Európskej únie je dlhodobo ustálený a reprezentuje stabilnú zásadu, ktorej dodržiavanie možno objektívne posúdiť a prípadné nedostatky spoľahlivo identifikovať.
Pôvodný mechanizmus kontroly dodržiavania týchto hodnôt bol ustanovený v čl. 7 ZEÚ, pričom z povahy veci tento predpokladá uskutočnenie politického rozhodnutia. V uplynulých rokoch je aj z uvedeného dôvodu možné registrovať zvýšenú iniciatívu Komisie posilniť ochranu právneho štátu aj za pomoci iných nástrojov Únie. S tým je spojený trend postupnej judicializácie tohto mechanizmu prostredníctvom prejudiciálneho konania a konania o nesplnení povinnosti členským štátom pred Súdnym dvorom Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“). Zapojenie Súdneho dvora, vzhľadom na jeho politickú nezávislosť, otvára dvere vyššej miere flexibility konania, otázne však naďalej ostáva, do akej miery je tento súdny aktivizmus želateľný zo strany členských štátov.
Cieľom predmetnej dizertačnej práce je jednak zanalyzovať príslušnú judikatúru Súdneho dvora, vyhodnotiť efektívnosť vymožiteľnosti právneho štátu prostredníctvom justičného prístupu, ale tiež s využitím dostupných rozhodnutí európskych súdnych inštitúcií obohatiť diskusiu o ďalšie odporúčania na účely praktického prehĺbenia dodržiavania zásady právneho štátu, s osobitným dôrazom pre krajiny V4.
Výskumná téza: Analýza efektívnosti konania pred Súdnym dvorom EÚ, ako alternatívy k mechanizmu ustanovenému v čl. 7 ZEÚ. Hľadanie miery proporcionality medzi zapojením Súdneho dvora do hodnotenia aplikácie zásady právneho štátu a suverenitou jednotlivých členských štátov.