Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium štruktúry a supravodivých vlastností LREBCO masívnych supravodičov
Program DŠ
Progresívne materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Pavel Diko, DrSc., akademik US Slovenska
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Masívne monokryštalické supravodiče (MMS) typu REBa2Cu3Ox (REBCO, RE: Y alebo vzácna zemina) na báze ľahkých vzácnych zemín (LRE) vykazujú rekordné hodnoty zachyteného magnetického poľa (17,6 T pri 26 K pre GdBCO MMS legované platinou) pri zníženej krehkosti vďaka prídavku striebra. V súčasnosti sa výskum zaoberá systémami, v ktorých je prídavok platiny nahradený lacnejšími legúrami. V rámci navrhovanej témy bude pozornosť venovaná príprave masívnych LREBCO monokryštálov s vybranými legúrami, analýze ich mikroštruktúry a charakterizáciii ich lokálnych a makroskolických supravodivých vlastností. Budú pritom použité metodiky štruktúrnej a fázovej analýzy eletrónovou mikroskopiou, EDS a EBSD analýza, RTG gifrakčná analýza, termická analýza, magnetizačné merania, merania zachyteného magnetického poľa a levitačnej sily.