Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium atomárnej štruktúry materiálov s vysokým stupňom neusporiadania
Program DŠ
Progresívne materiály
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Jozef Bednarčík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Kovové sklá a nanokryštalické materiály pripravené ich tepelným spracovaním majú rad zaujímavých mechanických a magnetických vlastností. Ich vynikajúce vlastnosti majú pôvod v jedinečnej atomárnej štruktúre, ktorá je charakterizovaná krátkodosahovým usporiadaním. Rozptyl RTG žiarenia predstavuje efektívnu metodiku na kvalitatívny a kvantitatívny popis atomárnej štruktúry. Zároveň umožňuje identifikovať korelácie medzi vybranými vlastnosťami a odpovedajúcimi zmenamy v ich štruktúre. V súčasnej dobe sa stávajú čoraz viac populárnymi postupy modelovania atomárnej štruktúry amorfných látok pomocou simulačných techník typu Monte Carlo. V rámci navrhovanej témy bude pozornosť venovaná identifikácií korelácií medzi vybranými vlastnosťami (magnetickými a/alebo mechanickými) a štruktúrnymi charakteristikami študovaných materiálov, majúcich vysoký stupeň vnútorného neusporiadania. Jedným z hlavných cieľov bude modelovanie ich atomárnej štruktúry pomocou metódy Monte Carlo, s využitím experimentálnych dát získaných rozptylom vysokoenergetických fotónov.

Literatúra:
1. S. Michalik, J. Bednarcik, P. Jovari, V. Honkimaeki, A. Webb, H. Franz, E. Fazakas, and L. K. Varga, Modelling the atomic structure of Al92U8 metallic glass, Journal of Physics-Condensed Matter 22 (2010) 40.