Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Fázové diagramy substitučných systémov RA1-xCrxO3 (R = vzácnozeminný kov; A = Mn,Fe)
Program DŠ
Fyzika kondenzovaných látok
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Matúš Mihálik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Oxidy tranzitívnych kovov sú intenzívne študované a to z dôvodu vysokého aplikačného potenciálu ako katódy pre palivové články, senzory pre detekciu rôznych plynov (CO2, metanol, etanol ...) a v neposlednom rade ako komponenty zo silnou magneto-elektrickou väzbou pre elektroniku. Školiace pracovisko sa danej tematike venuje dlhodobo a to hlavne zlúčeninám typu RMn1-xFexO3 (R = vzácnozeminný kov). Predbežné výsledky ukazujú, že RA1-xCrxO3 (A = Mn,Fe) systémy môžu takisto vykazovať veľmi zaujímavé vlastnosti s potenciálnym aplikačným použitím. Cieľom doktorandského štúdia bude syntetizovanie nových materiálov s chemickým zložením RMn1-xCrxO3, štúdium ich vlastností s dôrazom na magnetizmus, magneto-elektrickú väzbu a optimalizáciu týchto materiálov pre praktické využitie. Študent bude prevedený cez prípravu a charakterizáciu vzoriek, experimenty, analýzu dát a prezentáciu dosiahnutých výsledkov. To zaistí, že človek, ktorý ukončí toto štúdium bude mať široký rozhľad na poli experimentálnej fyziky a bude schopný pokračovať vo svojej kariére v základnom, alebo aplikovanom výskume.

Literatúra:
1. M. Mihalik jr. et al., Magnetic phase diagram of the TbMn1-xFexO3 solid solution system, Physica B 506 (2017) 163-167.