Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Štruktúra a vlastnosti relaxačných feroelektrík
Program DŠ
progresívne materiály
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Vladimír Kovaľ, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Ťažiskom dizertačnej práce bude výskum a vývoj nových elektrokeramických materiálov na báze relaxačných feroelektrík perovskitového typu pre efektívne uskladnenie energie. Súčasťou práce bude zvládnutie technologických postupov prípravy materiálov klasickou keramickou cestou, RTG difrakčná analýza štruktúry, rastrovacia a transmisná elektrónová mikroskopia a charakterizácia špecifických fyzikálnych vlastností funkčnej keramiky. Pri analytickom hodnotení makroskopických vlastností vo vzťahu k chemizmu a štruktúre elektrokeramiky bude dôraz kladený na implementáciu techniky dielektrickej spektroskopie vo výskume feroelektrických fázových prechodov.