Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Tvorba Jána Hrušovského, Ivan Minárika a Gejzu Vámoša
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Tomáš Horváth, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Práca sa sústredí na interpretácie vybraných textov uvedených autorov, ich usúvzťažnenie s literárnym smerom modernizmu. Všímať si môže problematiku reprezentácie literárneho subjektu, ako i modernistické témy: problémy indivídua, smrtiaca láska, melanchólia, pretržitý a vratký charakter skutočnosti, prienik do inej skutočnosti: fantastika, snové a halucinačné motívy.