Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Identifikácia a charakterizácia procesov bakteriálnej adaptácie prostredníctvom omikových technológií
Program DŠ
biochémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Baktérie patria medzi najrozšírenejšie mikroorganizmy našej planéty. V prírode osídľujú z najväčšej časti pôdu. Tvoria tu spoločenstvá podieľajúce sa na látkových premenách. Môžu rozkladať nielen zvyšky rastlinných a živočíšnych tiel ale aj škodliviny (napr. aromatické uhľovodíky) a transformovať ich na látky využiteľné vyššími rastlinami. Niektoré baktérie, ale závisia od iných, spravidla vyšších organizmov (rastliny, zvieratá, človek), a podľa ich vzťahu k svojmu hostiteľovi ich rozdeľujeme na symbiotické (obojstranne prospešné), patogénne (vyvolávajúce choroby) a tie, ktoré s daným organizmom žijú a nijako ho neovplyvňujú. Aby baktérie "prežili", prechádzajú značnými fenotypovými aj genotypovými zmenami.
Úlohou študenta je pochopiť a popísať procesy spojené s bakteriálnou adaptáciou. Uskutoční preto systematickú porovnávaciu analýzu kontrolných a adaptovaných buniek vybraných bakteriálnych izolátov, a to prostredníctvom omikových technológií, ako sú proteomika, metabolomika a transkriptomika. Získané údaje následne umožnia odhaliť esenciálne molekuly zodpovedné za aktiváciu ich metabolizmu.