Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Hodnotenie kombinovaných účinkov žiarenia s fotochemikáliami
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Množstvo fytochemikálií má viaceré fyziologické účinky, ako aj antioxidačnú aktivitu, čo vedie k radiačnej ochrane zvierat in vivo. Zatiaľ čo dostupné údaje naznačujú, že fytochemikálie možno použiť ako chemoterapeutické látky, mechanizmus zapojený do tejto farmakologickej aktivity ešte nie je stanovený. Účinky fytochemikálií v ľudských bunkách sú stále nedostatočne pochopené. Plánujeme študovať kombinované účinky fytochemikálií so žiarením v ľudských bunkách pomocou kombinácie techník ako prietoková cytometria, optická a fluorescenčná mikroskopia a RT-qPCR.