Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Nádorové organoidy - modelový nástroj pre štúdium rakoviny a predikcie odpovede na protinádorovú liečbu
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Monika Baráthová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Nádorové organoidy predstavujú nový modelový systém vo výskume rakoviny. Keďže napodobňujú pôvodnú tkanivovú architektúru nádoru in vitro, predstavujú vynikajúci model pre štúdium a testovanie nových potenciálnych terapeutických prístupov v liečbe rakoviny. Tieto systémy vykazujú epiteliálny a mezenchymálny fenotyp, pričom si zachovávajú nádorovo-špecifické markery a predstavujú sľubný experimentálny nástroj na reprodukciu a štúdium nádoru v laboratóriu v takmer fyziologickom stave. Cieľom práce bude príprava a analýza nádorových organoidov, identifikácia a charakterizácia špecifických molekulárnych vlastností, testovanie terapeutických prístupov a kombinovanej liečby so zameraním sa na nádorové mikroprostredie, hypoxiu, nádorovo asociovaný marker hypoxie karbonickú anhydrázu IX a biomarkery progresie ochorenia.