Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha komponentov alternatívnych dráh renín-angiotenzínového systému v obezite a vývoji kardiometabolických porúch
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Ing. Štefan Zorad, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Obezita predstavuje kľúčový rizikový faktor pre rozvoj kardiovaskulárnych ochorení a metabolického syndrómu. Aktivita klasického renín-angiotenzínového systému (RAS) je v obezite nadmerne zvýšená a prispieva k patogenéze metabolických porúch. Súčasný pohľad na RAS sa však stáva oveľa komplexnejším vďaka objaveniu tzv. protektívnych alternatívnych dráh zahrňujúcich angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (ACE2), angiotenzín-(1-7), Mas receptor a alamandin, čím sa otvárajú nové možnosti v hľadaní preventívnej a terapeutickej stratégie regulácie patogenézy obezity a sprievodných ochorení.
Cieľom práce je štúdium týchto nových alternatívnych dráh RAS a skúmanie ich kardiometabolických účinkov prostredníctvom modulácie týchto dráh in vitro aj in vivo za účelom objasnenia úlohy ACE2 a Mas receptora v patogenéze obezity a diabetu.