Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium úlohy GPR180 signalizácie vo funkcii beta buniek a patogenéze diabetu
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Lucia Balážová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Identifikácia nových stratégií na kontrolu glykémie je potrebná vzhľadom na alarmujúcu prevalenciu diabetu. Cieľom projektu je skúmať úlohu GPR180 receptora a jeho ligandu CTHRC1 v regulácii bunkového zloženia pankreasu a funkcie β buniek so zameraním na mechanizmus sekrécie inzulínu. Fenotypizácia myší s vyradeným GPR180 génom špecificky v β bunkách a funkčné in vitro štúdie umožnia identifikovať význam tejto signálnej dráhy. Časť experimentálnej práce je možné uskutočniť na ETH Zurich (Švajčiarsko) v spolupráci s laboratóriom prof. Wolfruma v prípade, že doktorand získa štipendium na výskumnú mobilitu.