Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Mechanizmy chemorezistencie pri uroteliálnych karcinómoch
Program DŠ
genetika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Uroteliálne karcinómy (UC) sú trinástou najčastejšou príčinou úmrtia na malígne ochorenie. Štandardným liečebným postupom je odstránenie nádoru a chemoterapia na báze cisplatiny. Pacienti s nádormi infiltrujúcimi svalovú vrstvu močového mechúra (MIBCs) sú najohrozenejšou skupinou, pričom tvoria asi 30% všetkých prípadov tohto ochorenia. Miera ich 5-ročného prežívania je 50% a v prípade progredujúceho alebo metastatického ochorenia len 10%. Aj keď 70% pacientov má v čase diagnózy nádor neinfiltrujúci svalovinu, približne v pätine takýchto prípadov dochádza k progresii ochorenia na MIBCs. Z miery prežívania pacientov je zreteľné, že veľká časť na chemoterapiu neodpovedá, čo predstavuje závažný problém. Keďže doteraz nie je známy konkrétny mechanizmus chemorezistencie UC, výskum ktorý by prispel k jeho pochopeniu je viac ako relevantný. Cieľom práce je pomocou rôznych molekulárnych prístupov identifikovať potenciálne biomarkery chemorezistencie pri UC na úrovni miRNA, mRNA alebo proteínov. Práca bude ďalej zameraná na bližšie porozumenie mechanizmov pre-, on- a post-target chemorezistencie na modeli bunkových línií tejto malignity.