Program Mobility

Často kladené otázky

Výzva Open 2020-2021


Musí byť uzatvorená s partnerskou inštitúciou dohoda o vedeckej spolupráci?

Nie, v prípade programu Mobility – Open nemusí.

Je podmienkou, aby bola partnerom projektu iba akademická inštitúcia?

Áno, podmienkou je návšteva akademickej inštitúcie (pod akademickou inštitúciou sa má na mysli ústav akadémie vied danej krajiny alebo univerzita danej krajiny, prípadne iná inštitúcia vedy a výskumu danej krajiny).

Kritériá podanie projektu sú záväzné aj pre partnerskú inštitúciu.?

Nie, nie sú.

Je podmienkou, aby mobilita bola realizovaná oboma inštitúciami?

Nie, nie je. Mobilita je v programe Mobility – Open organizovaná len slovenskou stranou.

Je potrebné, aby bol do projektu zapojený riešiteľský tím partnerskej organizácie?

Nie, v rámci výzvy Mobility – Open nemusí byť do projektu zapojený tím partnerskej organizácie.

Zo strany partnera je potrebný len akceptačný list?

Áno, v prípade programu Mobility – Open stačí zo strany partnera (navštívenej inštitúcie v zahraničí) akceptačný list.

Podáva sa projekt len na strane SAV?

Áno.

Musí mať hlavný riešiteľ 100% pracovný úväzok na SAV?

Áno, hlavný riešiteľ musí mať 100% pracovný úväzok na SAV (ide o súčet všetkých úväzkov v rámci SAV).

Môže byť partnerom v programe Mobility – Open organizácia, s ktorou už prebieha iný typ spolupráce?

Áno, môže.

Je potrebné uviesť mená všetkých vedeckých pracovníkov, ktorí sú súčasťou riešiteľského tímu, na akceptačný list?

Áno, na akceptačný list je potrebné uviesť všetky mená vedeckých pracovníkov – členov riešiteľského tímu.

Aká je minimálna veľkosť tímu?

3 osoby.

Aká je maximálna veľkosť tímu?

6 osôb.

Môže z jednej organizácie SAV žiadať v rámci tohoto programu o podporu aj viac tímov?

Áno, môže. Odporúčame však vytvorenie jedného tímu v rámci jednej organizácie SAV.

Na akom formulári má byť podaný návrh / žiadosť?

Formulár je priložený vo výzve.
Výzva Open 2020-2021

Sú zahraniční partneri o tejto zmene oboznámení?

Keďže program Mobility – Open sa nezakladá na bilaterálnej spolupráci, nie je potrebné ich osobitné oboznámenie o tomto programe. V prípade nejasností z ich strany stačí, ak sa obrátia na Odbor medzinárodnej spolupráce alebo priamo na podpredsedu SAV pre zahraničné styky.

Aká je celková suma podpory pre úspešný projekt?

Celková suma pre riešiteľský tím, ktorá je hradená z centrálnych prostriedkov SAV na jeden rok, je 3 000 eur.

Je časovo obmedzená dĺžka pobytu pracovníka / pracovníkov v partnerskej inštitúcii?

Nie, nie je. Dĺžka pobytu je limitovaná len dĺžkou riešenia projektu a výškou finančných prostriedkov.

Je potrebné podávať správu o výsledkoch a finančnú správu na konci každého roku?

Áno, je.

Je podmienkou, aby 1/3 tímu tvorili mladí vedeckí pracovníci – post–doktorandi a/alebo doktorandi?

Áno, je.