Program Mobility

Výzva na podávanie projektov v programe Mobility-Open na obdobie 2020-2021

Slovenská akadémia vied vyhlasuje výzvu na podávanie projektov v rámci programu Mobility (program otvorených mobilitných projektov) na obdobie 2020-2021.

Cieľ programu otvorených mobilitných projektov

Cieľom je rozvoj spolupráce s inštitúciami, s ktorými SAV nemá uzavretú bilaterálnu zmluvu o vzájomnej spolupráci. Podpora je určená pre výskumné tímy, v ktorých minimálne tretinu tvoria postdoktorandi (vedeckí pracovníci do desiatich rokov od úspešnej obhajoby) a/alebo doktorandi. Projekty sú hodnotené na strane SAV.

Podmienky výzvy

O granty sa môžu uchádzať tímy z organizácií SAV zložené z vedeckých pracovníkov a doktorandov. Minimálna veľkosť tímu: 3 osoby, maximálna: 6 osôb. Minimálne tretinu tímu by mali tvoriť postdoktorandi a/alebo doktorandi. Podmienkou na získanie grantu je aj akceptačný list zo strany partnerskej inštitúcie.

Trvanie grantu a výška podpory

Grant sa udeľuje na obdobie 24 mesiacov vo výške 3 000 eur/12 mesiacov. Predpokladaný začiatok riešenia projektov je marec/apríl 2020.

Oprávnené náklady

Oprávnenými nákladmi sú cestovné náklady členov projektového tímu vrátane nákladov na miestnu dopravu, náklady na ubytovanie a stravné. Oprávneným nákladom sú aj konferenčné poplatky v prípade, ak je organizátorom konferencie navštívená inštitúcia.

Kritériá hodnotenia a výber projektov

  • akceptácia zo strany partnerskej inštitúcie,
  • kvalita partnera,
  • kvalita žiadateľa,
  • miera zapojenia postdoktorandov a doktorandov,
  • potenciál zapojenia do medzinárodnej projektovej spolupráce, najmä v rámci rámcových programov EÚ.

Každý návrh budú hodnotiť dvaja nezávislí hodnotitelia, pričom najmenej jeden z hodnotiteľov bude zo zahraničia. Výber projektov vykoná komisia vytvorená ad hoc na základe rozhodnutia predsedníctva SAV. Konečné rozhodnutie o udelení grantov prijme Predsedníctvo SAV.

Podávanie návrhov

Návrhy na projekty sa podávajú na priloženom tlačive v anglickom jazyku elektronicky na adresu , vytlačené a podpísané na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (Mgr. František Fundárek, CSc.). Uzávierka na podávanie návrhov je 31. 12. 2019.

Kontaktná osoba a ďalšie informácie

Mgr. František Fundárek, CSc.
Odbor medzinárodnej spolupráce
Úrad SAV
Štefánikova 19
814 38 Bratislava
Tel.: +421 2 57510 138
E-mail: