Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výberové konanie - Vedecký pracovník so zameraním na meteorológiu a klimatológiu

E-mail:
Kontakt:
Počet zobrazení: 51
Generálny riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. vypisuje výberové konanie na pozíciu vedecký pracovník v Ústave vied o Zemi SAV, v.v.i. – Geofyzikálnom odbore, so zameraním na meteorológiu a klimatológiu

Špecifikácia pracovného pomeru: 100% úväzok, zmluva na dobu určitú, pracovisko: Bratislava, Stará Lesná

Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov.

Požiadavky na uchádzača:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD.) v odbore fyzika, študijnom programe meteorológia a klimatológia;
- publikácie v časopisoch pokrytých v databáze Web of Science a Scopus;
- komplexné vedomosti z oblasti fyziky a chémie atmosféry, dynamickej a synoptickej meteorológie, fyziky oblakov a zrážok, metód merania a pozorovania, informačných systémov, numerických a štatistických metód;
- samostatná terénna práca a dokumentácia výsledkov meraní a pozorovaní;
- pokročilá znalosť anglického a príp. ďalšieho svetového jazyka;
- spoluúčasť na riešení vedeckých úloh a projektov;
- schopnosť absolvovania zahraničnej stáže s cieľom uchádzať sa o podporu napr. z podporného fondu Štefana Schwartza, resp. z iných zdrojov;
- schopnosť samostatnej vedeckej práce, vrátane publikovania v impaktovaných časopisoch a získavanie vedeckých projektov.

Termín odovzdania žiadosti: do 14. 04. 2023 vrátane
Termín nástupu: 1. 5. 2023

K výberovému konaniu je potrebné poslať:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru;
- profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe;
- kópie dokladov o vzdelaní;
- prehľad vedeckých aktivít;
- prehľad publikačnej a prípadne pedagogickej činnosti;
- výskumný zámer max. na dve strany.

Do žiadosti prosím pripojte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Žiadosti zasielajte na emailovu adresu: geolinst@savba.sk
alebo poštou na adresu:
Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i.
sekretariát generálneho riaditeľa
Dúbravská cesta 9
P.O. Box 106
840 05 Bratislava

Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí vyhovujú požadovaným kritériám.
Späť na pracovné príležitosti