Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pracovná pozícia vedeckého pracovníka/čky na 50% pracovný úväzok

E-mail:
Kontakt: filosekr@savba.sk
Počet zobrazení: 163
Riaditeľ Filozofického ústavu, v.v.i. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedeckého pracovníka/čky na 50% pracovný úväzok:

Požadované kvalifikačné predpoklady:
Požadovaným kvalifikačným predpokladom je dosiahnutý tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent v odbore filozofia a tematické zameranie uchádzača/čky na problematiku normativity, jej zdrojov, druhov funkcií v spoločnosti. Požaduje sa širší rozhľad z oblasti etiky, sociálnej filozofie, teórie konania a politickej filozofie so zameraním na problematiku ľudských práv, spravodlivosti, slobody. Znalosť anglického alebo iného svetového jazyka je potrebná. Očakáva sa aj schopnosť aktívne sa zapojiť do riešenia vedeckých projektov a publikačná činnosť.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
1) životopis vo formáte Europass,
2) úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa v požadovanom odbore,
3) doklady o doterajšej praxi,
4) zoznam publikačnej činnosti,
5) zoznam citácií (bez autocitácií a semiautocitácií),
6) zoznam doteraz riešených grantových projektov,
7) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
(Ak ide o cudzinca, predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace, spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom; pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje).

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle Filozofického ústavu v sekcii Dokumenty http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/vp/2022/IS04-Pravidla-vyberove-konanie-VP2022.pdf

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 21.3.2023 na adresu:
Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Termín výberového konania: 3.4.2023 (bude upresnené)
Orientačný termín nástupu: 1.5.2023

Na obálku, prosíme, uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

The Director of the Institute of Philosophy, v.v.i. announces a selection procedure for post of 50% half-time researcher:

Required qualifications:
The required qualification is a third degree of higher education - academic degree PhD or its equivalent in philosophy and the thematic focus of the applicant on the issue of normativity, its sources, types of functions in society. A broad overview of ethics, social philosophy, agency theory and political philosophy with a focus on human rights, justice and freedom is required.
Knowledge of English or another world language is required. The ability to participate actively in the Department's projects and publications is also expected.

List of documents to be submitted:
1) CV in Europass format,
2) officially verified document of completion of second-level university studies in the required field,
3) documents on previous practice,
4) list of publishing activities,
5) list of citations (without auto-citations and semi-auto-citations),
6) list of grant projects solved so far,
7) a criminal record extract not older than three months.
(In the case of a foreigner, a certificate of good repute similar to the extract from the criminal record issued by the competent authority of the State of his/her permanent residence or by the authority of the State where he/she is habitually resident, not older than three months, together with an officially certified translation thereof; in the case of a document issued in the Czech language, an officially certified translation shall not be required).

The rules of the selection procedure are available on the website of the Institute of Philosophy in the Documents sectionhttp://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/vp/2022/IS04-Pravidla-vyberove-konanie-VP2022.pdf

Wage conditions are governed by Act No. 553/2003 Coll. on remuneration of certain employees in the performance of public work and on amendment and supplementation of certain acts;

Applications for participation in the selection procedure together with the required documents should be sent no later than 21.3.2023 to the following address:
Institute of Philosophy of the Slovak Academy of Sciences, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Tender date: 3 April 2023 (to be specified)
Approximate start date: May 1, 2023

On the envelope, please indicate “Do not open - Selection procedure” and also indicate the name of the organisation and the position for which you are applying.

Späť na pracovné príležitosti