Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky organizačnej zložky: Kongresové centrum SAV ACADEMIA, Stará Lesná

E-mail:
Kontakt: Katarína Badíková
Počet zobrazení: 2881
Predseda Slovenskej akadémie vied
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky organizačnej zložky:

Kongresové centrum SAV ACADEMIA, Stará Lesná, organizačná zložka Centra spoločných činností SAV , v. v. i.,
sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava

Požadované kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom niektorému spomedzi predmetov činnosti organizačnej zložky.
Požadovaná prax v riadiacej pozícii:
minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnej výskumnej inštitúcii“);
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
1) životopis vo formáte Europass,
2) doklady o vzdelaní a o získaných tituloch,
3) doklady o doterajšej riadiacej praxi,
4) písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia organizačnej zložky,
5) čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo menovania členov výberovej komisie,
6) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
(Ak ide o cudzinca, predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace, spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom; pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje).
V prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, sa znalosť slovenského jazyka v rozsahu potrebnom pre výkon funkcie v podmienkach Slovenskej republiky bude overovať v rámci pohovoru.

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle SAV v sekcii Dokumenty – Výberové konania SAV ( https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-competitions ), ako aj na webovom sídle predmetnej organizácie SAV.

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 10.02.2023 na adresu:
Slovenská akadémia vied
personálny referát Ú SAV
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Na obálku prosím uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
Späť na pracovné príležitosti