Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecký pracovník

E-mail:
Kontakt:
Počet zobrazení: 77
Riaditeľ Filozofického ústavu, v.v.i. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedeckého pracovníka/čky na 100% pracovný úväzok:

Požadované kvalifikačné predpoklady:
Požadovaným kvalifikačným predpokladom je dosiahnutý tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent v odbore filozofia a tematické zameranie uchádzača/čky na problematiku normativity a teóriu argumentácie s akcentom na postupy z neformalnej logiky a pragmadialektiky. Požaduje sa širší rozhľad z oblasti sociálnej filozofie, teórie konania a problematiky determinizmu. Znalosť anglického alebo iného svetového jazyka je potrebná. Očakáva sa aj schopnosť aktívne sa zapojiť do projektov Oddelenia a publikačná činnosť.
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
1) životopis vo formáte Europass,
2) doklady o vzdelaní a o získaných tituloch,
3) doklady o doterajšej praxi,
4 doklad o doterajšej publikačnej činnosti
5) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
(Ak ide o cudzinca, predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace, spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom; pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje).
V prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, sa znalosť slovenského jazyka v rozsahu potrebnom pre výkon funkcie v podmienkach Slovenskej republiky bude overovať v rámci pohovoru.

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle Filozofického ústavu v sekcii Dokumentyhttp://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/vp/2022/IS04-Pravidla-vyberove-konanie-VP2022.pdf
Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest vedeckých pracovníkov Označenie predpisu: IS 4/2022


Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 12.12.2022 na adresu
Filozofický ústav SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
a mailom na adresubfilosekr@savba.sk

Na obálku, prosíme, uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Job offer
Required qualifications:
The required qualification – an academic degree of PhD or its equivalent in philosophy. Research interests of the applicant should focus on the issues of normativity and theory of argumentation with an emphasis on the practices of informal logic and Pragma-dialectics. A broader knowledge in social philosophy, theory of action, and issues of determinism is required. Knowledge of English or another foreign language is required. The ability to participate actively in the Department's projects and publications is also expected.

1) CV in Europass format,
2) certified PhD diploma,
3) evidence of previous experience in the field in question
4) list of publications,
5) copy of criminal records not older than three months.
(An applicant from abroad shall submit a certificate of integrity similar to a copy of criminal records issued by the competent authority of the State of his/her permanent residence or by the authority of the State where he/she habitually resides, not older than three months, together with an officially certified translation thereof; in the case of a document issued in the Czech language, an officially certified translation is not required).
In the case of an applicant who is a foreign national, knowledge of the Slovak language to the extent necessary for the performance of the position in the conditions of the Slovak Republic shall be verified at the interview.

The rules of the competitive examination are available on the website of the Institute of Philosophy in the section Documents: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/vp/2022/IS04-Pravidla-vyberove-konanie-VP2022.pdf
Rules of the competetive examination for filling the positions of researchers (Designation of the regulation: IS 4/2022.)
Wage conditions are governed by Act No. 553/2003 on the remuneration of certain workers working in the public interest and amending certain acts, as amended.
Applications for taking part in the competitive examination together with the required documents should be sent no later than December, 12 2022 to the following address:

Institute of Philosophy ,v.v. i. of the
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Please, note on the envelope "Do not open – Competitive examination " and indicate the name of the organisation and the post you are applying for

And to the following email: filosekr@savba.sk

Späť na pracovné príležitosti