Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecky pracovník

E-mail:
Kontakt:
Počet zobrazení: 116
Vedecký pracovník
Požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore filozofia
• odborné zameranie na sociálnu filozofiu, filozofickú antropológiu a dejiny filozofie 20.
storočia
• excelentná znalosť nemeckého a anglického jazyka
• skúsenosť s vedením grantových tímov
• preferujeme výskumné zameranie, ktoré sa dá integrovať do profilových grantových projektov.

Researcher
Requirements:
• PhD. degree in philosophy
• research focus on social philosophy, philosophical anthropology and the history of
twentieth-century philosophy
• excellent knowledge of the German and English languages
• experience in leadership of grant project teams
• we prefer research focus that can be integrated into the key grant projects of the
Department of Social Philosophy and Philosophical Anthropology

Treba predložiť:
-úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia tretieho stupňa v požadovanom
odbore
-výpis z registra trestov
-profesijný životopis
-zoznam publikačnej činnosti
-zoznam citácií (bez autocitácií a semiautocitácií)
-zoznam doteraz riešených grantových projektov
Required documents:
-certified PhD. diploma
-criminal record
-professional CV
-list of publications
-list of citations
-list of past and ongoing projects the researcher has been involved in

Deadline: December 12, 2022
Späť na pracovné príležitosti