Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

vedecký pracovník/researcher

E-mail:
Kontakt: filosekr@savba.sk
Počet zobrazení: 239
Vedecký pracovník
Na projekte APVV-22-0323 Filozofické a metodologické výzvy inteligentných technológií (50% úväzok)

Požiadavky:

• Mgr. vo filozofii a PhD. vo filozofii alebo v úzko súvisiacom odbore
• výskumné zameranie súvisiace s témami projektu (filozofické, metodologické, etické či právne problémy umelej inteligencie)
• schopnosť publikovať významné výskumné výstupy
• skúsenosť s prácou na výskumných projektoch a ich administráciou
• skúsenosť s organizáciou vedeckých podujatí
• anglický jazyk; znalosť slovenského jazyka je výhodou

Dokumenty:

• overený doklad o získaní vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa (PhD.)
• výpis z registra trestov
• profesijný životopis
• úplný zoznam publikačnej činnosti
• zoznam rozpracovaných prác súvisiacich s témou projektu
• zoznam citácií
• zoznam ukončených financovaných projektov

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 30.11.2023 na filosekr@savba.sk a zároveň aj na adresu ústavu:
Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Termín výberového konania: 11.12.2023 (bude upresnený)
Orientačný termín nástupu: 1.1.2024
Na obálku, prosíme, uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“.

Researcher
On the project APVV-22-0323 Philosophical and Methodological Challenges of Intelligent Technologies (part-time - 50%)

Requirements:

• M. A. in Philosophy and PhD. in Philosophy or in a closely related field
• research focus related to the themes of the project (philosophical, methodological, ethical, or legal problems of artificial intelligence)
• an ability to publish significant research outputs
• experience with research projects and their administration
• experience with organisation of academic events
• English language; knowledge of Slovak language is an advantage

Documents:
• certified PhD diploma
• criminal record
• academic CV
• a complete list of publications
• a list of works in progress related to the theme of the project
• list of citations
• list of completed research projects

Applications for participation in the selection procedure together with the required documents should be sent no later than 30.11.2023 to the filosekr@savba.sk and following address:
Institute of Philosophy of the Slovak Academy of Sciences, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Interview date: 11 December 2023 (to be specified)
Approximate start date: Januray 1, 2024

On the envelope, please indicate “Do not open - Selection procedure”.

Späť na pracovné príležitosti