Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat

Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu DrSc
Anotácia:Neuroplasticita je schopnosť centrálneho nervového systému (CNS) sa meniť a prispôsobovať požiadavkám okolia za účelom vytvorenia vhodných adaptívnych odpovedí. Tento zložitý proces sa dosahuje reorganizáciou CNS na štruktúrnej a/alebo funkčnej úrovni. Neuroplasticita je nevyhnutná pre normálnu činnosť CNS. Pri viacerých porucházh CNS, napr. pri depresívnej poruche a pri schozofrénii, nastáva zníženie plasticity mozgu. Neurotrofické rastové faktory ako napr. mozgový neurotrofický rastový faktor (BDNF), VGF a fibroblastový rastový faktor 2 (FGF2) hrajú kľúčovú úlohu v neuroplasticite. Cieľom predloženého projektu je využitie originálneho prístupu, ktorý umožní skúmať účinky neinvazívneho doručenia exogénnej mediátorovej RNA (mRNA) kódujôcej tieto faktory do CNS na neuronálnu excitabilitu, plasticitu a správanie zvierat. Fluorescenčne značená mRNA bude zapúzdrená v polyplexových nanomicelách a aplikovaná intranazálne. Inkorporácia mRNA v štruktúrach CNS bude sledovaná STED mikroskopiou. Budeme skúmať účinky exogénnej mRNA kodujúcej rastové faktory na neuronálnu excitabilitu použitím in vitro a in vivo elektrofyziológie, na neurogenézu použitím použitím značkovačov bunkového delenia a imunohistochemického farbenia a dendrito- a synaptogenéza bude sledovaná elektrónovou mikroskopiou. Zmeny v množstve endogénnej mRNA a expresii proteínov sa preskúmajú použitím real-time PCR a Western blotovaním. Na monitorovanie zmien vo Ca2+ signalizácii sa použije metóda planárnych lipidových membrán. Zmeny v správaní zvierat (kognitívne schopnosti, sociálna interakcia, úzkostné správanie) budú posúdené použitím príslušných behaviorálnych testov. Očakávame, že polyplexné nanomicely, ktoré nadizajnujeme, dopravia zvolenú mRNA kodujúcu neurotrofické faktory do hlbokých mozgových štruktúr a následne vyvolajú pro-neuroplastické, pro-kognitívne a anxiolytické účinky. Tento neinvazívny spôsob doručenia terapeutickej mRNA do mozgu by mohol byť v budúcnosti využitý v moderných stratégiách.

Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat

Bacteriocins and their use to reduce spoilage microbiota in animal husbandry

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Pogány Simonová Monika PhD
Anotácia:Výskyt meticilínovej rezistencie u stafylokokov je v ostatných rokoch problémom aj v živočíšnej výrobe. Eliminácia meticilín rezistentých (MetR) stafylokokov v zdravých chovoch je problematická práve vzhľadom na ich antibiotickú multirezistenciu. Avšak sľubným riešením sa javí využitie širokého inhibičného spektra enterocínov, bielkovinových substancií produkovaných niektorými kmeňmi z rodu Enterococcus. V predkladanom projekte základného výskumu bude preto na súbore zástupcov nežiaducej mikrobioty (s dôrazom na MetR biofilm-produkujúce stafylokoky z rôznych zvierat) testovaná inhibícia ich rastu enterocínmi charakterizovanými na našom pracovisku. Testovanie bude prebiehať za in vitro ako aj za in vivo podmienok, keď účinok enterocínov na vytypované MetR kmene bude overený v rámci modelového experimentu s použitím experimentálnych (myši) alebo farmových (králiky) zvierat.

Bezantibiotické prístupy kontroly mastitíd dojníc so zvýšením hygieny prostredia na produkčných farmách

Non-antibiotic approaches to control mastitis of cows with an increase in the hygiene of dairy farms conditions

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava PhD
Anotácia:Zápaly mliečnej žľazy - mastitídy sú v súčasnosti jedným z troch hlavných ochorení, s ktorým sa stretávajú chovatelia dojníc. Najčastejšou liečbou mastitídnych kráv je antibiotická terapia počas laktácie ale aj v programoch celoplošného zasušovania. Častá aplikácia intramamárnych antibiotík spôsobuje niekoľko vážnych problémov akými sú nízka úspešnosť liečby, bakteriálna rezistencia a prítomnosť antimikrobiálnych rezíduí v mlieku. Z tohto dôvodu Európska únia vo svojej stratégii "Farm to Fork" plánuje znížiť spotrebu antibiotík pre hospodárske zvieratá o 50%, k čomu prispieva aj nový zákon platný od januára 2022, ktorý zakazuje všetky formy rutinného užívania antibiotík a oxidu zinku vrátane preventívnej skupinovej liečby a celoplošného zasušovania kráv. Na Slovensku ako aj v okolitých štátoch EU nie sú zavedené metodické postupy pre chovateľov dojníc ako majú postupovať pri zasušovaní kráv s cieľom zníženia používania antibiotík. Predkladaný projekt komplexne rieši aktuálne problémy chovateľov dojníc so zameraním na praktickú racionalizáciu a implementáciu nových postupov pri diagnostike, tlmení a prevencii mastitíd. Zavedenie nových diagnostických metód priameho a nepriameho stanovenia symptómov zápalu mliečnej žľazy doplnené o analýzu dojníc na základe klinického vyšetrenia a výs ledkov kontroly úžitkovosti s aplikáciou algoritmických modelov pre detekciu rizikových kráv v jednotlivých fázach laktácie patria medzi základne zámery projektu pre zníženie výskytu mastitíd. Jednou z nových implementačných zložiek projektu do praxe pre zníženie spotreby antibiotík bude zavedenie selektívnych programov zasušovania dojníc s vývojom účinného ochranného prostriedku pre ošetrenie vemena na báze laktobacilov. Pre komplexnú elimináciu patogénov z prostredia dojárne bude použitý nový dezinfekčný prostriedok, navrhnutý riešiteľským kolektívom, ktorého zloženie bude spĺňať požadované parametre z hľadiska jeho účinnosti pre široké spektrum rezistentných baktérií.

Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány

Bioactive oils in the therapy of microbial infections on avian chorioallantoic membrane

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Máčajová Mariana PhD.
Anotácia:V súčasnosti je veľkou výzvou veterinárnej medicíny liečba rôznych mikrobiálnych a kvasinkových infekcií. Pre chovateľov sú niektoré ochorenia ako mastitídy, trichofýcie alebo onychomykózy často likvidačné. V čase rezistencie na antibiotiká prichádzajú na rad iné liečebné postupy. V našom projekte sa pokúsime vytvoriť in vivo model na výskum kvasinkových a bakteriálnych infekcií. Na testovanie účinkov liečiv a liečebných postupov použijeme prepeličiu a morčaciu chorioalantoickú membránu (CAM). Po validácii a optimalizácii modelu budeme povrchovo aplikovať rôzne látky s bioaktívnym účinkom v rôznych koncentráciách a sledovať ich antimikrobiálny účinok a biologický efekt. Budeme sledovať aj aditívny účinok fotodynamickej terapie s použitím kurkumínu a hypericínu. V tkanive CAM budeme sledovať angiogénne zmeny, expresiu vybraných génov, histologické a imunohistochemické zmeny po aplikácii liečiv na organizmus. Získané výsledky budú použiteľné pri liečbe kvasinkových a mikrobiálnych infekcií u zvierat a ľudí.

Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena DrSc.
Anotácia:Projekt GLYCO4BIO je zameraný na výskum a vývoj analytických systémov založených na microarray biočipoch umožňujúcich cielené a vysokovýkonné glykoprofilovanie, a na ich použitie v biomedicíne a biotechnológii. Jedná sa o interdisciplinárny výskum s vysokou mierou inovatívnosti, najmä v oblasti konštrukcie a aplikácií originálnych biočipových zariadení na microarray platforme. Budú vyvíjané, overované a validované nové systémy pre analýzu glykánových štruktúr v rôznych typoch biologických vzoriek, ako vysokovýkonný mikrofluidický reflektometrický label-free microarray systém, a on-chip glykoprofilačná platforma kombinujúca microarray a MS techniky. Predpokladaný prínos projektu je najmä vo vývoji inovatívnych biočipových systémov pre cielené glykorozpoznávanie na báze moderných technológií pre využitie v biomedicíne, biotechnológii, pri štúdiu biointerakcií a pri analýze a skríningu biomarkerov. Systémy budú aplikované napríklad pri výskume a detekcii biomarkerov kongenitálnych porúch glykozylácie (CDG), rakoviny, tehotenskej cukrovky, v onkologickom výskume, ako aj pri vývoji a testovaní vlastností terapeutických proteínov. Vyvíjané biočipové systémy svojou výkonnosťou výrazne prevyšujú tradičné techniky a majú vysoký potenciál pre ich transláciu do klinickej analýzy. Očakávané výsledky projektu prinesú zlepšenie a rozšírenie možností diagnostiky a terapie a významný prínos sa predpokladá aj v rozšírení poznatkov na poli biomedicínskeho výskumu, glykoproteomiky a v biotechnológii.

Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat

Nutritional and health biomarkers in farm animals

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na hľadanie vhodných biomarkerov/ukazovateľov nutričného a zdravotného statusu zvierat, ktoré odrážajú nutričný príjem, nutričný status zvierat a biologické účinky kŕmnych aditív používaných v chove hospodárskych zvierat. Nutričné biomarkery sú biochemické, funkčné alebo klinické indikátory biologického stavu zvierat, ktoré odzrkadľujú krátkodobý alebo dlhodobý príjem živín, nutričný status zvierat závislý od absorpcie prijímaného aditíva a jeho metabolizmus/funkcie v organizme. Keďže zdravotný stav, produktivita a welfare zvierat sú vo veľkej miere závislé od funkčnosti ich tráviaceho traktu, zameriame sa predovšetkým na stanovenie gastrointestinálnych biomarkerov. Vhodnosť vybraných biomarkerov otestujeme v experimentoch s cielenou suplementáciou krmív zvierat. Experimenty budú zamerané na zlepšenie minerálneho statusu a optimalizáciu tráviacich procesov hydiny a oviec, ktoré súčasne povedú k redukcii zaťaženia životného prostredia znižovaním metanogenézy a vylučovania ťažkých kovov.

Biotechnologický potenciál netradičných kvasiniek z hľadiska produkcie skvalénu

Biotechnological potential of nonconventional yeast in the production of squalene

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Garaiová Martina PhD.
Anotácia:Biogenéza ergosterolu u kvasiniek je zatiaľ preskúmaná hlavne u druhu Saccharomyces cerevisiae tradične využívaného v základnom výskume aj v priemysle. Je prekvapujúce, že u veľkej skupiny tzv. netradičných kvasiniek je o homeostáze sterolov známe veľmi málo, a to aj u tzv. tukotvorných kvasiniek, ktoré sú producentmi rôznych komerčne zaujímavých lipidov. Projekt je zameraný na štúdium homeostázy sterolov u tukotvorných kvasiniek Yarrowia lipolytica a Rhodosporidium toruloides a na úlohu lipidových partikúl v tomto procese. Pomocou metód metabolického inžinierstva budeme u týchto druhov overovať ich potenciál z hľadiska produkcie skvalénu, prekurzora v syntéze ergosterolu, ktorý nachádza široké uplatnenie v kozmetickom a farmaceutickom priemysle. Pokúsime sa tiež identifikovať iné druhy netradičných kvasiniek so zvýšenou schopnosťou akumulovať skvalén. Výsledky projektu prispejú k rozšíreniu základných poznatkov o mechanizmoch a biotechnologických aplikáciách akumulácie lipidov v kvasinkách.

Cielená úprava enzýmovej aktivity ako liečebná stratégia pri ochoreniach mozgu rezistentných na farmakoterapiu

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Grinchii Daniil PhD.

Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia

Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra PhD.
Anotácia:DNA aptaméry, označované aj ako DNA protilátky, sú krátke jednovláknové úseky DNA, ktoré vytvárajú priestorové štruktúry umožňujúce vysokoafinitne interagovať s receptormi a inými biomolekulami. Predmetný projekt si kladie za cieľ vyvinúť a validovať novú diagnostickú metódu, ktorá utilizuje jedinečné afinitné vlastnosti DNA aptamérov pre potreby včasného záchytu onkologických ochorení. V zmysle cieľov projektu budeme analyzovať mechanizmy interakcií DNA aptamérov so špecifickými markermi nachádzajúcimi sa na povrchu nádorových buniek. Plánujeme využiť citlivú metódu kremenných mikrováh (QCM), ktorá umožňuje monitorovať interakcie v reálnom čase. Pre praktické použitie plánujeme pripraviť konjugáty vybraných aptamérov a nanočastíc zlata v závislosti od ich fyzikálno-chemických parametrov a ich interakcie s neoplastickými bunkami. Máme ambíciu identifikovať faktory, ktoré v súčasnosti limitujú širšie využitie aptamérov a aptamérom modifikovaných nanočastíc v klinickej praxi a prispieť k ich eliminácii.

-

Engineering of oleaginous yeast Rhodotorula toruloides as an efficient cell factory for punicic acid production

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Krajčiová Daniela
Anotácia:Kyselina puniková (PuA), konjugovaná mastná kyselina z granátovníka (Punica granatum), má vďaka svojim rôznorodým bioaktívnym účinkom široký potenciál využitia v medicínskom a farmaceutickom priemysle. V dôsledku jej pomerne nízkeho prírodného výťažku sa v posledných rokoch objavili snahy o vytvorenie jej alternatívneho zdroja. Tukotvorné mikroorganizmy predstavujú sľubných kandidátov vďaka ich schopnosti hromadiť vysoké množstvo lipidov a využívať rôzne zdroje uhlíka. Projekt sa zameriava na produkciu PuA tukotvornými kvasinkami Rhodotorula toruloides. Jedným z našich hlavných cieľov je výber vhodného promótora pre heterológnu expresiu génu PgFADX, ktorý je nevyhnutný pre biosyntézu PuA. Budeme preto analyzovať vplyv rôznych promótorov na produkciu PuA ako aj sledovať schopnosť výrobného kmeňa využívať rozličné zdroje uhlíka, vrátane vedľajších produktov priemyselného odpadu, s cieľom zvýšiť hladinu akumulácie PuA a zároveň znížiť výrobné náklady. Získané výsledky môžu odhaliť potenciál R. toruloides ako hostiteľa pre biotechnologickú produkciu PuA a naše pozorovania by mohli byť použité pri optimalizácii podmienok v produkcii iných hodnotných lipidových molekúl v tomto organizme.

Expresia acetylcholínových receptorov u myšacích preimplantačných embryí

Expression of acetylcholine receptors in mouse preimplantation embryos

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rušinová Laura
Anotácia:Cieľom projektu je zistiť, ktoré acetylcholínové receptory môžu byť potenciálne produkované v oocytoch a preimplantačných embryách. V projekte bude na modeli myši skúmaná expresia transkriptov všetkých známych podjednotiek cicavčích nikotínových receptorov a všetkých typov muskarínových receptorov. Získané transkriptomické dáta umožnia ďalšie skúmanie biologickej funkcie týchto receptorov v najskorších štádiách embryogenézy a môžu prispieť aj k objasneniu mechanizmov, ktorými pôsobia niektoré nepriaznivé faktory (nikotín, neonikotinoidové insekticídy) na vyvíjajúci sa oocyt a embryo.

Fosforylácia ryanodínového receptora/Ca2+ kanála ako efektívny regulátor medzi-kanálovej komunikácie

Phosphorylation of the ryanodine receptor/Ca2+ channel as an effective regulator of inter-channel communication

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta PhD.
Anotácia:Ryanodínový receptor (RyR)/Ca2+ kanál je jedným z kritických komponentov Ca2+ signalizácie vo svalových a neuronálnych bunkách. RyR kanály sa in vivo a in vitro samoorganizujú do väčších zhlukov, čím sa vytvárajú vhodné priestorové podmienky na spustenie priamej medzi-kanálovej komunikácie. Molekulárne mechanizmy tohto fenoménu, ktorý sa prejavuje synchrónnym (spriahnutým) vrátkovaním viacerých RyR kanálov, nie sú ani zďaleka pochopené. Cieľom projektu je ukázať, že in vitro vynútená fosforylácia RyR kanálov významnou mierou ovplyvňuje existenciu a stabilitu spriahnutého vrátkovania v srdci. Ďalej nás bude zaujímať efekt chronickej in vivo fosforylácie RyR kanálov, ktorá je prítomná v rôznych patologických stavoch postihujúcich srdce ako aj mozog. Predpokladáme, že stabilizovanie spriahnutého vrátkovania by mohlo znamenať významný posun v úspešnosti liečby kanalopatií spojených s dysfunkciou RyR kanála, preto bude dôležitou súčasťou projektu aj otestovanie efektu nového sľubného liečiva Rycal-S107.

Funkčná analýza TOR signálnej dráhy v regulácii abiotického stresu v kvasinke Schizosaccharomyces pombe

Functional analyses of TOR signaling pathway in the regulation of abiotic stress response in the fission yeast

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Anotácia:V dôsledku moderného životného štýlu, je organizmus na dennej báze napádaný rôznymi poškodzujúcimi látkami, oxidantmi, spôsobujúcimi zvyšovanie produkcie reaktívnych foriem kyslíka, čo vedie k oxidatívnemu stresu. Pochopenie mechanizmu pôsobenia toxikantov potravinového pôvodu na biochemické a fyziologické procesy značne prispieva k špecifikácii ich toxicity. TOR signálne dráhy patria k hlavným regulátorom rastu a metabolizmu buniek v podmienkach rôznych stresových situácií. Cieľom predkladaného projektu je prostredníctvom kvasinky Schizosaccharomyces pombe na rôznych hierarchických úrovniach organizácie bunky (od molekulárnej úrovne po ionóm) analyzovať úlohu TOR kinázy v regulácii obranných buknových mechanizmov a bunkového cyklu v prostredí zaťaženom akrylamidom a jeho metabolitmi. Komplex TORC1 kvasinky S. pombe, ktorý obsahuje katalytickú podjednotku Tor2 a komplex TORC2, ktorý obsahuje Tor1 kinázu, podľa všetkého zohrávajú opačné, avšak vysoko koordinované funkcie v regulácii rastu, bunkového cyklu a sexuálneho vývoja. Napriek tomu, že úloha TOR signalizačných dráh v bunkovej odpovedi na rôzne druhy stresu je intenzívne študovaná, presný mechanizmus regulácie bunkovej odpovede prostredníctvom TORC2 a jej katalytickej podjednotky Tor1 v kvasinke S. pombe, v prostredí zaťaženom potravinovými toxikantmi, zostáva neobjasnený. Cieľom navrhovaného projektu je s použitím najmodernejších dostupných -OMIC metód v oblasti molekulárnej biológie, genomiky, transkriptomiky a ionomiky, spektroskopie, biochémie, mikroskopie a vizualizácie študovať molekulárne mechanizmy TOR signalizácie v obranných reakciách bunky a udržaní homeostázy, ako aj regulácii priebehu bunkového cyklu.

Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu

Characterization of excitatory and inhibitory neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autismrelated model

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jurkovičová Tarabová Bohumila PhD.

Identifikácia behaviorálnych a neurobiologických indikátorov pozitívneho welfaru hydiny

Identification of behavioural and neurobiological indicators of positive poultry welfare

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia:V oblasti vedy o welfare zvierat je znateľný posun od negatívneho welfaru, štúdia fenoménov ako je strach, bolesť alebo utrpenie, k pozitívnemu welfaru. Okrem hľadania indikátorov pozitívneho welfaru to znamená aj hľadanie spôsobov ako navodiť pozitívne afektívne stavy, pozitívny welfare. Cieľom projektu je overiť možnosti navodenia pozitívneho welfaru hydiny cestou anticipácie odmeny, pozitívneho kontrastu vo veľkosti odmeny alebo pozitívnej kontroly zvierat nad ich prostredím resp. zdrojmi. Overíme možnosti automatizácie záznamu správania ako dôležitého indikátora welfaru a hypotézu o intenzite neurogenézy v hipokampe ako markeri kumulatívnej afektívnej skúsenosti.

Infračervená termografia ako nástroj štúdia emócií a welfaru zvierat

Infrared thermography as a tool for the study of emotions and animal welfare

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pichová Katarína PhD.
Anotácia:S masívnym rozvojom nových technológií v posledných rokoch sa aj tieto stávajú súčasťou poľnohospodárskej výroby. Precízna živočíšna výroba (angl. Precision Livestock Farming – PLF) využíva technológie na monitorovanie zdravia a welfaru zvierat za účelom zlepšovania produkcie a kvality života chovaných jedincov. Infračervená termografia pre jej neinvazívnosť predstavuje potenciálny nástroj na meranie welfaru hydiny z viacerých hľadísk, či už posúdenie vonkajších indikátorov, ako je miera poškodenia operenia, ale tiež fyziologických parametrov detegujúcich afektívne stavy prostredníctvom zmien teploty periférnych oblastí tela. Cieľom projektu je optimalizovať využitie infračervenej termografie pre účely hodnotenia welfaru nosníc, otestovať možnosti jej aplikácie v podmienkach komerčného chovu, a tak prispieť k rozvoju parametrov objektívne hodnotiacich kvalitu života zvierat.

Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek

Novel renal antisense therapy platform for CKD

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnayová Alexandra PhD.
Anotácia:Chronické ochorenie obličiek (chronic kidney disease, CKD) známe svojím progresívnym charakterom vedúcim ku koncovému štádiu ochorenia obličiek (end-stage renal disease, ESRD) je ochorenie s vysokou mortalitou, ktorej predchádzajú rapídne sa zhoršujúce závažné zdravotné komplikácie vedúce k významne zníženej kvalite života. Napriek výrazným pokrokom vo včasnej diagnostike CKD v posledných rokoch, súčasné CKD terapeutiká nedokážu výrazne znížiť riziko renálnych a kardiovaskulárnych komorbidít u pacientov s CKD a ich úmrtnosť zostáva naďalej devastujúco vysoká. Tento žalostný fakt tak zvýrazňuje nielen urgentnú potrebu vývoja nových liečiv, ale aj potrebu implementácie nových experimentálnych a klinických poznatkov do translačného procesu ich vývoja. V tomto kontexte ponúka navrhovaný projekt RENASTHERA nové terapeutické riešenie vedúce k spomaleniu alebo dokonca zastaveniu progresívneho zlyhania obličiek. Toto riešenie je založené na patentovanej metóde inhibície nukleových kyselín. Za jedného z kľúčových hráčov v rozvoji CKD bol identifikovaný periostín, sekretovaný proteín s veľkosťou 90 kDa, ktorého cielená inhibícia účinne zastavila progresiu CKD v pilotných proof-of-principle štúdiách. Dizajn, syntéza a funkčná validácia RNA inhibítora špecificky navrhnutého voči periostínu je preto jasne definovaným cieľom navrhovaného RENASTHERA projektu.

Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch

Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu DrSc
Anotácia:Narušená spojitosť medzi rôznymi oblasťami mozgu vedie k patofyziológií činnosti mozgu a viacerým mozgovým porúchám. Existujú indikácie, že narušená spojitosť medzi prefrontálnou kôrou a ventrálnym palidom sa podieľajú na vzniku depresie. Inteligentná hĺbková mozgová simulácia založená na kombinácií detekcie neuronálnej aktivity v prefrontálnom kortexe v reálnom čase a následnej stimulácie ventrálnej tegmentálnej oblasti môže byť teda účinná pri liečbe depresie. Naším cieľom je preskúmať kortiko-tegmentálnu konektivitu a otestovať antidepresívnu účinnosť inteligentnej hĺbkovej stimulácie mozgu na zvieracom modeli.

Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana PhD.

Kŕmne aditíva s obsahom zinku ako stratégia zníženia emisií metánu u prežúvavcov s endoparazitmi

Zinc feed additives as a strategy to reduce methane emissions in ruminants with endoparasites

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora PhD
Anotácia:Poľnohospodárstvo sa podľa posledných údajov podieľa podstatnou mierou na všetkých emisiách skleníkových plynov a znižovanie emisií predstavuje jednu z najväčších výziev v živočíšnej výrobe. Väčšina antropogénnych emisií metánu pochádza z enterickej fermentácie prežúvavcov. Preto znižovanie globálnych emisií metánu zo živočíšnej výroby by malo byť spojené so všeobecným úsilím bojovať proti faktorom, ktoré ovplyvňujú klimatické zmeny. Parazitické červy, gastrointestinálne nematódy prežúvavcov ovplyvňujú niekoľko faktorov spojených s emisiami metánu, vrátane účinnosti krmiva, využívania živín a živočíšnej produkcie. Navrhovaný koncept projektu tejto bilaterálnej spolupráce sa zameriava na skúmanie antimetanogénnych účinkov suplementácie krmiva nanočasticami oxidu zinočnatého na jahňatá infikované gastrointestinálnymi nematódami. Získanie nových informácií by mohlo viesť k lepšiemu pochopeniu environmentálnych nákladov na parazitárne ochorenia.

Manipulácia neurogenézy a jej vplyv na spev pestúnky japonskej

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Radič Rebecca
Anotácia:Presná funkcia neurogenézy v dospelosti nie je úplne známa. Nové neuróny u dospelých spevavcov sú začleňované do mozgových oblastí zapojených do učenia a produkcie spevu. Preto spevavce predstavujú vhodný animálny model pre bližšie pochopenie úlohy neurogenézy pre správanie v dospelosti. Vyššie včleňovanie nových neurónov do vokálnej oblasti HVC (skratka je názov) nevyhnutnej pre produkciu piesne pestúnky japonskej (Lonchura striata domestica) je spojené s vyššou variabilitou piesne. Cieľom tohto projektu je zistiť, či manipulácia intenzity neurogenézy ovplyvní spev. Vznik nových neurónov budeme podporovať podaním memantínu (MEM) a potláčať podaním temozolamidu (TMZ). Analýza behaviorálnej variability naučenej piesne prispeje k bližšiemu porozumeniu funkcie neurogenézy v dospelosti.

Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek

Evaluation method of raw goat milk microbiological quality and use of autochthonous lactic acid bacteria at non-bovine Milk processing

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:Predkladaný projekt má za cieľ zvýšiť kvalitu výrobkov vyrábaných z nebovinného mlieka (ovčie a kozie). Hodnota celkového počtu mikroorganizmov v nebovinných mliekach je základný legislatívny ukazovateľ ich kvality. V minulosti bola pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového ovčieho mlieka do praxe na Slovensku zavedená rýchla niekoľko minútová rutinná metóda na princípe laserovej prietokovej cytometrie, ktorá priniesla prospech pre producentov a spracovateľov ovčieho mlieka. Avšak pre zhodnotenie kvality surového kozieho mlieka sa stále používa zdĺhavá 72 hodinová určená kultivačná metóda. Preto cieľom projektu je vytvorenie pre Slovensko špecifického prepočítavacieho vzťahu výsledkov merania mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka metódou laserovej prietokovej cytometrie na jednotku KTJ/ml, v ktorých sú udávané legislatívne limity a zavedenie tejto metódy do praxe, ako akreditovanej a oficiálnej metódy. Na zlepšenie kvality mliečnych produktov z nebovinného mlieka sú dôležité nielen rýchle metódy, na základe ktorých je možné nekvalitné mlieko oddeliť, ale aj biologické (biotechnologické) spôsoby znižovania nežiadúcej mikrobioty počas samotného spracovania mlieka. Preto nadväzujúcim cieľom projektu je využitie autochtónnych prospešných a bakteriocíny produkujúcich kmeňov (antimikrobiálne pôsobiacich) kyslomliečnych baktérií pri výrobe produktov z nebovinného mlieka až po realizáciu takýchto postupov v mliekarenskej praxi.

Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom

Modulation of neuronal excitability by homocysteine

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc.
Anotácia:Homocysteín (Hcy) je produktom metabolizmu metionínu, ktorý je fyziologicky prítomný v ľudskej plazme. Jeho abnormálne vysoká koncentrácia je znakom metabolickej poruchy hyperhomocysteinémie, ktorá je rizikovým faktorom pre kardiovaskulárne aj neurologické ochorenia, napr. demenciu, Parkinsonovu chorobu, sklerózu multiplex, epilepsiu alebo periférnu neuropatiu. V našom projekte budeme skúmať zmeny neuronálnej excitability spôsobené abnormálne vysokou koncentráciou Hcy na úrovni jednotlivých neurónov a neuronálnych sietí. Budeme analyzovať zmeny aktivity napäťovo závislých Na+, K+, a Ca2+ prúdov a ligandami riadených glutamátových a GABA receptorov v primárnej kultúre talamických neurónov. Pri Ca2+ prúdoch charakterizujeme aj mechanizmy zmeny regulácie jednotlivých izoforiem Ca2+ kanálov. Napokon opíšeme zmenu generovania akčných potenciálov, ktorá je výsledkom komplexných zmien napäťovo a ligandami riadených iónových kanálov. Výsledky prispejú k pochopeniu neuropatológii spojených s hyperhomocysteinémiou.

Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom

-

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta PhD.

Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka

Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates' and carboxylates' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šereš Mário PhD.
Anotácia:Organokovové zlúčeniny sú vďaka štrukturálnej diverzite používané v humánnej onkológii pri liečbe nádorových ochorení. Triorganocíničité deriváty preukázali značné cytotoxické vlastnosti. Na bunkovej úrovni indukujú masívnu bunkovú smrť v rôznych typoch bunkových kultúr už pri nízkych koncentráciách a sú schopné aktivovať procesy apoptotických dráh, pri čom zohrávajú úlohu viaceré molekulárne mechanizmy. Významným prielomom v poznaní bolo i naše nedávne experimentálne potvrdenie schopnosti molekúl triorganocíničitých zlúčenín viazať sa na jadrové retinoidné X receptory, a tak prevziať funkciu potentných agonistov. Cieľom predkladaného projektu je sledovanie in vivo účinkov tributyl-/trifenylcíničitých izotiokyanátov v procese chemickej karcinogenézy mliečnej žľazy samíc potkana, ktoré sa opiera o naše súčasné výsledky in vitro experimentov. Zároveň sa predpokladá výskum dosiaľ nepreskúmaných protinádorových vlastností triorganocíničitých zlúčenín aktivujúcich heterodiméry RXR-RAR vrátane nových agonistov RXR na báze karboxylátov triorganocíničitých zlúčenín. Nasledovať budú in vitro analýzy molekulárnych mechanizmov vedúcich k inhibícii rastu nádorových buniek alebo k indukcii apoptózy, a to v prítomnosti/neprítomnosti prirodzených ligandov RAR receptorov na ľudských nádorových bunkových líniách prsníka: MCF-7 (neinvazívna, ER pozitívna), T47D (ER pozitívna), MDA-MB-231 (invazívna, „triple negative“) a MDA-MB-436 (invazívna, ER negatívna, PR negatívna). Plánujeme tiež získať nové údaje o možnej endokrinnej disrupcii sledovaných látok na myšacej TM3 bunkovej línii a ľudskej COV434 bunkovej línii reprezentujúcich reprodukčný systém. Predpokladáme, že riešením predkladaného projektu sa získajú nové a originálne poznatky o mechanizme účinku študovaných látok prostredníctvom ich väzby a aktivácie jadrových receptorov, ich transaktivácie, ako aj „crosslink“ s ďalšími signálnymi dráhami, ktoré prispejú k vývoju nových liečebných možností nádorových ochorení prsníka.

Molekulárne mechanizmy reakcií preimplantačného embrya na faktory prostredia

Molecular mechanisms of preimplantation embryo responses to environmental factors

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan DrSc.
Anotácia:Predložený projekt sa zaoberá preimplantačným ebmryonálnym vývinom, pričom sa zameriava na molekulárne mechanizmy, ktorými preimplantačné embryo reaguje na faktory prostredia. Skúmaná bude úloha vybraných bunkových receptorov s dôrazom na možné interakcie medzi receptormi aktivovanými rovnakými, alebo spolupôsobiacimi ligandami (glutamát, glycín, GABA, vybrané insekticídy). Skúmaný bude aj vplyv transportérov prenášajúcich receptorové ligandy na výslednú reakciu embrya. Analyzované budú vybrané vnútrobunkové signálne molekuly a procesy zahrnuté do aktivácie identifikovaných receptorov a tiež prípadné alternatívne mechanizmy (ako je oxidatívny stres) aktivované pôsobením skúmaných ligandov. Poznanie mechanizmov, ktorými faktory prostredia ovplyvňujú vývin preimplantačného embrya môže prispieť k rozvoju postupov v oblasti manažmentu chovu, výživy a zdravia zvierat, ktoré povedú k zníženiu ekonomických strát v živočíšnej produkcii zapríčinených skorými embryonálnymi stratami, alebo neskoršími poruchami zdravia.

Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondria

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Marta PhD.

Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu

-

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana PhD.

Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou

Nonconventional yeasts as producers of high value-added lipids

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holič Roman PhD.
Anotácia:Okrem tradičnej pekárenskej kvasinky Saccharomyces cerevisiae existuje veľká skupina tzv. nekonvenčných kvasiniek, u ktorých sa vyvinuli špecifické adaptácie metabolizmu umožňujúce využívať pre rast široké spektrum substrátov. Významnú skupinu netradičných kvasiniek predstavujú tukotvorné kvasinky schopné akumulácie veľkého množstva lipidov. Vďaka špecifickému metabolizmu lipidov a schopnosti rásť na lacných odpadových substrátoch by viaceré druhy nekonvenčných kvasiniek mohli byť využívané ako producenty komerčne zaujímavých lipidov. Projekt sa zameriava na potenciálne využitie nekonvenčných kvasiniek pri produkcii dvoch lipidov s vysokou pridanou hodnotou – kyseliny punikovej a skvalénu. Kyselina puniková je polynenasýtená mastná kyselina, ktorá je hlavnou súčasťou oleja zo semien granátovníka. Skvalén je triterpenoid produkovaný u eukaryotov ako intermediát biosyntézy sterolov. Oba lipidy majú pozitívne účinky na ľudský organizmus, vďaka čomu majú vysoký potenciál v kozmetickom a farmaceutickom priemysle a ako prídavky do funkčných potravín a krmovín. V projekte bude skúmaný efekt heterológnej expresie génov z granátovníka na produkciu kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombe a v dvoch tukotvorných kvasinkách Rhodotorula (Rhodosporidium) toruloides a Yarrowia lipolytica. Pomocou metód metabolického inžinierstva bude v projekte tiež sledovaná možnosť zvýšenia akumulácie skvalénu u R. toruloides a Y. lipolytica. Dôležitým cieľom projektu je aj charakterizácia lipidového metabolizmu a produkcia lipidov u druhov rodu Magnusiomyces a skríning nekonvenčných kvasiniek z verejne dostupných zbierok z hľadiska potenciálu produkovať lipidy s vysokou pridanou hodnotou. U identifikovaných druhov bude testovaná ich schopnosť využívať pre rast a produkciu lipidov lacné odpadové substráty. Výsledky získané pri riešení projektu tak môžu prispieť k širšiemu využívaniu nekonvenčných kvasiniek v biotechnologickej produkcii komerčne cenných lipidov.

Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek

A new insight at isothiocyanates as substances interfering with the homeostasis of neoplastically transformed cells

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Imrichová Denisa PhD.

Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá.

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je získať čo komplexnejší pohľad na účinok rastlinných nutraceutík na fyziologické procesy v tráviacom trakte z hľadiska zmien antioxidačného a minerálneho statusu a podpory imunity u hospodárskych zvierat.

Objasnenie funkcie vybraných génov v meiotickom delení u kvasinky Schizosaccharomyces pombe

Elucidation of the function of selected genes in meiotic division in the yeast Schizosaccharomyces pombe

Doba trvania: 1.1.2023 - 30.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Anotácia:Správne rozdelenie chromozómov počas meiotického delenia je nevyhnutné pre pohlavné rozmnožovanie. V predchádzajúcich projektoch sme v skríningu zbierky mutácií (Bioneer) identifikovali niekoľko génov potrebných pre správnu segregáciu chromozómov počas meiózy v kvasinke Schizosaccharomyces pombe. Mutanty, ktoré úloha v meiotickom delení ešte nebola popísaná a charakterizovaná, sme vybrali na ďalšiu analýzu. V predkladanom projekte chceme vytvoriť nové delečné alely a otestovať ich ich efekt na meiotické delenie. Plánujeme vytvoriť kvasinkové kmene exprimujúce identifikované proteíny vo fúzii s fluorescenčnými proteínmi. Tiež by sme chceli pripraviť kmeňe s markerovými fluorescenčnými proteínmi. V ďalšej etape projektu vložíme pripravené delečné alely do kvasinkových kmeňov a budeme pozorovať ich vplyv na meiotické delenie. Na analýzu interakčných partnerov identifikovaných proteínov plánujeme pripraviť značené verzie proteínov na purifikáciu proteínových komplexov.

Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat

Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je zameraný na využitie rôznych nanočastíc zinku a organických zdrojov zinku ako minerálnych aditív vo výžive zvierat a ich vplyv na absorpciu, retenciu a utilizáciu mikroelementov u prežúvavcov a hydiny. Sledovanie účinkov rôznych zdrojov zinku v diéte na fyziologické procesy a mikrobiálne parametre gastrointestinálneho traktu prežúvavcov a hydiny by malo priniesť nové zásadné výsledky v tejto oblasti. Vo všeobecnosti budú experimenty zamerané na zlepšenie minerálneho stavu a optimalizáciu tráviacich procesov u hospodárskych zvierat v snahe znížiť vylučovanie zinku a tým zaťaženíe životného prostredia minerálmi zo živočíšnej výroby. Výskum distribúcie špecifických metaloproteínov obsahujúcich zinok v tkanivách zvierat a ich závislosť od prísunu zinku vo vhodnej forme s vysokou biologickou využiteľnosťou by mal poskytnúť nové základné informácie, ktoré by mohli byť neskôr využité aj v praxi v lepšej prevencii proti oxidačnému stresu a jeho negatívnymi následkami. Skúmaný bude aj dopad rôznych nanočastíc zinku v krmive zvierat na kvalitu produktov živočíšneho pôvodu. Základné poznatky získané plnením cieľov navrhovaného projektu by mali položiť základy aj pre budúci aplikovaný výskum týkajúci sa suplementácie krmív biodostupnými zdrojmi zinku za účelom zlepšenia zdravia a úžitkovosti zvierat.

Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu

The potential role of valproic acid in attenuation of inflammation

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária PhD.
Anotácia:V súvislosti so súčasnými infekciami SARS-CoV-2 a sprievodnými pľúcnymi komplikáciami je potrebné zamerať pozornosť na všetky aspekty funkcie dýchacieho systému. Vírus spôsobuje poškodenie alveolárnych buniek typu II a tým výrazne znižuje produkciu lipidov a proteínov pľúcneho surfaktantu nevyhnutných pre dýchanie a ich vylučovanie do alveolárneho priestoru. Kľúčovú úlohu zohráva i pochopenie obranných mechanizmov pľúc v reakcii na infekciu. Jedným z kritických dôsledkov infekcie SARS-CoV-2 je rozvoj syndrómu akútnej respiračnej deficiencie (ARDS). Hlavným cieľom projektu je prispieť k poznatkom o potenciálnom použití kyseliny valproovej na indukciu syntézy fosfatidylglycerolu v pľúcnom surfaktante. Na zodpovedanie konkrétnych otázok použijeme tri modely, ktoré sa líšia svojou zložitosťou - kvasinky (Saccharomyces cerevisiae), línia ľudských nádorových buniek (HAP1) a vtáčia chorioalantoická membrána. Predpokladáme, že intracelulárne zvýšená hladina fosfatidylglycerolu by mohla potlačiť zápalové reakcie u pacientov s ARDS a znížiť pripojenie vírusu k bunkovým povrchovým receptorom. To by znamenalo zníženie prenosu infekčných častíc medzi jednotlivcami a významné zmiernenie príznakov ARDS.

Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín

Prevention of periconceptional reproductive failure in animals via supplementation of diet with various sources of polyunsaturated fatty acids

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan DrSc.
Anotácia:V posledných dekádach bol zaznamenaný znepokojujúci pokles v reprodukčnej výkonnosti hospodárskych zvierat. Jedna z možností, ktorá by mohla pomôcť znížiť výskyt zlyhania reprodukčného procesu, je skrmovanie diét obohatených benefične pôsobiacimi lipidmi. Vedľajšie produkty extrakcie olejov z technických plodín predstavujú zaujímavý zdroj pre takéto použitie. Hlavným cieľom projektu bude zhodnotiť vplyv obohatenia diéty mletými produktmi zo semien ľanu siateho a ľaničníka siateho, tzn. zdrojmi bohatými na polynenasýtené mastné kyseliny (PNMK), na schopnosť zabreznúť a znížiť skoré embryonálne straty na dvoch zvieracích modeloch - pubertálnych prasniciach a samiciach myší. Experimentálne zvieratá budú kŕmené diétou obohatenou o PNMK niekoľko týždňov pred štandardnou dobou pripúšťania. Po zhodnotení základných reprodukčných parametrov budú vyšetrené biochemické zmeny v mikroprostredí vyvíjajúcich sa zárodočných buniek a dopad týchto zmien na antioxidačnú aktivitu a stabilitu membrán oocytov a proliferačnú a reparačnú aktivitu preimplantačných embryí. V rámci skúmania mechanizmov študovaného vplyvu bude hodnotená expresia relevantných molekúl (receptory pre hormóny, prostaglandíny, biosyntetické enzýmy, regulačné proteíny, atď.) v oocytoch, embryách a tkanivách reprodukčného traktu. V ďalšej fáze projektu bude zhodnotený potenciál potravou prijatých PNMK pôsobiť protektívne voči reprodukčným poruchám, ktoré súvisia so starnutím zvierat a oxidačným stresom in vitro. Štúdia prinesie nové poznatky o mechanizmoch vplyvu PNMK na ovuláciu a skorý embryonálny vývin. Získané výsledky bude možné využiť v chove hospodárskych zvierat a veterinárnej praxi.

Proteíny prenášajúce lipidy - štúdium molekulárnych mechanizmov a ich možné využitie ako cieľov intervencie pri liečbe niektorých ochorení.

Lipid transfer proteins – study of molecular mechanisms and their potential as targets in treatment of selected human diseases.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter DrSc.
Anotácia:Úlohou projektu je preskúmať molekulárne mechanizmy fungovania niektorých lipidy prenášajúcich proteínov a možnosti ich využitia ako cieľov liečby vybraných ľudských ochorení spôsobených mikroorganizmami a parazitmi. Zameriame sa na dva typy ochorení: kvasinkové a hubové ochorenia a na maláriu, spôsobenú prvokom Plasmodium falciparum. Absencia fosfatidylinozitol transferového proteínu (PITP) Pdr16 spôsobuje u kvasinkových mikroorganizmov zvýšenie ich citlivosti ku klinicky používaným antimykotikám. Aby sme porozumeli, prečo sa tak deje, budeme skúmať u modelového organizmu, kvasinky Saccharomyces cerevisiae, aká je fyziologická úloha a molekulárny mechanizmus pôsobenie proteínu Pdr16 a jemu veľmi príbuzného proteínu Pdr17. U P. falciparum budeme študovať dva PITP s CRAL-TRIO štruktúrnou doménou, ktorú majú tieto proteíny spoločné so Sec14p S. cerevisiae. Využijeme poznatky, že Sec14p môže byť inhibovaný molekulami, z ktorých sú niektoré v štádiu klinického skúmania ako potenciálne antimykotiká.

Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách

Monitoring the interconnection of molecular events leading to the development of multidrug resistance in leukemic cells

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena DrSc.

Sledovanie vplyvu UV-B žiarenia na poškodenie DNA a reparačných mechanizmov v bunkovej línií L1210 exprimujúcej P-glykoproteín

The effect of UV-B radiation on DNA damage and repair mechanisms in the P-glycoprotein-expressing L1210 cell line

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šereš Mário PhD.

Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert DrSc.

Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu

RNA structural determinant of Alus exonization

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Královičová Jana PhD.

Úloha fosfatidylglycerolu v potláčaní zápalu

The role of phosphatidylglycerol in attenuation of inflammation

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária PhD.
Anotácia:V súvislosti so súčasnými infekciami SARS-CoV-2 a sprievodnými pľúcnymi komplikáciami je potrebné zamerať pozornosť na všetky aspekty funkcie dýchacieho systému. Vírus spôsobuje poškodenie alveolárnych buniek typu II a tým výrazne znižuje produkciu lipidov a proteínov pľúcneho surfaktantu nevyhnutných pre dýchanie a ich vylučovanie do alveolárneho priestoru. Kľúčovú úlohu zohráva i pochopenie obranných mechanizmov pľúc v reakcii na infekciu. Jedným z kritických dôsledkov infekcie SARS-CoV-2 je rozvoj syndrómu akútnej respiračnej deficiencie (ARDS). Hlavným cieľom projektu je prispieť k poznatkom o potenciálnom použití kyseliny valproovej na indukciu syntézy fosfatidylglycerolu v pľúcnom surfaktante. Predpokladáme, že intracelulárne zvýšená hladina fosfatidylglycerolu by mohla potlačiť zápalové reakcie v našom modeli nádorových alveolárnych buniek A549 a podobne i u pacientov s ARDS.

Úloha mirtazapínu pri modulácii neurozápalových zmien v potomstve modelu materskej depresie

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Idunková Alžbeta

Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora

The role of protein-protein interactions in regulation of the cardiac ryanodine receptor

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaburjáková Jana PhD.
Anotácia:Ca2+ potrebný na kontrakciu kardiomyocytu sa musí vylúčiť z lumenu sarkoplazmatického retikula (SR) cez srdcový ryanodínový receptor (RYR2), ktorý tak zohráva významnú úlohu v excitačno-kontrakčnej mašinérii. Funkcia RYR2 kanála je regulovaná interakciami s asociovanými proteínmi na jeho objemnej cytoplazmatickej aj menšej luminálnej doméne. V tomto projekte sa zameriame na preskúmanie nových aspektov proteín-proteínových interakcií z luminálnej strany RYR2 kanála, kde zohráva úlohu kalsequestrín (CSQ2) ako možný Ca2+-senzor kanála. Keďže RYR2 kanál disponuje aj vlastným Ca2+ senzorom v jeho prvej luminálnej slučke, objasníme fyziologickú úlohu koexistencie týchto dvoch luminálnych senzorov. Ďalej preskúmame, ako sa štruktúrne zmeny v molekule CSQ2 vyvolané zmenou Ca2+ odzrkadľujú vo funkcii RyR2 kanála vo fyziologických podmienkach a tiež, či regulačnú úlohu CSQ2 môže nahradiť kalretikulín (CRT), ktorého expresia v SR sa pri nedostatku CSQ2 zvyšuje.

Úloha proteínov DNA opravy v génovej represii

The role of DNA repair proteins in gene repression

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Anotácia:V priebehu evolúcie si eukaryoty vyvinuli dve dráhy zodpovedné za opravu dvojvláknových zlomov počas mitózy: spájanie nehomologických koncov (NHEJ) a homologickú rekombináciu (HR). Nedávno bolo ukázané, že proteíny HR zohrávajú rozhodujúcu úlohu aj pri udržiavaní integrity genómu v procese replikácie DNA. Náš najnovší výskum naznačuje, že proteín Dbl2 spolu s ostatnými proteínmi HR spolupracujú s komplexom HIRA na zostavovaní represívneho chromatínu v blízkosti ťažko replikovateľných miest. Zaujímavé je, že bunky defektné v syntéze proteínov HR alebo komplexu HIRA vykazujú defekt v regulácii génovej expresie. Zvýšené hladiny transkripcie boli detegované najmä v oblasti LTR elementov, subtelomerických génov a antisense transkriptov. Lokalizácia aberantne exprimovaných génov významne korelovala s repetitívnymi úsekmi DNA, napr. LTR. Mechanizmus tohto javu však zostáva do značnej miery neznámy. V tomto projekte navrhujeme, že pozorovaná represia génovej expresie je integrálnou súčasťou replikácie závislej od rekombinácie. Predpokladáme, že väzba proteínu Sap1 v oblasti LTR blokuje progresiu replikačnej vidlice, čo vedie k jej zastaveniu alebo úplnému kolapsu. Nefunkčné replikačné vidlice sú následne remodelované a prenesené na jadrovú perifériu. Transport takto poškodenej DNA na jadrovú perifériu môže poskytnúť prístup poškodenej oblasti k súboru proteínov nevyhnutných pre jednotlivé opravné dráhy. Na jadrovej periférii je uprednostňovaná opravná dráha NHEJ alebo replikácia indukovaná zlomom. Po ukončení opravných procesov môžu byť postihnuté miesta rýchlo utlmené faktormi zabezpečujúcimi génový silencing, napr. HIRA komplexom, s cieľom vyhnúť sa aberantnej expresii. V tomto projekte plánujeme použiť metódy klasickej genetiky a mikroskopie, ako aj pokročilé metódy založené na sekvenovaní celého genómu, aby sme tak získali čo najpresnejší obraz o dynamike chromatínu. Veríme, že zistenia tohto výskumu budú mať široké uplatnenie v oblasti výskumu nádorových ochorení.

Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov

Physiopathology of T-type calcium channels in motor neuron function

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: dr. Weiss Norbert PhD.

Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie

Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica PhD.
Anotácia:Dopamínergická signalizácia a neurogenéza hrajú dôležitú úlohu v štrukturálnej a funkčnej neuroplasticite v dospelom mozgu. V tomto projekte sa zameriavame na úlohu dopamínergickej neurotransmisie a úlohu novovzniknutých neurónov pre kontrolu naučených vokálnych sekvencií. Zatiaľ čo existuje množstvo štúdií o učení motorickej sekvencie s externou odmenou, ako napríklad jedlo, štúdie zahrňujúce interný systém odmeňovania sú zriedkavé. Systém interného odmeňovania je spojený s dopamínovou signalizáciou a vokálne učenie a produkcia spevu spevavcov reprezentuje vynikajúci model pre takýto výskum, nakoľko spev pozostáva zo sekvencií veľmi rýchlych akcií. V tomto projekte navrhujeme použiť jednu z najmodernejších techník súčasnosti, optogenetiku. Optogenetický prístup umožňuje unikátnu kontrolu neuronálnej aktivity špecifickej mozgovej oblasti u voľne sa pohybujúcich zvierat s milisekundovou presnosťou. Navrhujeme modifikovať dopamínovú signalizáciu odmeny do striatálnej časti bazálnych ganglií a stanoviť zmeny v sekvencii spevu. Zistíme tak, ako prispieva dopamínový systém odmeňovania k učeniu spevu. V druhej časti projektu navrhujeme pomocou optogenetiky manipulovať aktivitu nových neurónov včlenených do oblasti mozgu ovplyvňujúcej produkciu spevu. Počet nových neurónov v tejto oblasti stúpa v čase, keď je štrukúra spevu variabilnejšia a do piesne sú integrované nové časti – slabiky. V projekte zistíme, či nové neuróny vzniknuté v dospelosti sú schopné modifikovať pieseň a či vnášajú alebo umožňujú variabilitu v speve.

Vplyv kyseliny valproovej na imunitnú reakciu bunky

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurišová Ivana
Anotácia:Pľúcny surfaktant sa podieľa na výmene plynov znižovaním povrchového napätia počas nádychu a zabraňovaním alveolárnemu kolapsu počas výdychu. Okrem mechanickej funkcie zohráva v pľúcach úlohu aj pri potláčaní neadekvátnej prozápalovej odpovede, ktorá spôsobuje mnohé fyziologické zlyhania. Súčasťou tejto imunitnej odpovede je fosfolipid fosfatidylglycerol (PG). Moduluje funkciu makrofágov a dokáže antagonizovať aktiváciu Toll-like receptora (TLR) a predchádzať zápalovým procesom, ktoré vedú k zníženiu výmeny plynov v alveolárnom kompartmente. Naším cieľom je zvýšiť produkciu PG v bunkách vylučujúcich surfaktant pomocou kyseliny valproovej (VPA), ktorá ovplyvňuje biosyntézu fosfolipidov. Cielene zvýšená produkcia PG v surfaktante by mohla účinne zabrániť nekontrolovanej imunitnej odpovedi u postihnutých pacientov.

Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat.

Iron intake and antibiotic resistance in food animal Enterobacterales.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava PhD
Anotácia:Základným cieľom projektu bude získanie nových poznatkov o vzťahu rezistencie na antibiotiká, virulencie, vychytávania trojmocného železa a tvorby biofilmu na modelových druhoch baktérií potravinových zvierat t. j. Enterobacterales a Escherichia so zameraním sa na extraintestinálne - ExPEC, avian pathogenic - APEC a verotoxigénne - VTEC Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter. Zameriame sa na najdôležitejšie mechanizmy rezistencie: plazmidové ampicilinázy, cefalosporinázy, karbapenemázy, plazmidovú rezistenciu na fluorochinolóny a na rezistenciu na kolistín. U vybraných kmeňov Escherichia coli sa určí klonálna príbuznosť a aj sekvenčný typ (ST). Získané výsledky budú využiteľné v bakteriologickej diagnostike mechanizmov rezistencie interpretovaným odčítavaním minimálnej inhibičnej koncentrácie antibiotík a vo výučbe študentov.

Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie.

Use of recombinant enzymes with thioglucosidase activity for the transformation of plant glucosinolates and their analogues into biologically active substances with preventive and suppressive effect on neoplasia development

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Imrichová Denisa PhD.
Anotácia:Rôzne civilizačné ochorenia sú v súčasnosti vážnym problémom so značným spoločenským dosahom. Medzi nimi sú choroby kardiovaskulárneho systému a rakovina dominantnými príčinami ľudskej úmrtnosti, ktoré predstavujú približne 70 - 80 % všetkých úmrtí. Onkologické ochorenia vznikajú na základe indukovaných porúch homeostázy buniek, ktoré podmieňujú ich neoplastickú transformáciu a rozvoj ochorenia. Vzhľadom na charakter ich vzniku, ktorý je podmienený genotypovými a fenotypovými zmenami buniek, ich druhovou rozmanitosťou a vznikom multirezistencie nádorových buniek, je liečba onkologických ochorení veľmi často komplikovaná a len v niektorých prípadoch vedie k úplnému vyliečeniu. Okrem hľadania liečby rakoviny sa veľká pozornosť venuje chemopreventívnym látkam. Chemopreventívne účinky proti rakovine a iným civilizačným ochoreniam boli potvrdené v prípade rastlinných izotiokyanátov (ITC). ITC sú prítomné v biologicky neaktívnej forme ako glukozinoláty (GLS) v kapustovej zelenine. Kľúčovým krokom pri tvorbe aktívnych ITC je premena rastlinných GLS pôsobením enzýmu myrozinázy. Keďže biologická dostupnosť ITC v kapuste je nedostatočná, riešením je vyvinúť výživovú formuláciu obsahujúcu vhodný glukozinolát a myrozinázu, ktorá umožní tvorbu aktívnej formy ITC v podmienkach in situ. Cieľom projektu je rekombinantná príprava rastlinných myrozináz s novými katalytickými vlastnosťami, ktoré umožnia účinnejšiu transformáciu GLS na ITC. Novosyntetizované substráty GLS s modifikovaným aglykónom sa použijú aj na zvýšenie cytotoxicity ITC. Projekt bude zahŕňať charakterizáciu účinku ITC na neoplastické bunky a identifikáciu molekulárnych mechanizmov ich účinku.

Zmeny metylácie DNA sprevádzajúce rozvoj viacliekovej rezistencie

DNA methylation changes accompanying the development of multidrug resistance

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavlíková Lucia PhD.
Anotácia:Rozvoj viacliekovej rezistencie (MDR z anglického multidrug resistance), sprostredkovaný nadexpresiou ABC transportérov, predstavuje ťažko prekonateľnú prekážku pri chemoterapii nádorových ochorení. MDR fenotyp je sprevádzaný aj aktiváciou ďalších obranných mechanizmov, ktoré chránia bunku pred poškodením cytostatikami, a to aj takým, ktoré nie sú substrátmi ABC transportérov. Pôvod týchto mechanizmov môže byť dvojaký. Môžu priamo súvisieť s prítomnosťou ABC transportéra v bunkách z dôvodu spoločných mechanizmov riadiacich ich indukciu alebo sa rozvinuli v dôsledku selekčného tlaku cystostatík počas liečby ale nezávisle od indukcie expresie ABC transportérov. Práve zmeny v metylácii promótorových oblastí génov ktorých modulácia môže byť zahrnutá v rozvoji viacliekovej rezistencie môžu byť zodpovedné za širokú variabilitu odpovedí buniek na chemický stres vyvolaný cytostatikami a často konštatované zmeny v diferenciačnom statuse buniek.

Celkový počet projektov: 50