Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov
Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
-
3D integrated geophysical model of the Tatra Mountains and their surroundings
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Godová Dominika
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2022
Analýza robustnosti vybraných štrukturálnych parametrov vo vzťahu k seizmickému pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach so stochastickými perturbáciami materiálových parametrov.
An analysis of robustness of selected structural parameters in relation to earthquake ground motion in local near-surface structures with stochastic perturbations of material parameters
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gális Martin PhD.
Anotácia:Dostatočne presný odhad úrovne seizmického pohybu na záujmovej lokalite je dôležitý pre minimalizovanie potenciálnych škôd počas budúcich zemetrasení. Seizmický pohyb a škody spôsobené zemetrasením môžu byť na povrchu sedimentárnych štruktúr výrazne ovplyvnené tzv. lokálnymi efektmi (napr. anomálne zosilnenie seizmického pohybu). V rámci projektov NERA (FP7) a SIGMA (EDF, CEA, Areva, ENEL) boli pomocou numerických simulácií identifikované kľúčové parametre lokálnych štruktúr, ktoré majú potenciál spôsobiť lokálne efekty. Simulácie i analýza však bola logicky zameraná na deterministické modely. Projekt ID-Effects (APVV) už skúma aj vplyv malých (vzhľadom na vlnovú dĺžku) perturbácií materiálových parametrov (napr. rýchlostí seizmických vĺn). Stochastický charakter perturbácií vyžaduje doplňujúci špecificky zameraný výskum. Najdôležitejším aspektom doplňujúceho výskumu je systematická analýza stability kľúčových parametrov v komplexných stochastických modeloch.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.
Application of modern gravimetric and other geophysical methods to selected problems of geological structure of the earth crust and lithosphere and of its geodynamics processes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie
Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Biroň Adrián CSc.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Časové a priestorové zmeny v spoločenstve koralinných rias a treťohorných plytkovodných vápencov Západných Karpát
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hrabovský Juraj PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát
Reading in natural archives: thousands of years of environmental history and climate change recorded in alpine lakes of the Ukrainian Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Evolúcia bioty a podnebia v oblasti južného Turgajského prielivu: refúgium endemitov alebo paleoprostredie selektívnej výmeny fauny medzi Áziou a Európou v období kriedy?
Evolution of biota and climate in the southern Turgai Strait: refuge populated by endemic species or paleoenvironment that enabled selective faunal exchange between Asia and Europe in Cretaceous?
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.7.2022 - 31.12.2025
Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát
Extensometric measurements and interpretation of the periodical and non periodical deformation of the Earth´s crust in the Western Carpathian region
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dérerová Jana PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych
Genesis and evolutionary stages of the granite massif in the Tatric part of the Nízke Tatry Mts.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní.
Density analysis of the rock environment based on surface and underground gravity measurements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.
Anotácia:Prirodzená hustota hornín je základný parameter charakterizujúci horninové prostredie z pohľadu gravimetrie. Jej správny odhad pre danú oblasť je nevyhnutnou podmienkou pre korektné spracovanie a interpretáciu gravimetrických meraní. V prípade Slovenska je tento fakt znásobený členitým hornatým charakterom nášho územia, a zároveň komplikovanou geologickou stavbou Západných Karpát. Je známe, že laboratórne hustotné analýzy vzoriek hornín nie vždy odzrkadľujú prirodzené hustotné vlastnosti horninového prostredia. Z tohto dôvodu naberajú na význame metódy priamej analýzy gravimetrických meraní, ktoré práve odrážajú prirodzený stav prostredia z pohľadu gravimetrie. Najmä kombinácia povrchových a podzemných gravimetrických meraní je veľmi vhodným prístupom. Náplňou projektu bude rozvoj tejto metodiky prostredníctvom najmodernejších geofyzikálnych a geodetických metód. Predmetom skúmania budú aj aplikácie uvedenej metodiky pri archeologickom prieskume objektov ako sú mohyly, pyramídy a pod.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.
Chronology of global events in Tethyan and Parathethyan basins of the Western Carpathians infered from evolution and life environments of fossil planktonic organisms.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy
Immobilization of potentially toxic elements in contaminated soils at important Cu-deposits of Europe
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovská Stanislava PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter PhD.
Anotácia:Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov skúmania geologickej stavby i tektonického vývoja litosféry Západných Karpát (ZK) pomocou gravimetrie, geotermiky, štruktúrnej geológie a tektoniky. Za účelom výskumu hlbinnej stavby ZK budú reinterpretované existujúce geofyzikálne data a existujúce geologické a tektonické modely s využitím najnovších prístupov a modelovacích aplikácií. Budú vyhotovené nové 2D a 3D modely stavby kôry a vrchného plášťa vrátane upresnenia priebehu Moho diskontinuity a LAB rozhrania. Reinterpretácia sa oprie o najnovšie poznatky z geotermického modelovania a z magneto-tellurického prieskumu ZK získané v ostatných rokoch na UVZ SAV. Finálne geofyzikálno-geologické modely litosféry budú čerpať z výsledkov regionálne-geologického a tektonického výskumu ZK, ako aj z existujúcich geologických a tektonických máp. Projekt je orientovaný na zvyšovanie kvality základného výskumu v geovedách. Predpokladáme aj výstupy v oblasti exploatácie geozdrojov obnoviteľnej energie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku
Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Onderka Milan PhD.
Anotácia:Klimatické extrémy vrátane extrémnych krátkodobých intenzít zrážok sa v posledných desaťročiach výrazne zintenzívnili. Za hlavnú príčinu tohto trendu sa považuje predovšetkým vyšší obsah vodnej pary v atmosfére ako dôsledok rastúcej teploty troposféry. Vzťah teploty vzduchu a extrémov zrážok je potrebné hodnotiť individuálne pre každý región. Na Slovensku nebola doteraz uskutočnená štúdia zaoberajúca sa komplexne extrémami zrážok a ich trvania vo vzťahu k teplote vzduchu, vlhkosti, rosným bodom a klimatickými indexmi súčasne. Popri štúdiu citlivosti extrémov zrážok na teplote a vlhkosti troposféry budú v rámci riešenia vyvinuté procesne orientované postupy na odhad návrhových zrážok v podmienkach nestacionarity klímy. Na základe výstupov regionálnych klimatických modelov RCMs (napr. CORDEX) budú pre jednotlivé časové horizonty (2030, 2050 a 2080) a emisné scenáre (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 a RCP8.5) vypočítané ročné, sezónne, denné a sub-denné úhrny zrážok a ich kvantily.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu
Fine laminated deposits - a tool for chronology of the latest Pleistocene climatic events in the Tatra Mts.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku.
Magnetotelluric modeling of deep tectonic structures at the European pltform and Carpathian block interface.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.
Anotácia:Vývoj v najmladších fázach vzniku súčasného orogénu Západných Karpát je atypický oproti iným mladým orogénom vo svete. Príčinou je šikmá kolízia Karpatského bloku s Európskou platformou, ktorá viedla ku vzniku veľmi komplikovaných pripovrchových tektonických štruktúr na rozhraní týchto dvoch platní. Dôležité je však aj poznanie prejavu tejto šikmej kolízie v hlbokých tektonických štruktúrach. To umožňujú len geofyzikálne metódy. Cieľom projektu je výskum hlbokých tektonických štruktúr na styku Európskej platformy a Karpatského bloku pomocou magnetotelurického modelovania s využitím seizmických, gravimetrických a magnetických dát.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach
Metamorphic processes in collisional orogenic zones
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá metamorfnými procesmi v kolíznych orogénnych zónach, najmä ultravysokotlakovou metamorfózou. Predmetom výskumu budú metamorfované horniny - eklogity, granátické peridotity, ruly, granulity a migmatity vo vybratých terénoch a to najmä Západných Karpatoch, Východných Alpách (Pohorje), škandinávskych kaledonidách a Rodopoch. V rámci projektu sa budú riešiť termodynamické (P-T-X) podmienky počas subdukcie a exhumácie hornín a ich geodynamická interpretácia. Projekt poskytne možnosť objaviť nové výskyty ultravysokotlakových minerálov a hornín. Pozornosť bude venovaná akcesorickým minerálom (diamant, monazit, rutil, zirkón), ich stabilite a využití pre rekonštrukciu tektono-metamorfného (P-T-t) vývoja. Projekt bude riešený s použitím moderných a inovatívnych metód a postupov a jeho výstupy môžu prehĺbiť znalosti poznania geodynamického vývoja zemskej litosféry v kolíznych orogénnych zónach.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Mineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuš Tomáš PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Števko Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Mobilita a akumulácia kritických prvkov pri vzniku a alterácií orogénnych karbonatitov
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie
New Bouguer anomaly map of the Alpine-Carpathian area: a tool for gravity and tectonic applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.
Anotácia:Presný výpočet máp úplných Bouguerových anomálií (ÚBA) zohráva v aplikovanej gravimetrii veľmi dôležitú úlohu, nakoľko tieto slúžia ako hlavný vstup do geologickej, štruktúrnej a tektonickej interpretácie (v mapách ÚBA sú potlačené všetky negeologické vplyvy – najmä prejav reliéfu, a prejavujú sa v nich hustotné nehomogenity v rámci stavby litosféry). Riešiteľský kolektív predloženého projektu bol pozvaný do európskej iniciatívy odborníkov (AlpArray Gravity Research Group) za účelom vytvorenia novej mapy ÚBA alpsko-karpatskej oblasti. Doteraz publikované riešenia, pochádzajúce zo „slovenskej gravimetrickej školy“ (napr.: reambulácia gravimetrických databáz na národnej úrovni, výpočet blízkych a vzdialených topografických efektov, regularizované transformácie potenciálových polí, 3D komplexné hustotné modelovanie so zavedením geologických korekcií, odkrývanie gravimetrických polí) bude možné ďalej rozvinúť a aplikovať pri tektonickej interpretácii tejto novej mapy ÚBA alpsko-karpatskej oblasti s cieľom zlepšiť vedomosti o alpskej orogenéze a jej vzťahu k dynamike plášťa. Súčasťou projektu sú aj plánované overovacie terénne práce, ktoré môžu prispieť ku spresneniu gravimetrických dát v alpsko-karpatskej oblasti. Projekt má šancu rozvinúť ďalej metodiku výpočtu ÚBA vo vysokohorskom prostredí pri zohľadnení koncepcie elipsoidických výšok a poskytnúť ďalším odborníkom unikátnu novú gravimetrickú mapu z priestoru západnej a strednej Európy. Hlavným výstupom projektu bude nová mapa ÚBA alpsko-karpatskej oblasti v digitálnej podobe (grid 4x4 km), ktorá bude poskytnutá ďalej na realizáciu regionálnych gravimetrických, štruktúrnych, geodynamických, ložiskových, geotermálnych a iných štúdií, či prieskumov. Vedľajším výstupom projektu budú sprievodné mapy (gridy) transformovaných polí, založených na pomeroch vyšších derivácií ÚBA.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku
Radon activity concentration in selected show caves in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je zameraný na výskum objemovej aktivity radónu (222Rn) v ovzduší vybraných sprístupnených jaskýň na Slovensku, pomocou integrálnych a kontinuálnych meraní. V ovzduší Brestovskej, Harmaneckej a Demänovskej jaskyne slobody bude vykonávaný dlhodobý integrálny a krátkodobý kontinuálny monitoring objemovej aktivity radónu. V ovzduší Važeckej jaskyne bude pokračovať kontinuálny monitoring objemovej aktivity radónu. Periodické a neperiodické variácie objemovej aktivity radónu sa vyhodnotia vo vzťahu k meteorologickým prvkom, ktoré sa merajú v jaskynnej aj vonkajšej atmosfére. Uskutočnia sa odbery vzoriek vody z jazier a vodných tokov v jaskyniach za účelom zistenia objemovej aktivity radónu vo vode. Na základe získaných experimentálnych dát sa vytvorí a otestuje model sezónnych, denných aj krátkodobých variácií objemovej aktivity radónu v podzemných priestoroch ako aj model ventilačného režimu.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát
Response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukasová Veronika PhD.
Anotácia:Kosodrevinové spoločenstvá (Pinus mugo) plnia dôležité ekologické a environmentálne funkcie v horských oblastiach. Tieto spoločenstvá sú vplyvom klimatických zmien vystavené otepľovaniu, extrémom počasia (horúce a suché letá, výrazné vpády teplého vzduchu v zime, redukcia dĺžky obdobia so snehom a výšky snehovej pokrývky) a zvýšeným koncentráciám prízemného ozónu (O3), ktoré sa prejavujú na ich stave. V projekte prezentujeme komplexný prístup hodnotenia biologickej odozvy spoločenstiev P. mugo, posudzovanej podľa vegetačného indexu NDVI, oxidačnej stability (OxSt) a indexu viditeľného poškodenia (IVP) asimilačných orgánov, na stresové činitele (bioklimatické podmienky a koncentrácia O3). Využitie NDVI odvodeného zo satelitných údajov, ktorý reflektuje množstvo chlorofylu v rastlinných pletivách, nám umožní vykonať analýzy poškodenia na veľkoplošnej úrovni. Predkladaný projekt je vysoko aktuálny a reaguje na požiadavky Európskej komisie na zachovanie biodiverzity v podmienkach klimatickej zmeny
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Preservation potential and effects of hypoxic events on benthic communities in the fossil record
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.
Anotácia:Hypoxické eventy znižujú produktivitu a recykláciu živín v ekosystémoch a zvyšujú pravdepodobnosť vyhynutia druhov. Zachovateľnosť indikátorov hypoxie vo fosílnom zázname je ale nízka (1) ak je po obnovení koncentrácie kyslíka dlhý čas na zotavenie spoločenstiev, (2) ak je hĺbka bioturbácie veľká a/alebo (3) ak je rýchlosť sedimentácie pomalá. V tomto projekte budeme s pomocou aktuopaleontologických a paleoekologických metód určovať podmienky pri ktorých sa bentické reakcie na hypoxiu môžu zachovať vo fosílnom zázname. Po prvé, budeme analyzovať potenciál na zachovanie reakcie bentických spoločenstiev na znížený obsah kyslíka v holocénnych sedimentoch v južnej Kalifornii a v Jadranskom mori. Po druhé, budeme posudzovať časovú a priestorovú variabilitu v zložení bentických spoločenstiev v sukcesiách so striedaním normoxických a hypoxických a podmienok v polouzavretých bazénoch triasu a jury (Alpy) a miocénu (korneuburgská a viedenská panva).
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin
Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Revallo Miloš PhD.
Anotácia:Predmetom projektu je modelovanie vybraných aspektov geomagnetizmu súvisiacich s premenlivosťou magnetického poľa Zeme v rôznych časových škálach. V prípade krátkych časových škál (hodiny, dni) bude skúmaná magnetická porušenosť v dôsledku vonkajších vplyvov, a to predovšetkým premenlivej slnečnej aktivity. V prípade dlhých časových škál bude parciálnou úlohou projektu analýza procesov súvisiacich s vnútornými zdrojmi magnetického poľa. Rýchle časové zmeny poľa sú jedným z prejavov kozmického počasia, ktoré môže byť hrozbou pre súčasné technologické systémy. Pomalé časové zmeny poľa sú dôvodom, prečo je potrebné jeho monitorovanie, predovšetkým pre navigačné účely v letectve. Predkladaný projekt je zameraný na riešenie parciálnych problémov týkajúcich sa širšieho spektra variácii magnetického poľa Zeme, a to s fyzikálnym náhľadom na vyvolávajúce príčiny v súvislosti s premenlivou slnečnou aktivitou a tiež so základnými princípmi súvisiacimi s generačnými procesmi poľa.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Radón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia
Radon in caves and mines – Portugese and Slovak case studies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Anotácia:Predkladaný bilaterálny mobilitný projekt má za cieľ založiť nový spoločný vedecký tým, ktorý využije slovenské a portugalské skúsenosti s výskumom radónu a prírodnej rádioaktivity. Projekt je venovaný rádioaktivite podzemných priestorov, konkrétne jaskyniam a baniam, pretože úroveň aktivity vo vzduchu aj vo vode je v týchto špecifických prostrediach významná nielen z hľadiska geofyzikálneho výskumu, ale aj z hľadiska radiačnej ochrany. V rámci projektu budú spracované výsledky meraní zo Slovenska aj Portugalska, konkrétne z jaskyne Domica (južné Slovensko), štôlne Sv. Antona Paduánskeho (stredné Slovensko) a z bane Urgeiriça (centrálne Portugalsko). Skúmané budú parametre ovplyvňujúce variácie objemovej aktivity radónu a gama žiarenia v týchto podzemných priestoroch. Okrem atmosféry bude vyšetrovaná aj rádioaktivita vôd v zaplavenej časti jaskyne a bane pomocou autonómneho robotického systému.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát
Rifting and subsidence history of back-arc basins across the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kotulová Júlia PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum subsidenčnej histórie hlavne v priestore neogénnej Dunajskej a Východoslovenskej panvy. Vzhľadom na nové výskumy vznikla potreba revidovať staršie modely subsidenčnej histórie. S prihliadnutím na cieľ práce budú vykonané nové biostratigrafické, rádiometrické a geochemické analýzy (obsah organického uhlíka, pyrolýza Rock-Eval, odraznosť vitrinitu, biomarkery), ktoré budú derivované z kľúčových hlbokých vrtov, odkryvov a korelované pomocou línií reflexnej seizmiky. Analýza subsidenčnej histórie umožní identifikovať tektonickú a termálnu históriu v náväznosti na geodynamický vývoj Západných Karpát. Štúdium tiež prinesie nové poznatky o uhľovodíkových a geotermálnych systémoch paniev. Finálnym výsledkom bude spresnenie tektono-termálnej evolúcie Dunajskej a Východoslovenskej panvy s potenciálnym využitím v rôznych energetických odvetviach.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
Recent and historical seismic activity in the Little Carpathians Mts. source zone
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.
Anotácia:Oblasť Malých Karpát patrí medzi seizmicky najaktívnejšie oblasti na území Slovenska. Cieľom projektu bude prehĺbiť poznanie seizmického režimu tejto oblasti. Projekt sa zameriava na získavanie a analýzu geofyzikálnych dát s dôrazom na seizmický monitoring, reinterpretáciu makroseizmických údajov a údajov o historických zemetraseniach. Jedným zo základných cieľov projektu je spresnenie seizmotektonického modelu oblasti Malých Karpát. Dáta, ktoré budú získané a spresnené v rámci projektu, patria k jedným zo základných vstupov do analýzy seizmického ohrozenia, pričom dôležitosť čo najkomplexnejšieho zhodnotenia seizmického ohrozenia tejto oblasti je zdôraznená aj blízkosťou jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Šváby zo svetových jantárov III.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá ultravysokotlakovou metamorfózou a granitoidným magmatizmom v kolíznych orogénnych zónach. Predmetom výskumu budú ultravysokotlakové horniny - eklogity, granátické peridotity, ruly, granulity a rôzne typy granitoidov vo vybratých terénoch a to najmä Západných Karpatoch, Východných Alpách (Pohorje), škandinávskych kaledonidách a Rodopoch. Tieto budú slúžiť ako prípadové štúdie geodynamického vývoja kolíznych orogénov v rôznom vekovom období. Projekt bude riešiť fázové vzťahy minerálnych asociácií ako aj termodynamické (P-T-X) podmienky ultravysokotlakových hornín počas subdukcie a exhumácie. Detailne sa budú študovať ultravysokotlakové fázy s cieľom objasniť tvorbu mikrodiamantov. Projekt poskytne možnosť objaviť nové výskyty ultravysokotlakových hornín. Granitoidy Západných Karpát budú študované z hľadiska ich genézy, veku a geotektonického prostredia s cieľom vyriešiť ich vývoj v období varískeho orogénu. Zvláštna pozornosť bude venovaná akcesorickým minerálom (monazit,allanit, rutil, ilmenit, apatit, turmalín, zirkón) a ich stabilite v magmatickom, postmagmatickom a metamorfnom procese ako aj využití pre geochronologické datovanie a rekonštrukciu tektonometamorfného (P-T-t) vývoja. Projekt bude riešený s použitím moderných a inovatívnych metód a postupov a jeho výstupy môžu prehĺbiť znalosti poznania geodynamického vývoja zemskej litosféry v kolíznych orogénnych zónach.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Výskum plyvu geologických aspektov na odhad sezónnych korekčných faktorov radónu pre pobytové priestory
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier
Composition, sources, transport and paleogeographic conditions of deposition of siliciclastic material in Triassic/Jurassic boundary formation of units of the Tatra Mts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vďačný Marek PhD.
Anotácia:Triasovo-jurská hranica je mimoriadne dôležitá, pretože sa počas nej odohrali významné environmentálne a evolučné udalosti. Štúdium profilov hraničných triasovo-jurských súvrství Západných Karpát má z tohto dôvodu veľký význam. Navyše ide o významné súvrstvia z hľadiska porovnania sedimentárneho vývoja v tektonických jednotkách Západných Karpát a dokumentovania faciálnej pestrosti alebo odlišností vo vzťahu k typickým triasovým vývojom Západných Karpát ako aj posúdenia paleogeografických, paleoekologických a najmä paleoklimatických podmienok a ich zmien počas triasovo-jurskej hranice. Preto tento projekt rieši otázky zloženia, zdrojov a transportu materiálu triasovo/jurských hraničných súvrství jednotiek Vysokých Tatier a to komplexným petrografickým a geochemickým prístupom. Ďalej sa venuje objasneniu intenzity zvetrávania v zdrojovej oblasti, paleoklimatických podmienok a tektonickej mobility a následne sa snaží poznať celkový geodynamický vývoj a overiť platnosť existujúcich paleogeografických modelov.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 37