Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Analýza robustnosti vybraných štrukturálnych parametrov vo vzťahu k seizmickému pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach so stochastickými perturbáciami materiálových parametrov.

An analysis of robustness of selected structural parameters in relation to earthquake ground motion in local near-surface structures with stochastic perturbations of material parameters

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Gális Martin PhD.
Anotácia:Dostatočne presný odhad úrovne seizmického pohybu na záujmovej lokalite je dôležitý pre minimalizovanie potenciálnych škôd počas budúcich zemetrasení. Seizmický pohyb a škody spôsobené zemetrasením môžu byť na povrchu sedimentárnych štruktúr výrazne ovplyvnené tzv. lokálnymi efektmi (napr. anomálne zosilnenie seizmického pohybu). V rámci projektov NERA (FP7) a SIGMA (EDF, CEA, Areva, ENEL) boli pomocou numerických simulácií identifikované kľúčové parametre lokálnych štruktúr, ktoré majú potenciál spôsobiť lokálne efekty. Simulácie i analýza však bola logicky zameraná na deterministické modely. Projekt ID-Effects (APVV) už skúma aj vplyv malých (vzhľadom na vlnovú dĺžku) perturbácií materiálových parametrov (napr. rýchlostí seizmických vĺn). Stochastický charakter perturbácií vyžaduje doplňujúci špecificky zameraný výskum. Najdôležitejším aspektom doplňujúceho výskumu je systematická analýza stability kľúčových parametrov v komplexných stochastických modeloch.

Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.

Application of modern gravimetric and other geophysical methods to selected problems of geological structure of the earth crust and lithosphere and of its geodynamics processes

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter PhD.

Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí

Supergene mineral associations and parageneses: a reflection of environmental heavy element migration

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol PhD.

Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska

Atlas of tectonic dislocations of the Earth´s crust in the territory of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.
Anotácia:Poznanie tektonických dislokácií (zlomov) má zásadný význam pre rôzne oblasti hospodárskych činností (napr. pri veľkých dopravných stavbách, výstavbe priehrad, jadrových elektrární, vyhľadávaní nerastných surovín a geotermálnych vôd), tiež má vplyv na environmentálnu problematiku (napr. seizmické riziká, svahové deformácie, úložiská rádioaktívneho odpadu). Systematické spracovanie údajov o dislokáciách kôry na území Slovenska voforme ucelenej monografie je preto veľmi potrebné. Toto je hlavným cieľom predkladaného projektu DISLOCAT. Na základe excerpcie dostupných publikovaných aj archívnych dát budú významné tektonické dislokácie zemskej kôry charakterizované podľa jednotných kritérií. Zameriame sa na zlomy najmladšieho neoalpínskeho tektonického vývoja, z ktorých mnohé sú aktívne dodnes. Základné parametre zlomov budú zahrňovať prejav zlomu v geologickej mape, príp. v leteckých a satelitných snímkach, jeho priebeh, úklon a hĺbkový dosah, hrúbku porušenej zóny, štruktúrne údaje a kinematiku, vek, seizmicitu, dostupné geodetické merania recentných pohybov, geomorfologické prejavy a vývery vôd alebo emanácií. Veľká pozornosť bude venovaná seizmoaktívnym zlomovým zónam. Informácie o niektorých vybraných zlomoch budú získavané a upresnené aj terénnym geologicko-štruktúrnym výskumom a geofyzikálnymi, hlavne magnetotelurickými meraniami. Výstupom projektu bude monografia – katalóg tektonických dislokácií s mapou zlomov v tlačenej aj elektronickej (GIS) verzii.

Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie

Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Biroň Adrián CSc.

Časové a priestorové zmeny v spoločenstve koralinných rias a treťohorných plytkovodných vápencov Západných Karpát

Temporal and spatial changes in the coralline algal assemblages from the shallow-water Tertiary limestones of the West Carpathians

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hrabovský Juraj PhD.
Anotácia:Koralinné riasy sú bežnou zložkou terciérnych plytko vodných vápencov Západných Karpát. Ide o vhodné organizmy na posudzovanie zmien globálnej klímy pretože ich distribúcia je riadená predovšetkým teplotou a presvetlením morskej vody. Globálne klimatické eventy dokumentované v treťohorných vápencoch Západných Karpát zatiaľ neboli dostatočne preverené použitím analýzy spoločenstva koralinných rias a biocenóz do ktorých vstupujú. V projekte sa sústredíme na opis druhov koralinných rias, analýzu ich spoločenstva a biocenóz, vyhodnotenie časových a priestorových zmien a ich koreláciu s dôležitými klimatickými udalosťami. Za účelom spresnenia našich výstupov budú paleontologické a sedimentologické výsledky konfrontované s geochemickým signálom izotopového zloženia schránok vybraných organizmov.

Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát

Reading in natural archives: thousands of years of environmental history and climate change recorded in alpine lakes of the Ukrainian Carpathians

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.

Evolúcia bioty a podnebia v oblasti južného Turgajského prielivu: refúgium endemitov alebo paleoprostredie selektívnej výmeny fauny medzi Áziou a Európou v období kriedy?

Evolution of biota and climate in the southern Turgai Strait: refuge populated by endemic species or paleoenvironment that enabled selective faunal exchange between Asia and Europe in Cretaceous?

Doba trvania: 1.7.2022 - 31.12.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.

Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát

Extensometric measurements and interpretation of the periodical and non periodical deformation of the Earth´s crust in the Western Carpathian region

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dérerová Jana PhD.
Anotácia:Meranie a interpretácia periodických a neperiodických geodynamických javov v oblasti Západných Karpát a Panónskeho bazénu. Modelovanie povrchových deformácií, posunutí a zmien tiažového zrýchlenia v elastickom polpriestore spôsobených zdrojmi anomálneho tepelného toku. Zhotovenie nového registračného zariadenia pre extenzometer nainštalovaný na Slapovej stanici Ústavu vied o Zemi vo Vyhniach s využitím kapacitného snímača. Komplexný výskum dlhoperiodických geodynamických procesov v litosfére Západných Karpát s využitím meraní dlhoperiodických a neperiodických deformácií zemskej kôry. Využitie nameraných dát pre výpočet presnejších reologických modelov v Karpatsko-panónskej oblasti pomocou 2D integrovaného modelovania. Určovanie aplitúd hlavných slapových vĺn na základe dát získaných z extenzometrických meraní na Slapovej stanici vo Vyhniach s novým registračným zariadením využívajúcim princíp kapacitného snímača.

Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych Tatier

Genesis and evolutionary stages of the granite massif in the Tatric part of the Nízke Tatry Mts.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.

Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní.

Density analysis of the rock environment based on surface and underground gravity measurements

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.
Anotácia:Prirodzená hustota hornín je základný parameter charakterizujúci horninové prostredie z pohľadu gravimetrie. Jej správny odhad pre danú oblasť je nevyhnutnou podmienkou pre korektné spracovanie a interpretáciu gravimetrických meraní. V prípade Slovenska je tento fakt znásobený členitým hornatým charakterom nášho územia, a zároveň komplikovanou geologickou stavbou Západných Karpát. Je známe, že laboratórne hustotné analýzy vzoriek hornín nie vždy odzrkadľujú prirodzené hustotné vlastnosti horninového prostredia. Z tohto dôvodu naberajú na význame metódy priamej analýzy gravimetrických meraní, ktoré práve odrážajú prirodzený stav prostredia z pohľadu gravimetrie. Najmä kombinácia povrchových a podzemných gravimetrických meraní je veľmi vhodným prístupom. Náplňou projektu bude rozvoj tejto metodiky prostredníctvom najmodernejších geofyzikálnych a geodetických metód. Predmetom skúmania budú aj aplikácie uvedenej metodiky pri archeologickom prieskume objektov ako sú mohyly, pyramídy a pod.

Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.

Chronology of global events in Tethyan and Parathethyan basins of the Western Carpathians infered from evolution and life environments of fossil planktonic organisms.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Planktonické organizmy sú najcitlivejšou zložkou morských a oceánskych ekosystémov v súčasnosti i v geologickej minulosti. Preto patria medzi hlavné zonálne mikrofosílie, na základe ktorých je zostavená časová geologická škála. Bioeventy v evolúcii jednotlivých skupín planktónu (foraminifera, vápnitý nanoplanktón, tintinidy, a i.) sú globálne korelovateľné s časovými rozhraniami útvarov (J/K, K/T), oddelení (P/E, O/M), stupňov (apt/alb, cenoman/turón, lutét/bartón), biozón, magnetozón, izotopovými krivkami, orbitálnymi cyklami, a i. Okrem určujúceho významu pre stratigrafiu je planktón aj citlivým indikátorom klímy, obsahu CO2, bioproduktivity, eustatickej úrovne, kyslíkovej bilancie, cirkulácie, izolácie a ďalších zmien paleoprostredia. Cieľom projektu bude identifikácia planktonických bioeventov na referenčných profiloch Západných Karpát, ich korelácia s fylogenetickými znakmi, medzinárodnými časovými štandardmi GSSP a globálnymi zmenami paleoprostredia v tethýdnych a paratethýdnych panvách.

Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát

Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Sedimentárne archívy uchovávajú záznamy geologického času, evolučného vývoja organizmov, životných podmienok, klimatických zmien a globálnych udalostí vo vývoji Zeme. Projekt je zameraný na integrovaný výskum a multiproxy analýzu sedimentárnych profilov Západných Karpát. Prvým cieľom riešenia tohoto projektu bude získanie dát pre určenie stratigrafických hraníc a ich časovú kalibráciu s profilmi medzinárodných stratotypov GSSP. Na datovanie sedimentov morských prostredí sú vhodné hlavne planktonické organizmy, ktorých bioeventy umožňujú globálnu koreláciu s rozhraniami stratigrafických stupňov, biozón, magnetochron, izotopovými krivkami, orbitálnymi cyklami, a pod. Okrem určujúceho významu pre stratigrafiu sú fosílne mikroorganizmy aj citlivým indikátorom klímy, obsahu CO2, eustatickej úrovne, kyslíkovej bilancie, cirkulácie, izolácie a ďalších zmien paleoprostredia. Terestrické prostredia budú analyzované z hľadiska biostratigrafie cicavčích faun, paleoekológie stavovcov a paleovegetácie. Cieľom projektu bude identifikácia hraničných udalostí na referenčných profiloch mezozoických a kenozoických súvrství Západných Karpát, ich korelácia so štandardmi časovej geologickej škály a globálnymi zmenami paleoprostredia v tetýdnych a paratetýdnych panvách.

Integrovaná geofyzikálna a geologická detekcia priebehu vikartovského zlomu a muránskej zlomovej línie a charakteristika ich parametrov v kombinácii s morfotektonickou a štruktúrnou analýzou a datovaním výplní zlomov (Hornádska kotlina, Levočské vrchy)

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madarás Ján PhD.

Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku

Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Onderka Milan PhD.
Anotácia:Klimatické extrémy vrátane extrémnych krátkodobých intenzít zrážok sa v posledných desaťročiach výrazne zintenzívnili. Za hlavnú príčinu tohto trendu sa považuje predovšetkým vyšší obsah vodnej pary v atmosfére ako dôsledok rastúcej teploty troposféry. Vzťah teploty vzduchu a extrémov zrážok je potrebné hodnotiť individuálne pre každý región. Na Slovensku nebola doteraz uskutočnená štúdia zaoberajúca sa komplexne extrémami zrážok a ich trvania vo vzťahu k teplote vzduchu, vlhkosti, rosným bodom a klimatickými indexmi súčasne. Popri štúdiu citlivosti extrémov zrážok na teplote a vlhkosti troposféry budú v rámci riešenia vyvinuté procesne orientované postupy na odhad návrhových zrážok v podmienkach nestacionarity klímy. Na základe výstupov regionálnych klimatických modelov RCMs (napr. CORDEX) budú pre jednotlivé časové horizonty (2030, 2050 a 2080) a emisné scenáre (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 a RCP8.5) vypočítané ročné, sezónne, denné a sub-denné úhrny zrážok a ich kvantily.

Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu

Fine laminated deposits - a tool for chronology of the latest Pleistocene climatic events in the Tatra Mts.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.

Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku.

Magnetotelluric modeling of deep tectonic structures at the European pltform and Carpathian block interface.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.
Anotácia:Vývoj v najmladších fázach vzniku súčasného orogénu Západných Karpát je atypický oproti iným mladým orogénom vo svete. Príčinou je šikmá kolízia Karpatského bloku s Európskou platformou, ktorá viedla ku vzniku veľmi komplikovaných pripovrchových tektonických štruktúr na rozhraní týchto dvoch platní. Dôležité je však aj poznanie prejavu tejto šikmej kolízie v hlbokých tektonických štruktúrach. To umožňujú len geofyzikálne metódy. Cieľom projektu je výskum hlbokých tektonických štruktúr na styku Európskej platformy a Karpatského bloku pomocou magnetotelurického modelovania s využitím seizmických, gravimetrických a magnetických dát.

Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach

Metamorphic processes in collisional orogenic zones

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá metamorfnými procesmi v kolíznych orogénnych zónach, najmä ultravysokotlakovou metamorfózou. Predmetom výskumu budú metamorfované horniny - eklogity, granátické peridotity, ruly, granulity a migmatity vo vybratých terénoch a to najmä Západných Karpatoch, Východných Alpách (Pohorje), škandinávskych kaledonidách a Rodopoch. V rámci projektu sa budú riešiť termodynamické (P-T-X) podmienky počas subdukcie a exhumácie hornín a ich geodynamická interpretácia. Projekt poskytne možnosť objaviť nové výskyty ultravysokotlakových minerálov a hornín. Pozornosť bude venovaná akcesorickým minerálom (diamant, monazit, rutil, zirkón), ich stabilite a využití pre rekonštrukciu tektono-metamorfného (P-T-t) vývoja. Projekt bude riešený s použitím moderných a inovatívnych metód a postupov a jeho výstupy môžu prehĺbiť znalosti poznania geodynamického vývoja zemskej litosféry v kolíznych orogénnych zónach.

Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Števko Martin PhD.

Mobilita a akumulácia kritických prvkov pri vzniku a alterácií orogénnych karbonatitov

Mobility and accumulation of critical elements during formation and alteration of orogenic carbonatites

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav DrSc.
Anotácia:Minerály kritických prvkov (Zr, Nb, Ta, REE) sú vyhľadávaným surovinovým zdrojom, pretože od nich závisí technologický rozvoj. Tieto prvky sa viažu na karbonatity, t.j. magmatické horniny zložené prevažne z karbonátov. Drvivá časť poznatkov sa týka karbonatitov v stabilných kratónoch. V poslednom čase sa však skúma metalogenetický potenciál orogénnych karbonatitov na styku tektonických platní. Tieto karbonatity sú intenzívne premenené, čo ovplyvnilo akumuláciu kritických prvkov. Cieľom projektu je mineralogický, geochemický a geochronologický výskum vybraných ložísk karbonatitov v Mozambiku a Číne s cieľom identifikovať procesy mobilizácie, akumulácie a disproporcionácie kritických prvkov pri frakcionácii materskej magmy a počas naložených metamorfných, hydrotermálnych a metasomatických procesov. Hlavným výsledkom projektu bude formulovanie kritérií pre optimalizáciu vyhľadávania karbonatitov v orogénnych pásmach od karbonatitov v stabilných kratónoch.

Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie

New Bouguer anomaly map of the Alpine-Carpathian area: a tool for gravity and tectonic applications

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.
Anotácia:Presný výpočet máp úplných Bouguerových anomálií (ÚBA) zohráva v aplikovanej gravimetrii veľmi dôležitú úlohu, nakoľko tieto slúžia ako hlavný vstup do geologickej, štruktúrnej a tektonickej interpretácie (v mapách ÚBA sú potlačené všetky negeologické vplyvy – najmä prejav reliéfu, a prejavujú sa v nich hustotné nehomogenity v rámci stavby litosféry). Riešiteľský kolektív predloženého projektu bol pozvaný do európskej iniciatívy odborníkov (AlpArray Gravity Research Group) za účelom vytvorenia novej mapy ÚBA alpsko-karpatskej oblasti. Doteraz publikované riešenia, pochádzajúce zo „slovenskej gravimetrickej školy“ (napr.: reambulácia gravimetrických databáz na národnej úrovni, výpočet blízkych a vzdialených topografických efektov, regularizované transformácie potenciálových polí, 3D komplexné hustotné modelovanie so zavedením geologických korekcií, odkrývanie gravimetrických polí) bude možné ďalej rozvinúť a aplikovať pri tektonickej interpretácii tejto novej mapy ÚBA alpsko-karpatskej oblasti s cieľom zlepšiť vedomosti o alpskej orogenéze a jej vzťahu k dynamike plášťa. Súčasťou projektu sú aj plánované overovacie terénne práce, ktoré môžu prispieť ku spresneniu gravimetrických dát v alpsko-karpatskej oblasti. Projekt má šancu rozvinúť ďalej metodiku výpočtu ÚBA vo vysokohorskom prostredí pri zohľadnení koncepcie elipsoidických výšok a poskytnúť ďalším odborníkom unikátnu novú gravimetrickú mapu z priestoru západnej a strednej Európy. Hlavným výstupom projektu bude nová mapa ÚBA alpsko-karpatskej oblasti v digitálnej podobe (grid 4x4 km), ktorá bude poskytnutá ďalej na realizáciu regionálnych gravimetrických, štruktúrnych, geodynamických, ložiskových, geotermálnych a iných štúdií, či prieskumov. Vedľajším výstupom projektu budú sprievodné mapy (gridy) transformovaných polí, založených na pomeroch vyšších derivácií ÚBA.

Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku

Radon activity concentration in selected show caves in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je zameraný na výskum objemovej aktivity radónu (222Rn) v ovzduší vybraných sprístupnených jaskýň na Slovensku, pomocou integrálnych a kontinuálnych meraní. V ovzduší Brestovskej, Harmaneckej a Demänovskej jaskyne slobody bude vykonávaný dlhodobý integrálny a krátkodobý kontinuálny monitoring objemovej aktivity radónu. V ovzduší Važeckej jaskyne bude pokračovať kontinuálny monitoring objemovej aktivity radónu. Periodické a neperiodické variácie objemovej aktivity radónu sa vyhodnotia vo vzťahu k meteorologickým prvkom, ktoré sa merajú v jaskynnej aj vonkajšej atmosfére. Uskutočnia sa odbery vzoriek vody z jazier a vodných tokov v jaskyniach za účelom zistenia objemovej aktivity radónu vo vode. Na základe získaných experimentálnych dát sa vytvorí a otestuje model sezónnych, denných aj krátkodobých variácií objemovej aktivity radónu v podzemných priestoroch ako aj model ventilačného režimu.

Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát

Response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukasová Veronika PhD.
Anotácia:Kosodrevinové spoločenstvá (Pinus mugo) plnia dôležité ekologické a environmentálne funkcie v horských oblastiach. Tieto spoločenstvá sú vplyvom klimatických zmien vystavené otepľovaniu, extrémom počasia (horúce a suché letá, výrazné vpády teplého vzduchu v zime, redukcia dĺžky obdobia so snehom a výšky snehovej pokrývky) a zvýšeným koncentráciám prízemného ozónu (O3), ktoré sa prejavujú na ich stave. V projekte prezentujeme komplexný prístup hodnotenia biologickej odozvy spoločenstiev P. mugo, posudzovanej podľa vegetačného indexu NDVI, oxidačnej stability (OxSt) a indexu viditeľného poškodenia (IVP) asimilačných orgánov, na stresové činitele (bioklimatické podmienky a koncentrácia O3). Využitie NDVI odvodeného zo satelitných údajov, ktorý reflektuje množstvo chlorofylu v rastlinných pletivách, nám umožní vykonať analýzy poškodenia na veľkoplošnej úrovni. Predkladaný projekt je vysoko aktuálny a reaguje na požiadavky Európskej komisie na zachovanie biodiverzity v podmienkach klimatickej zmeny

Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach

Paleogeographic and geodynamic interpretation of detrital minerals from selected regions of the Western Carpathians: A case study for identification of transport conditions on minerals from carst and non-carst areas

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.

Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia

Petrogenetic models of Palaeozoic granitic rocks in the Western Carpathians and their correlation

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.

Porovnávacia tafonómia mikro- and makrobezstavovcov: stopovanie intenzity tafonomicky-aktívnej zóny v čase

Comparative taphonomy of micro- and macroinvertebrates: tracing the intensity of the taphonomically-active zone through time

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin

Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Revallo Miloš PhD.
Anotácia:Predmetom projektu je modelovanie vybraných aspektov geomagnetizmu súvisiacich s premenlivosťou magnetického poľa Zeme v rôznych časových škálach. V prípade krátkych časových škál (hodiny, dni) bude skúmaná magnetická porušenosť v dôsledku vonkajších vplyvov, a to predovšetkým premenlivej slnečnej aktivity. V prípade dlhých časových škál bude parciálnou úlohou projektu analýza procesov súvisiacich s vnútornými zdrojmi magnetického poľa. Rýchle časové zmeny poľa sú jedným z prejavov kozmického počasia, ktoré môže byť hrozbou pre súčasné technologické systémy. Pomalé časové zmeny poľa sú dôvodom, prečo je potrebné jeho monitorovanie, predovšetkým pre navigačné účely v letectve. Predkladaný projekt je zameraný na riešenie parciálnych problémov týkajúcich sa širšieho spektra variácii magnetického poľa Zeme, a to s fyzikálnym náhľadom na vyvolávajúce príčiny v súvislosti s premenlivou slnečnou aktivitou a tiež so základnými princípmi súvisiacimi s generačnými procesmi poľa.

Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát

Rifting and subsidence history of back-arc basins across the Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kotulová Júlia PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum subsidenčnej histórie hlavne v priestore neogénnej Dunajskej a Východoslovenskej panvy. Vzhľadom na nové výskumy vznikla potreba revidovať staršie modely subsidenčnej histórie. S prihliadnutím na cieľ práce budú vykonané nové biostratigrafické, rádiometrické a geochemické analýzy (obsah organického uhlíka, pyrolýza Rock-Eval, odraznosť vitrinitu, biomarkery), ktoré budú derivované z kľúčových hlbokých vrtov, odkryvov a korelované pomocou línií reflexnej seizmiky. Analýza subsidenčnej histórie umožní identifikovať tektonickú a termálnu históriu v náväznosti na geodynamický vývoj Západných Karpát. Štúdium tiež prinesie nové poznatky o uhľovodíkových a geotermálnych systémoch paniev. Finálnym výsledkom bude spresnenie tektono-termálnej evolúcie Dunajskej a Východoslovenskej panvy s potenciálnym využitím v rôznych energetických odvetviach.

Šváby zo svetových jantárov III.

Amber cockroaches (III)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter PhD.
Anotácia:Šváby sú najvýznamnejšími suchozemskými fosíliami a štúdium v tejto agentúre vyústilo v dva úspešné projekty ("excelentný projekt" komentovaný v Nature a tiež v Science, popularizovaný 3x v BBC). Projekt sumarizuje a študuje 4.000 jantárových švábov s väčšinou z nich z nesmierne vzácnych z čias dinosaurov. Unikátne štúdie prispievajú k poznaniu zdrojových ekosystémov (paleoekológie, vrátane jediného referenčného bodu k dnešnej prírode, myanmarského jantáru), detailné fylogenetické analýzy (evolučné vzory), funkčnej morfológie, anatómie (aj obsah žalúdkov s endosymbiontami a vajíčkami) druhohorných organizmov a ich zmyslového aparátu. Najmodernejšie metódy 3D rekonštrukcií pomocou ST, CT a novo vytvorené optické metódy rekonštrukcie 3D.

Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

-

Using the Electrical Resistivity Tomography to Verify Anomalous Gravimetric Structures

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2023
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nogová Ema

Výskum plyvu geologických aspektov na odhad sezónnych korekčných faktorov radónu pre pobytové priestory

Research on the influence of geological aspects on the estimation of seasonal correction factors of radon for living spaces

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Anotácia:Hlavný zdroj radónu v budovách je podložie stavebného pozemku. Koncentrácia 222Rn v pôdnom vzduchu nie je konštantná, závisí od viacerých parametrov. Správne pochopenie mechanizmov transportu radónu z pôdy do domov môže prispieť k zníženiu zdravotného rizika obyvateľstva z expozície radónom. Monitorované budú koncentrácie 222Rn, 226Ra, 232Th, 40K v pôde s cieľom získať nové poznatky o ich distribúcii v pôde a tiež prispieť k lepšiemu pochopeniu závislosti exhalácie radónu z pôdy od jednotlivých parametrov pôd. Súčasťou výskumu bude zlepšovanie citlivosti metód merania 222Rn. Zdokonaľované a testované budú modely popisujúce vstup radónu do domu a jeho správanie sa v dome. Na základe celoročného merania 222Rn v pobytových priestoroch a poznatkov o podloží, budú navrhnuté a korigované sezónne korekčné faktory pre výpočet priemerných ročných koncentrácií v domoch v závislosti od geologických aspektov pôd.

Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita

Weathering of minerals of the tetraedrite group: mobility of elements, supergene products and their stability

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Števko Martin PhD.

Celkový počet projektov: 33