Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Analýza zvláštnych magnetotelurických situácií a ich prejavov v elektromagnetickej odozve

Analysis of special magnetotelluric situations and their manifestations in the electromagnetic response

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marsenić Alexandra PhD.
Anotácia:Elektromagnetický prieskum Zeme spočíva vo vyhodnocovaní jej odozvy na pôsobenie primárnych elektromagnetických polí. Magnetotelurika využiva variácie elektrického aj magnetického poľa, ktoré v závislosti od frekvencie a vodivosti vrstiev podložia prenikajú do rôznej hĺbky. Prítomnosť blízkopovrchových postranných nehomogenít však očakávanú odozvu skresľuje a to tým viac, čím väčší je vodivostný kontrast medzi veľkoškálovou (skúmanou regionálnou) štruktúrou a lokálnym rušivým telesom. Je to v dôsledku indukcie nábojov a prúdov na rozhraniach, ktoré sa stávajú zdrojom sekundárnych polí prispievajúcich k odozve. Z hľadiska interpretácie meraných dát ide o nepríjemný problém, avšak aj tieto polia sú nositeľmi informácie o podpovrchovej štruktúre. Je náročné modelovať ich numericky, nakoľko úloha vyžaduje stanovenie vnútornej hraničnej podmienky. Predpokladom toho je však porozumenie procesom na vodivostnom rozhraní. Identifikáciou sekundárnych polí potom možno napomôcť spoľahlivejšej interpretácii meraných dát.

Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.

Application of modern gravimetric and other geophysical methods to selected problems of geological structure of the earth crust and lithosphere and of its geodynamics processes

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter PhD.
Anotácia:Aplikácia moderných prístupov gravimetrickej inverzie a štruktúrneho hustotného a integrovaného modelovania v spojení s ďalšími geofyzikálnymi a geologickými metódami na riešenie aktuálnych vybraných problémov geologickej stavby a tektonického vývoja zemskej kôry a litosféry ako aj dynamických procesov v nej prebiehajúcich. Pre účely skúmania geologickej stavby budú použité metódy súbežného modelovania viacerých geofyzikálnych polí a rôznorodých dátových súborov, ako aj gravimetrická inverzia založená na preskúmavaní modelového priestoru pomocou rastúcich zdrojových telies (Growth metodika). Inverzný prístup Growth bude použitý aj pri interpretácii časovo-priestorových zmien tiaže. Pre štruktúrne štúdie budú interpretované namerané geoelektrické a magnetotelurické dáta, aj existujúce seizmické dáta na profiloch. Využijeme aj izotopické datovanie a petrologické a geochemické analýzy. Do štruktúrnych modelov budú integrované aj vypočítané reologické vlastnosti litosféry s interpretáciou pre tektonický vývoj.

Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí

Supergene mineral associations and parageneses: a reflection of environmental heavy element migration

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol PhD.

-

Assessing stratigraphic changes in geochemical composition of microplankton (calpionellids) and in their biomineralization during the Latest Jurassic and Early Cretaceous

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ölveczká Diana

Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska

Atlas of tectonic dislocations of the Earth´s crust in the territory of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.
Anotácia:Poznanie tektonických dislokácií (zlomov) má zásadný význam pre rôzne oblasti hospodárskych činností (napr. pri veľkých dopravných stavbách, výstavbe priehrad, jadrových elektrární, vyhľadávaní nerastných surovín a geotermálnych vôd), tiež má vplyv na environmentálnu problematiku (napr. seizmické riziká, svahové deformácie, úložiská rádioaktívneho odpadu). Systematické spracovanie údajov o dislokáciách kôry na území Slovenska voforme ucelenej monografie je preto veľmi potrebné. Toto je hlavným cieľom predkladaného projektu DISLOCAT. Na základe excerpcie dostupných publikovaných aj archívnych dát budú významné tektonické dislokácie zemskej kôry charakterizované podľa jednotných kritérií. Zameriame sa na zlomy najmladšieho neoalpínskeho tektonického vývoja, z ktorých mnohé sú aktívne dodnes. Základné parametre zlomov budú zahrňovať prejav zlomu v geologickej mape, príp. v leteckých a satelitných snímkach, jeho priebeh, úklon a hĺbkový dosah, hrúbku porušenej zóny, štruktúrne údaje a kinematiku, vek, seizmicitu, dostupné geodetické merania recentných pohybov, geomorfologické prejavy a vývery vôd alebo emanácií. Veľká pozornosť bude venovaná seizmoaktívnym zlomovým zónam. Informácie o niektorých vybraných zlomoch budú získavané a upresnené aj terénnym geologicko-štruktúrnym výskumom a geofyzikálnymi, hlavne magnetotelurickými meraniami. Výstupom projektu bude monografia – katalóg tektonických dislokácií s mapou zlomov v tlačenej aj elektronickej (GIS) verzii.

Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie

Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Biroň Adrián CSc.

Biochronológia fosílnych eventov a sedimentárne archívy globálnych zmien paleoprostredia v mezozoických a kenozoických súvrstviach Západných Karpát

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát

Reading in natural archives: thousands of years of environmental history and climate change recorded in alpine lakes of the Ukrainian Carpathians

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.

Evolúcia bioty a podnebia v oblasti južného Turgajského prielivu: refúgium endemitov alebo paleoprostredie selektívnej výmeny fauny medzi Áziou a Európou v období kriedy?

Evolution of biota and climate in the southern Turgai Strait: refuge populated by endemic species or paleoenvironment that enabled selective faunal exchange between Asia and Europe in Cretaceous?

Doba trvania: 1.7.2022 - 31.12.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.

Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát

Extensometric measurements and interpretation of the periodical and non periodical deformation of the Earth´s crust in the Western Carpathian region

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dérerová Jana PhD.
Anotácia:Meranie a interpretácia periodických a neperiodických geodynamických javov v oblasti Západných Karpát a Panónskeho bazénu. Modelovanie povrchových deformácií, posunutí a zmien tiažového zrýchlenia v elastickom polpriestore spôsobených zdrojmi anomálneho tepelného toku. Zhotovenie nového registračného zariadenia pre extenzometer nainštalovaný na Slapovej stanici Ústavu vied o Zemi vo Vyhniach s využitím kapacitného snímača. Komplexný výskum dlhoperiodických geodynamických procesov v litosfére Západných Karpát s využitím meraní dlhoperiodických a neperiodických deformácií zemskej kôry. Využitie nameraných dát pre výpočet presnejších reologických modelov v Karpatsko-panónskej oblasti pomocou 2D integrovaného modelovania. Určovanie aplitúd hlavných slapových vĺn na základe dát získaných z extenzometrických meraní na Slapovej stanici vo Vyhniach s novým registračným zariadením využívajúcim princíp kapacitného snímača.

Geochémia a petrogenéza granitoidných hornín veporickej jednotky Západných Karpát a ich možný prínos v oblasti kritických surovín

-

Doba trvania: 1.7.2024 - 31.12.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Molnárová Alexandra PhD.

Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát

Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Sedimentárne archívy uchovávajú záznamy geologického času, evolučného vývoja organizmov, životných podmienok, klimatických zmien a globálnych udalostí vo vývoji Zeme. Projekt je zameraný na integrovaný výskum a multiproxy analýzu sedimentárnych profilov Západných Karpát. Prvým cieľom riešenia tohoto projektu bude získanie dát pre určenie stratigrafických hraníc a ich časovú kalibráciu s profilmi medzinárodných stratotypov GSSP. Na datovanie sedimentov morských prostredí sú vhodné hlavne planktonické organizmy, ktorých bioeventy umožňujú globálnu koreláciu s rozhraniami stratigrafických stupňov, biozón, magnetochron, izotopovými krivkami, orbitálnymi cyklami, a pod. Okrem určujúceho významu pre stratigrafiu sú fosílne mikroorganizmy aj citlivým indikátorom klímy, obsahu CO2, eustatickej úrovne, kyslíkovej bilancie, cirkulácie, izolácie a ďalších zmien paleoprostredia. Terestrické prostredia budú analyzované z hľadiska biostratigrafie cicavčích faun, paleoekológie stavovcov a paleovegetácie. Cieľom projektu bude identifikácia hraničných udalostí na referenčných profiloch mezozoických a kenozoických súvrství Západných Karpát, ich korelácia so štandardmi časovej geologickej škály a globálnymi zmenami paleoprostredia v tetýdnych a paratetýdnych panvách.

Integrovaná geofyzikálna a geologická detekcia priebehu vikartovského zlomu a muránskej zlomovej línie a charakteristika ich parametrov v kombinácii s morfotektonickou a štruktúrnou analýzou a datovaním výplní zlomov (Hornádska kotlina, Levočské vrchy)

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madarás Ján PhD.

Korelácia magnetotelurických, gravimetrických, magnetických, seizmických a geotermických dát z územia Slovenska za účelom interpretácie tektonickej stavby zemskej kôry a litosféry

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.

Kôrovo-plášťové komplexy variských geosutúrnych zón západokarpatského fundamentu – petrologicko-geochemické a geochrononologické indikátory periférnych paleozoických bazénov Gondwany, paleogeografická korelácia.

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kohút Milan CSc.

-

Magnetootelluric modelling of the contact zone between External and Internal Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ondrášová Lenka

Metamorfné záznamy kolíznych orogénov

Metamorphic records of collisional orogens

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.

Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií

Mineralogical, crystallochemical and isotope study of sulfosalts form the selected types of ore mineralizations in the Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Števko Martin PhD.
Anotácia:Predložený projekt sa zaoberá detailným mineralogickým, kryštalochemickým a izotopovým štúdium sulfosolí z rôznych genetických typov rudných mineralizácií na území Západných Karpát. Študované lokality sú vybrané tak, aby reprezentovali rôzne paragenetické aj genetické typy mineralizácií (epitermálne žily, sideritové žily, antimonitové žily, greizény) a rozdielne geologické prostredia (neovulkanity, kryštalinikum tatrika, veporikum, gemerikum). Projekt zahŕňa detailné štúdium chemického zloženia minerálov zo skupiny sulfosolí, ich pokročilý kryštalochemický výskum ako aj štúdium stabilných izotopov síry v týchto mineráloch. Využité bude široké spektrum analytických metód. Očakávané výsledky tohto projektu výrazne prispejú a rozšíria doterajšie poznatky o mineráloch zo skupiny sulfosolí na medzinárodnej úrovni. Veríme, že takýto výskum má tiež potenciál priniesť objavy nových minerálov a vytvorenie databázy izotopového zloženia síry pre indexové sulfosoli z rôznych genetických typov mineralizácií.

Mobilita a akumulácia kritických prvkov pri vzniku a alterácií orogénnych karbonatitov

Mobility and accumulation of critical elements during formation and alteration of orogenic carbonatites

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav DrSc.
Anotácia:Minerály kritických prvkov (Zr, Nb, Ta, REE) sú vyhľadávaným surovinovým zdrojom, pretože od nich závisí technologický rozvoj. Tieto prvky sa viažu na karbonatity, t.j. magmatické horniny zložené prevažne z karbonátov. Drvivá časť poznatkov sa týka karbonatitov v stabilných kratónoch. V poslednom čase sa však skúma metalogenetický potenciál orogénnych karbonatitov na styku tektonických platní. Tieto karbonatity sú intenzívne premenené, čo ovplyvnilo akumuláciu kritických prvkov. Cieľom projektu je mineralogický, geochemický a geochronologický výskum vybraných ložísk karbonatitov v Mozambiku a Číne s cieľom identifikovať procesy mobilizácie, akumulácie a disproporcionácie kritických prvkov pri frakcionácii materskej magmy a počas naložených metamorfných, hydrotermálnych a metasomatických procesov. Hlavným výsledkom projektu bude formulovanie kritérií pre optimalizáciu vyhľadávania karbonatitov v orogénnych pásmach od karbonatitov v stabilných kratónoch.

Monitoring geomagnetického poľa a štúdium extrémnych geomagnetických porúch v stredných šírkach

The monitoring of the geomagnetic field and the study of extreme mid-latitude geomagnetic disturbances

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valach Fridrich PhD.
Anotácia:Nedávne prípadové štúdie extrémnych geomagnetických variácií v stredných šírkach naznačili, že primárnou príčinou týchto magnetických porúch môžu byť prúdové systémy v aurorálnom elektrožete alebo pozdĺžne prúdy spájajúce aurorálny ovál so vzdialenými časťami magnetosféry. Je to v nesúlade s tradičnou koncepciou magnetických búrok, podľa ktorej hlavnou príčinou takýchto extrémnych javov je zintenzívnenie prstencového prúdu. Predbežné závery týchto prípadových štúdií môže potvrdiť, vyvrátiť alebo poopraviť len analýza väčšieho počtu veľmi intenzívnych strednošírkových porúch. Cieľom projektu je preto prispieť k overeniu tohto novo navrhovaného mechanizmu extrémnych strednošírkových variácií analýzou väčšej databázy pozorovaní. Databáza bude pozostávať z moderných digitálnych záznamov dostupných v sieti INTERMAGNET, ako aj historických magnetogramov od polovice 19. storočia. Do rozšírenia databázy projekt prispeje aj vlastnými pozorovaniami na geomagnetickom observatóriu v Hurbanove.

Neskoro pliocénne-rano pleistocénne chobotnatce (Proboscidea, Mammalia) z lokalít Nová Vieska a Strekov (Dunajská panva, Slovensko), Biochronológia, taxonómia a paleoekológia

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tóth Csaba PhD.

Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku

Radon activity concentration in selected show caves in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je zameraný na výskum objemovej aktivity radónu (222Rn) v ovzduší vybraných sprístupnených jaskýň na Slovensku, pomocou integrálnych a kontinuálnych meraní. V ovzduší Brestovskej, Harmaneckej a Demänovskej jaskyne slobody bude vykonávaný dlhodobý integrálny a krátkodobý kontinuálny monitoring objemovej aktivity radónu. V ovzduší Važeckej jaskyne bude pokračovať kontinuálny monitoring objemovej aktivity radónu. Periodické a neperiodické variácie objemovej aktivity radónu sa vyhodnotia vo vzťahu k meteorologickým prvkom, ktoré sa merajú v jaskynnej aj vonkajšej atmosfére. Uskutočnia sa odbery vzoriek vody z jazier a vodných tokov v jaskyniach za účelom zistenia objemovej aktivity radónu vo vode. Na základe získaných experimentálnych dát sa vytvorí a otestuje model sezónnych, denných aj krátkodobých variácií objemovej aktivity radónu v podzemných priestoroch ako aj model ventilačného režimu.

Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát

Response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukasová Veronika PhD.
Anotácia:Kosodrevinové spoločenstvá (Pinus mugo) plnia dôležité ekologické a environmentálne funkcie v horských oblastiach. Tieto spoločenstvá sú vplyvom klimatických zmien vystavené otepľovaniu, extrémom počasia (horúce a suché letá, výrazné vpády teplého vzduchu v zime, redukcia dĺžky obdobia so snehom a výšky snehovej pokrývky) a zvýšeným koncentráciám prízemného ozónu (O3), ktoré sa prejavujú na ich stave. V projekte prezentujeme komplexný prístup hodnotenia biologickej odozvy spoločenstiev P. mugo, posudzovanej podľa vegetačného indexu NDVI, oxidačnej stability (OxSt) a indexu viditeľného poškodenia (IVP) asimilačných orgánov, na stresové činitele (bioklimatické podmienky a koncentrácia O3). Využitie NDVI odvodeného zo satelitných údajov, ktorý reflektuje množstvo chlorofylu v rastlinných pletivách, nám umožní vykonať analýzy poškodenia na veľkoplošnej úrovni. Predkladaný projekt je vysoko aktuálny a reaguje na požiadavky Európskej komisie na zachovanie biodiverzity v podmienkach klimatickej zmeny

Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach

Paleogeographic and geodynamic interpretation of detrital minerals from selected regions of the Western Carpathians: A case study for identification of transport conditions on minerals from carst and non-carst areas

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.

Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia

Petrogenetic models of Palaeozoic granitic rocks in the Western Carpathians and their correlation

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na geodynamické prostredie paleozoického granitového magmatizmu v Západných Karpatoch a koreláciu s analogickými plutonickými horninami Variskej Európy, ako aj na aktualizáciu súčasných petrogenetických modelov. Paleozoické granitické horniny Západných Karpát reprezentujú heterogénnu suitu, ktorá zahŕňa staropaleozoické pred-variské (kambro-ordovické), variské (karbónske) a post-variské (permské) magmatické litotypy. Najstaršia skupina, ktorá sa transformovala na variské ortoruly, vznikla na aktívnom okraji Gondwany. Relatívne staršie variské granitoidné plutóny (ca. 365-350 mil.r.) sa mohli formovať pri extenzii v magmatickom oblúku nad ranovariskou (spodnodevónskou) subdukčnou zónou. Počas post-kolíznej extenzie sa generovali mladše granity až tonality (ca. 350-340, menej 330 mil.r.). Obe skupiny sú konzistentné s dvomi anatektickými udalosťami (370-360 a 350-340 mil.r.). Malá časť granitov vznikala v post-kolíznom tektonickom režime a pri nasledovnom rozpade superkontinentu Pangea (A-typy a špecializované S-typy, 280-250 mil.r.). Granitické horniny budú študované pomocou štandardných petrologických, mineralogických, geochemických a petrochronologických metód (el. mikroanalýza, mikroRaman, laserová ablácia s indukčne viazanou plazmou, RTG fluorescenčná analýza, Sm, Nd, Pb izotopy pomocou TIMS, U-Th-Pb datovanie, modelovanie v softvéroch Melts a Perple_X). Hlavným cieľom projektu je zistenie magmatických prostredí a granitových protolitov, P-T-X podmienok, datovanie magmatickej a subsolidovej evolúcie granitov a ich vzťah k metamorfným horninám. Mineralogické štúdium zahŕňa aj metalogenetický potenciál granitov. Pre lepšie pochopenie petrogenézy granitov bude očakávaným výstupom aj všeobecný evolučný model západokarpatského paleozoického granitového magmatizmu v kontexte širšieho európskeho priestoru.

Porovnávacia tafonómia mikro- and makrobezstavovcov: stopovanie intenzity tafonomicky-aktívnej zóny v čase

Comparative taphonomy of micro- and macroinvertebrates: tracing the intensity of the taphonomically-active zone through time

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.
Anotácia:Stratigrafický záznam je jedinečným archívom o stave a vývoji minulých ekosystémov a o rýchlosti ich regenerácie po udalostiach kedy došlo k rozsiahlym vymieraniam (napr. po náhlych klimatických zmenách spojených s anoxiou a acidifikáciou). Transformácia paleoekologických trendov zo stratigrafickej hĺbky na chronologickú škálu, ktorá je nutná pri rekonštrukcii zmien ekosystémov na základe akéhokoľvek fosílneho záznamu, je veľmi komplikovaná v dôsledku časovo nerovnomernej sedimentácie, bioturbácie a zachovania. V pred-holocénnom zázname je teda ťažké odhadnúť časové spriemerovanie fosílnych akumulácií. Intenzita tafonomických procesov je ovplyvnená dynamikou ekosystémov, ktorá určuje rozsah bioturbácie a rýchlosť rozkladu organickej hmoty. Výsledné tafofácie (t.j., akumulácie zvyškov charakterizované určitým typom zachovania) tak informujú o ekologických procesoch a o časovom spriemerovaní. Poruchy vo fungovaní ekosystémov môžu viesť napr. k poklesu bioturbácie, čo znižuje časové spriemerovanie a hĺbku tafonomicky aktívnej zóny (TAZ). Predpokladáme, že tafonomické procesy pred začiatkom mezozoickej morskej revolúcie (t. j. pred diverzifikáciou predátorov a hrabavých organizmov) boli menej intenzívne a nesiahali hlboko do sedimentuv porovnaní s týmito procesmi v kenozoických prostrediach s hlbšou bioturbáciou. Tieto procesy tiež umožnili vznik cementačnej zóny plytko pod TAZ, a tak diageneticky podmienili vznik striedania vápencov a slieňov (LMA). V tomto projekte budeme (1) hodnotiť modely zachovania založené na odolnosti schránok, (2) posudzovať vhodnosť tafonomických hodín a ekvitability na meranie časového spriemerovania, (3) posudzovať význam vápnitého planktónu pri vzniku karbonátov a pri vzniku LMA počas jury, a (4) sledovať zmeny v hĺbke TAZ hodnotením zachovania a rano-diagenetických procesov v jurských a kenozoických sukcesiách, na základe komparatívnych analýz mikro- a makrobezstavovcov a ichnofosílií v normoxických a hypoxických prostrediach.

Provenienčná analýza (meta) sedimentov vybraných súvrství mladšieho paleozoika gemerika centrálnych Západných Karpát

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vďačný Marek PhD.

Radón v podzemnom prostredí - sezónne korekčné faktory

Radon in underground environment - seasonal corerection factors

Doba trvania: 1.7.2024 - 31.12.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.

Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát

Rifting and subsidence history of back-arc basins across the Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kotulová Júlia PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum subsidenčnej histórie hlavne v priestore neogénnej Dunajskej a Východoslovenskej panvy. Vzhľadom na nové výskumy vznikla potreba revidovať staršie modely subsidenčnej histórie. S prihliadnutím na cieľ práce budú vykonané nové biostratigrafické, rádiometrické a geochemické analýzy (obsah organického uhlíka, pyrolýza Rock-Eval, odraznosť vitrinitu, biomarkery), ktoré budú derivované z kľúčových hlbokých vrtov, odkryvov a korelované pomocou línií reflexnej seizmiky. Analýza subsidenčnej histórie umožní identifikovať tektonickú a termálnu históriu v náväznosti na geodynamický vývoj Západných Karpát. Štúdium tiež prinesie nové poznatky o uhľovodíkových a geotermálnych systémoch paniev. Finálnym výsledkom bude spresnenie tektono-termálnej evolúcie Dunajskej a Východoslovenskej panvy s potenciálnym využitím v rôznych energetických odvetviach.

Sedimentárne paleoprostredia a fauna lastúrničiek vo vrchnom miocéne Západných Karpát

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Starek Dušan PhD.

Spresnenie údajovej a interpretačnej databázy v prípade vybraných geofyzikálnych anomálií na území SR

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.

Šváby zo svetových jantárov III.

Amber cockroaches (III)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter PhD.
Anotácia:Šváby sú najvýznamnejšími suchozemskými fosíliami a štúdium v tejto agentúre vyústilo v dva úspešné projekty ("excelentný projekt" komentovaný v Nature a tiež v Science, popularizovaný 3x v BBC). Projekt sumarizuje a študuje 4.000 jantárových švábov s väčšinou z nich z nesmierne vzácnych z čias dinosaurov. Unikátne štúdie prispievajú k poznaniu zdrojových ekosystémov (paleoekológie, vrátane jediného referenčného bodu k dnešnej prírode, myanmarského jantáru), detailné fylogenetické analýzy (evolučné vzory), funkčnej morfológie, anatómie (aj obsah žalúdkov s endosymbiontami a vajíčkami) druhohorných organizmov a ich zmyslového aparátu. Najmodernejšie metódy 3D rekonštrukcií pomocou ST, CT a novo vytvorené optické metódy rekonštrukcie 3D.

Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

Výskum vplyvu geologických aspektov na odhad sezónnych korekčných faktorov radónu pre pobytové priestory

Research on the influence of geological aspects on the estimation of seasonal correction factors of radon for living spaces

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Anotácia:Hlavný zdroj radónu v budovách je podložie stavebného pozemku. Koncentrácia 222Rn v pôdnom vzduchu nie je konštantná, závisí od viacerých parametrov. Správne pochopenie mechanizmov transportu radónu z pôdy do domov môže prispieť k zníženiu zdravotného rizika obyvateľstva z expozície radónom. Monitorované budú koncentrácie 222Rn, 226Ra, 232Th, 40K v pôde s cieľom získať nové poznatky o ich distribúcii v pôde a tiež prispieť k lepšiemu pochopeniu závislosti exhalácie radónu z pôdy od jednotlivých parametrov pôd. Súčasťou výskumu bude zlepšovanie citlivosti metód merania 222Rn. Zdokonaľované a testované budú modely popisujúce vstup radónu do domu a jeho správanie sa v dome. Na základe celoročného merania 222Rn v pobytových priestoroch a poznatkov o podloží, budú navrhnuté a korigované sezónne korekčné faktory pre výpočet priemerných ročných koncentrácií v domoch v závislosti od geologických aspektov pôd.

Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita

Weathering of minerals of the tetraedrite group: mobility of elements, supergene products and their stability

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Števko Martin PhD.
Anotácia:Predložený projekt sa zaoberá detailným mineralogickým štúdiom zvetrávania minerálov tetraedritovej skupiny z rôznych lokalít v Západných Karpatoch ako aj v Bulharsku a Namíbii, ktoré reprezentujú rozdielne geologické prostredia ako aj rozličné kompozičné typy tetraedritov. Táto téma je veľmi aktuálna nie len súvislosti s mineralógiou, ale aj geochémiou a environmentálnou mineralógiou. Tento projekt zahŕňa detailné štúdium chemického zloženia primárnych/nealterovaných minerálov tetraedritovej skupiny, identifikáciu a pokročilý kryštalochemický výskum všetkých supergénnych produktov zvetrávania a stanovenie geochemického správania a mobility toxických prvkov. Využité budú tak štandardné mineralogické metódy ako je terénny výskum, ako aj riadkovacia elektrónová mikroskopia (SEM), elektrónová mikroanalýza (EMPA), monokryštálová a prášková rtg. difrakčná analýza (SC-XRD a PXRD), spektroskopické metódy ako infračervená absorpčná (FTIR) a Ramanova spektroskopia, ako aj kalorimetria. Očakávané výsledky tohto projektu môžu výrazne prispieť a rozšíriť doterajšie poznatky o procesoch, mobilite prvkov, mineralógii produktov a stabilite supergénnych fáz, ktoré vznikajú pri zvetrávaní minerálov tetraedritovej skupiny. Veríme, že budeme schopný detailne definovať, aké fázy vznikajú prednostne a ako sa toxické prvky ako je Cu, Hg. As alebo Sb správajú počas zvetrávacích procesov v rôznych geologických prostrediach. Tiež očakávame, že projekt prinesie poznatky o tom, ktoré supergénne produkty sú stabilné alebo metastabilné pri rôznych podmienkach pH/Eh. Preto výsledky predloženého projektu môžu priniesť cenné výstupy nie len pre mineralógov a geochemikov, ale aplikovateľné aj v praxi, zvlášť pri environmentálnom manažmente a remediácii záťaží po banskej činnosti.

Celkový počet projektov: 35