Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security

Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security

Doba trvania: 14.10.2022 - 13.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Širaňová Mária MA., PhD.

MotIvating mobiliziNg supporTing nEets gReen CarEer PaThway

-

Doba trvania: 1.10.2021 - 1.1.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

Study exploring the social, economic and legal context and trends of telework and the right to disconnect, in the context of digitalisation and the future of work, during and beyond the COVID-19 pandemic

Study exploring the social, economic and legal context and trends of telework and the right to disconnect, in the context of digitalisation and the future of work, during and beyond the COVID-19 pandemic

Doba trvania: 1.5.2023 - 29.2.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ivan PhD.
Anotácia:Výskum zameraný na identifikovanie sociálnych, ekonomických a právnych súvislostí a trendov práce na diaľku (telepráce) a práva na odpojenie počas pandémie ochorenia COVID-19 a po nej v kontexte digitalizácie a budúcich výziev trhu práce.

Textové, funkčné a iné viac dimenzionálne dáta v ekonometrií: Nové modely, metódy a aplikácie

CA21163 - Text, functional and other high-dimensional data in econometrics: New models, methods, applications (HiTEc)

Doba trvania: 10.10.2022 - 9.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

Úloha socioekonomických partnerov v stratégiách zručností pre spravodlivú zelenú transformáciu: regionálna perspektíva

The role of the socio-economic partners in skills strategies for a just green transition: a regional perspective

Doba trvania: 10.3.2023 - 10.2.2025
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hvozdíková Veronika PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je zhromaždiť dôkazy a preskúmať úlohu sociálno-ekonomických partnerov pri príprave a implementácii zručnostnej zložky stratégií spravodlivej zelenej transformácie na regionálnej úrovni a vyvodiť závery a formulovať politické odporúčania, ako by sa táto ich úloha mohla posilniť v iných regiónoch, ktoré čelia podobným výzvam. Výskum sa sústreďuje na oblasť riadenia zložky zručností v rámci stratégií spravodlivej transformácie a analyzuje úlohu rôznych sociálno-ekonomických zainteresovaných strán a ich modely spolupráce vo vzťahu k týmto analytickým rozmerom: Integrácia zložky zručností do všeobecnejšej stratégie spravodlivej zelenej transformácie; Citlivosť/reaktivita ponuky zručností na dopyt po zručnostiach; Zapojenie zamestnávateľov do procesu rozvoja zručností; Zapojenie do odbornej prípravy (tréningu) prepustených pracovníkov alebo pracovníkov, ktorým hrozí strata zamestnania vdôsledku zeleného prechodu. Dôkazy sa zbierajú vo vybraných regiónoch štyroch krajín - v Nemecku, Poľsku, na Slovensku a v Španielsku. V každej z týchto krajín sú zahrnuté dva regióny: jeden, ktorý úspešne zvládol prechod od energetických odvetví náročných na fosílne palivá, a jeden, ktorý takýmto prechodom práve prechádza. V prípade Slovenska ide o región hornej Nitry a Banskobystrický región. Na účely prieskumu je navrhnutá výskumná stratégia a vytvorené nástroje na zber údajov. Dôkazy o súčasnom stave zapojenia sociálno-ekonomických partnerov sa budú zhromažďovať prostredníctvom prieskumu dokumentov zahŕňajúceho prehľad literatúry a dostupných dát, ako aj prostredníctvom všeobecných a hĺbkových prieskumov (spolu 160). Zástupcovia rôznych zainteresovaných strán na rôznych úrovniach budú vyzvaní na spoluprácu a diskusiu o slabých a silných stránkach, nedostatkoch, oblastiach zlepšenia a možných riešeniach. Záverečné zistenia budú prediskutované na seminári so zástupcami sociálno-ekonomických partnerov na úrovni EÚ a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami. Po diskusii a zapracovaní jej výsledkov do štúdie sa vypracuje porovnávacia analýza a politická príručka.

Celkový počet projektov: 5