Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Inovatívna stratégia sanácie toxických druhov ortuti v areáli bývalého chemického závodu Pavlodar

Innovative remediation strategy for toxic mercury species in the area of former Pavlodar chemical plant

Doba trvania: 15.4.2022 - 1.11.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej PhD.
Anotácia:V rámci projektu sa očakáva vypracovanie inovatívnej stratégie sanácie areálu bývalej chemickej továrne Pavlodar (Kazachstan) od ortuťových toxických foriem s využitím údajov o výskyte druhov ortuti (vrátane metylortuti, mobilných a biologicky dostupných foriem). Tieto formy, určené modernými fyzikálno-chemickými a analytickými metódami, pomôžu posúdiť mobilitu Hg, toxicitu a schopnosť metylácie v tejto lokalite a umožnia navrhnúť racionálny prístup k sanácii územia. Okrem toho plánuje v rámci projektu vyvinúť a ponúknuť na komerčné využitie aspoň jeden materiál/produkt ako in situ dodatok na stabilizáciu/imobilizáciu ortuti v pôde a/alebo na jej odstránenie z vody.

Bezodpadové zhodnotenie živcových surovín: Zelené aplikácie a udržateľné získavanie strategických nerastných surovín.

Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials.

Doba trvania: 15.4.2022 - 14.4.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.
Anotácia:Živcové suroviny obsahujúce hlavne K-živce (KAlSi3O8) sa budú spracovávať hydro- a pyrometalurgickými procesmi, pričom sa bude primárne produkovať KCl, Al2O3 a SiO2 bez toho, aby vznikol akýkoľvek tuhý odpad. Cieľom je vyrobiť zo živcovej suroviny KCl s potenciálom jeho využitia ako hnojiva, vysoko čistý Al2O3 a SiC pre priemysel abrazív a syntetický SiO2 a Ca-silikát pre keramický priemysel. Štúdium zachytávania CO2 bude prvým pokusom o využitie živcových minerálov na uskladnenie CO2. Al2O3 sa bude vyrábať z nebauxitovej živcovej suroviny, pričom KCl bude možné získať súčasne ako produkt praženia a následného kondenzačného procesu pri výrobe oxidu hlinitého, čo je veľmi dôležité z hľadiska znižovania celkových nákladov na spracovanie.

Katalyzátory na báze Co-Pd pre hydrogenáciu CO pripravených impregnáciou a mechanickou aktiváciou/legovaním

Supported Co-Pd catalysts for CO hydrogenation synthesized by impregnation and mechanical activation or by mechanical alloying

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.
Anotácia:Projekt má za cieľ obohatiť a spresniť poznatky o type, úlohe a význame rôznych faktorov ovplyvňujúce štruktúru a vlastnosti bimetalických Co-Pd katalyzátorov určených na hydrogenáciu CO. Zahŕňa to disperziu kovu (kovov) na nosiči, stupeň redukcie kovu, povrchovú štruktúru kovových častíc, podiel fázových zložiek, chemická podstata nosiča, povrchové vlastnosti a pod. Hlavné hypotézy štúdie sú: - Selektivita a distribúcia reakčných produktov je určená redukciou a disperziou kovových elementov, hlavnou aktívnou fázou sú kovové nanočastice, kde podstatnú časť ich povrchu tvoria úplne redukované atómy kobaltu, napriek tomu v niektorých prípadoch je žiadaná prítomnosť kombinácie párov (Co/Con+); - Tvorba rôznych druhov CO bude závisieť od povrchového zloženia študovaného materiálu – konkrétne prítomnosť/pomer kovových iónov a atómov katalyticky aktívnych zložiek; - Mechanochemická syntéza katalyzátorov na hydrogenáciu CO je zaujímavá z pohľadu modifikácie vlastností nosnej plochy.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine 09I03-03-V01-00098

The stipend for a scientist threatened by the war in Ukraine 09I03-03-V01-00098

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.
Anotácia:V predkladanom projekte sa teda navrhuje získavanie REE z batériových odpadov pomocou nových lacných adsorbentov na báze prírodných minerálov. Prístup k riešenej problematike je multidisciplinárny, t.j. kombinácia materiálovej vedy, chémie a ekológie. Prínos riešenia projektu spočíva v objasnení mechanizmu a účinnosti selektívnej adsorpcie REE z roztokov, čo v konečnom dôsledku povedie k novým teoretickým poznatkom a laboratórnym výsledkom, ktoré budú využiteľné v danom priemyselnom sektore.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine 09I03-03-V01-00108

The stipend for a scientist threatened by the war in Ukraine 09I03-03-V01-00108

Doba trvania: 1.3.2023 - 28.2.2026
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.
Anotácia:Chinolónové antibiotiká našli široké uplatnenie pri liečbe rôznych chorôb u cicavcov vďaka svojej vysokej antibakteriálnej účinnosti a nízkym výrobným nákladom. V dôsledku toho sa znečistenie vôd spôsobené ich používaním stáva globálnym problémom. Ako riešenie sa tu ponúka fotokatalýza – technológia „zelenej chémie“, považovaná za efektívnu v procesoch degradácie organických polutantov. Preto je hlavným cieľom projektu príprava nových lacných a účinných nanokatalyzátorov pre fotodegradáciu chinolónových antibiotík (ofloxacín, ciprofloxacín, norfloxacín, enrofloxacín) na báze ZnO v kombinácii s Fe3O4, TiO2, Bi2O3, SiO2 a modifikáciou kovovými iónmi (Bi, Ni, Ag, Au, La).

Technológia zelenej syntézy štruktúrne modifikovaných kovových sulfidových nanokompozitov s vysokou fotokatalytickou aktivitou a antibakteriálnymi vlastnosťami

Technology of green synthesis of structurally modified metal sulfide nanocomposites with high photocatalytic activity and antibacterial properties

Doba trvania: 1.8.2022 - 31.12.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej PhD.
Anotácia:V rámci riešenia projektu budú mechanochemicky syntetizované rôzne binárne nanosulfidy prechodných kovov (Zn, Pb, Sn, Mo, Ag, Ni, Cd) a ich kompozity s potenciálnou aplikáciou vo fotokatatalytickom čistení odpadových vôd. Syntéza bude realizovaná mletím octanu príslušného kovu a membrány vaječnej škrupinky alebo tiomočoviny ako zdrojov síry. Nakoniec bude testovaná fotokatalytická a antibakteriálna aktivita produktov.

Celkový počet projektov: 6