Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Spevnenie a plasticita vysokoentropických ultra vysokoteplotných karbidov

Strengthening and plasticity of high-entropy ultra-high temperature carbides

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Csanádi Tamás PhD.

Vysoko odolná duplexná keramika pre efektívne obrábasnie niklových superzliatin

High performance duplex ceramics for efficient maschining of nickel superalloysd

Doba trvania: 1.6.2022 - 31.5.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.

Vývoj a charakterizácia biokeramických systémov modifikovaných termosetovými biopolymérmi

Development and characterization of bioceramic systems modified by thermosetting biopolymers

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sopčák Tibor PhD.

Vývoj a spracvovanie pokročilých metalhydidových kompozitných materiálov pre uskladnenie vodíka určených pre mobilné aplikácie

Developoment and processing of advanced metal hydride composites with specific microstructure properties for mobile hydrogen storage applications

Doba trvania: 1.5.2023 - 30.4.2026
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nigutová Katarína PhD.

Vývoj pokročilých horčíkových zliatin pre multifunkčné aplikácie v extrémnych prostrediach

Development of Advanced Magnesium Alloys for Multifunctional Applications in Extreme Environments

Doba trvania: 1.11.2021 - 31.10.2024
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František DrSc.

Zvýšenie uskladňovacej schopnosti vodíka v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plastickej deformácie

Enhancement of Hydrogen Storage Properties of AlTiVCr Light Weight High Entropy Alloys (HEA) by Ti3C2 Mxene and Several Plastic Deformation

Doba trvania: 1.4.2022 - 31.3.2025
Program: European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel DrSc.
Anotácia:Nedávno objavená zliatina AlTiVCr s vysokou entropiou (HEA) vykazuje približne 70-násobné zvýšenie rovnovážneho tlaku, pokles desorpčnej entalpie (ΔH) H2 o ~20 kJ/mol v porovnaní s referenčnou vzorkou TiVZrNbHf HEA s pomerom H/M > 2 s 2,7 % hmotn. vodíka pri 53 bar H2. Desorpčná entalpia AlTiVCr HEA ΔH je ~40 kJ/mol a pomer H/M ~1. Pretože zliatina AlTiVCr obsahuje prvky s nižšou mernou hmotnosťou v porovnaní so skôr študovanými HEA, sa predpokladá, že AlTiVCr môže byť potenciálnym hydridom ľahkého kovu pre budúce aplikácie na skladovanie vodíka, ak zlepšíme jej pomer H/M a kinetiku hydrogenácie/dehydrogenácie. Doposiaľ pridanie Mxénu (Ti3C2) ako katalyzátora a nanorezovanie vykazovali významný vplyv na kinetiku a hydrogenačnú kapacitu Mg hydridov kovov nezávisle. Preto sa v tejto štúdii zameriavame na vývoj ľahkého kovového hydridového kompozitu AlTiVCr HEA kombináciou troch konceptov HEA, Mxénov (Ti3C2 Mxene) a nanózovania vysokotlakovým torzom (HPT). Bude skúmaný vplyv Mxene a deformačných heterogenít a bude prispôsobený na dosiahnutie nižšieho ΔH, vyššieho pomeru H/M a rýchlejšej kinetiky.

Celkový počet projektov: 6