Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Ambasádori sociálnej psychológie EASP

Social Psychology Ambassadors of the EASP

Doba trvania: 1.4.2022 - 31.3.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:Nedávne štúdie poukazujú na nerovnosti v rámci sociálnej psychológie a štrukturálne znevýhodnenia, ktorým čelia výskumníci, okrem iného z regiónu južnej a východnej Európy. Na základe týchto poznatkov sa projekt ujíma vedenia v systematickej a komunitne orientovanej forme akcie. Cieľom projektu je vytvoriť a posilniť sieť sociálnych psychológov a psychologičiek z desiatich krajín regiónu južnej a východnej Európy (Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Ukrajina, Lotyšsko) a uľahčiť ich ďalšiu integráciu do európskeho spoločenstva.

ATHENA - Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe

ATHENA - Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe

Doba trvania: 1.2.2021 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel CSc.
Anotácia:Jedným z hlavných cieľov európskych spoločností je odstránenie všetkých druhov diskriminácie súvisiacich s rodom. Výskumnú kariéru si vyberá stále len málo žien z inak vysokému počtu vysokokvalifikovaných absolventiek. Z takmer 60% absolventiek v EÚ sa iba jedna tretina stane výskumnými pracovníčkami. Cieľom projektu ATHENA je odstránenie prekážok pri nábore, udržaní a kariérnom postupe výskumníčok, riešenie rodovej nerovnováhy v rozhodovacích procesoch a vytváranie organizačno-kultúrnej zmeny tak, aby sa v budúcnosti predišlo zaujatosti a diskriminačným praktikám. Hlavným nástrojom na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov je implementácia plánov rodovej rovnosti (GEPs – Gender Equality Plans) v 6 výskumných inštitúciách a v 2 organizáciách financujúcich výskum. Zapojené organizácie patria do krajín strednej a východnej EÚ a vzdialenejších regiónov EÚ, z krajín, ktoré vykazujú jedny z najnižších indexov rodovej rovnosti v EÚ. Prostredníctvom implementácie plánov rodovej rovnosti projekt prispeje k rozvoju výskumného potenciálu zapojených organizácií a celkovej výkonnosti Európskeho výskumného priestoru. Pomôže prekonať inovačnú priepasť medzi krajinami tým, že zabráni plytvaniu talentom a neefektívnemu uplatneniu kvalifikovaných žien. Projekt má ambíciu dosiahnuť systémovú zmenu. Prvým krokom projektu je analýza súčasného stavu v zapojených inštitúciách, vrátane analýzy vnútroštátnych právnych predpisov a politických rámcov. Zároveň predstaví participatívny proces tvorby plánu rodovej rovnosti, ktorého súčasťou bude mapovanie potrieb zainteresovaných aktérov, vrátane ich zaškolenia v problematike rodovej rovnosti. Súčasťou projektu je aj následná implementácia a monitoring plánu rodovej rovnosti. Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416

Celkový počet projektov: 2