Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Centrum vied o umení SAV, v. v. i.
Karol IV. ako zberateľ
Charles IV as a collector
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ciulisová Ingrid DSc.
Anotácia:Hlavnou témou projektu je zberateľstvo v období stredoveku. V centre záujmu sú európske panovnícke dvory 14. storočia v západnej a strednej Európe, pričom v popredí stojí dvor rímskeho cisára a českého kráľa Karla IV (1316-1378). Pozornosť je upriamená na vzácne umelecké objekty, ktoré tento panovník získal, resp. vyhotovenie ktorých priamo objednal, a ktoré boli vzhľadom na ich bezprostredný súvis so stredovekým kultom relikvií v rozhodujúcej miere sústreďované v chrámových pokladoch. Na základe komplexnej analýzy konkrétnych zachovaných umeleckých objektov sa projekt zacieľuje na výskum mocenských stratégií, ktorých integrálnou súčasťou tieto objekty boli, ako aj na výskum role, ktorú tieto objekty ako symboly vladárskej legitimity zohrávali. Projekt je koncipovaný interdisciplinárne a transnacionálne. Predpokladá sa využitie širokého spektra metód a postupov z dejín umenia, histórie, pomocných vied historických, mineralógie, antropológie, klasických štúdií a štúdií materiálnej kultúry. Cieľom projektu je predstaviť Karla IV. z hľadiska transnacionálnej, imperiálnej perspektívy.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.1.2023

Celkový počet projektov: 1