Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Európska sieť pre webovocentrickú lingvistickú dátovú vedu (zväzok jazykov)

European network for Web-centred linguistic data science (Nexus Linguarum)

Doba trvania: 28.10.2019 - 27.10.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garabík Radovan
Anotácia:Projekt kladie dôraz na využitie otvorených prelinkovaných lingvistických dát (LLOD) v lingvistike a dátovej vede, čomu sa prispôsobuje aj spolupráca slovenskej riešiteľskej organizácie, so zameraním sa na tvorbu a aplikácie LLOD v slovenskom jazykovednom prostredí. Na projekte pracuje 41 spoluriešiteľských inštitúcií.

Jazyk v ľudsko-prístrojovej dobe

Language in the Human-Machine Era

Doba trvania: 1.10.2020 - 31.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Molnár Satinská Lucia PhD.
Anotácia:Projektové práce sú rozdelené do ôsmich pracovných skupín: Počítačová lingvistika – Jazyk a právo – Jazykové práva – Jazyková diverzita, vitalita a ohrozenie – Jazyková didaktika – Ideológie, názory, postoje – Jazyková práca, jazykoví profecionáli – Jazykové variety/zmeny/kontakty, pragmatika, interakcia. Projekt má dva hlavné ciele: pripraviť lingvistiku a jej subdisciplíny na budúcnosť a facilitovať dlhodobejší dialóg medzi lingvistickou obcou a technologickým vývojom. Ako pervazívna technológia zasahujúca ľudské telo ovplyvňuje jazyk v oblastiach ako medzinárodné právo, preklad, tlmočenie a ďalšie formy jazykovej práce? Čo to bude znamenať v súvislosti s tým, ako sa ľudia identifikujú s konkrétnymi jazykmi? Môže zvyšovanie spoľahnutia sa na jazykové technológie ukotvené v reálnom čase zmeniť štruktúru jazyka? Mohol by v širšom časovom horizonte vývoj v prístrojoch ovplyvňujúcich mozgovú činnosť nahradiť jazyk úplne? Lingvistika bude oveľa silnejšia, ak bude mať náhľad do technológií a ich vývinu, zatiaľ čo pre vývojárov bude kľúčové lepšie pochopenie potenciálnych jazykových a spoločenských dopadov ich výtvorov. Akcia zároveň osvetlí etické implikácie nových jazykových technológií. Medzi kľúčové témy budú patriť kritické záležitosti ako napríklad nerovnosť prístupu k technológiám, otázky súkromia a bezpečnosti či nové vektory podvodov a zločinu. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra sa dlhodobo venuje sprístupňovaniu obrovských dátových zdrojov. Ide predovšetkým o slovníky a korpusy, ale aj iné lingvistické zdroje. Pripravujú sa tu aj základné nástroje na spracovávanie prirodzeného jazyka pre slovenčinu. Zároveň sa výskum v ústave orientuje aj na jazykové práva, ideológie či jazykovú politiku. Tieto aspekty sa v akcii zhodnotia a poprepájajú.

slovake.eu – Rozšírenie ponuky e-learningu o nové materiály na vyučovanie slovenského jazyka

slovake.eu – Extending the e-learning offer with new materials for learning the Slovak language

Doba trvania: 1.11.2021 - 31.10.2024
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garabík Radovan
Anotácia:Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť e-learningových materiálov na učenie sa slovenčiny ako cudzieho jazyka prostredníctvom portálu slovake.eu, ktorý sa rozšíri o vývoj nových e-learningových materiálov so zameraním na situácie a slovnú zásobu, ktorá je relevantná pre migrantov na Slovensko. Obsah bude inovatívny z hľadiska e-learningu v kontexte slovenského jazyka, interaktívny a užívateľsky prívetivý – umožní účasť učiacich sa s rôznymi IT zručnosťami, záujmami a potrebami. Cieľovou skupinou, ktorá využije výsledný výstup projektu, sú ľudia, ktorí majú záujem učiť sa slovenský jazyk z rôznych dôvodov, ale predovšetkým preto, že sa plánujú presťahovať na Slovensko a nejaký čas tam žiť, či už ako pracovní migranti, z rodinných dôvodov alebo ako študenti. Zameriame sa na dospelých študujúcich so žiadnou alebo veľmi malou znalosťou slovenského jazyka.

Slovanský jazykový atlas

The Slavic Linguistic Atlas

Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2026
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Chochol Martin PhD.
Anotácia: Vedecký projekt opisu nárečí všetkých slovanských jazykov na základe výskumov v 850 výskumných bodoch od Jadranského mora po Ural, aj v lokalitách s výskytom slovanského etnika v neslovanských štátoch. Na projekte participuje 13 štátov, doteraz vydaných 12 zväzkov, v ktorých sú spracované hláskoslovné a lexikálno-slovotvorné špecifiká nárečí jednotlivých slovanských jazykov z hľadiska integračných aj diferenciačných znakov. Lexikálno-slovotvorný zväzok (pripravuje A. Ferenčíková a M. Chochol) interpretuje pomenovania z poľnohospodárskej oblasti v širších slovanských súvislostiach a medzijazykových kontaktoch (lexika, sémantika, slovotvorba, areálová distribúcia, kontaktové javy), morfologický zväzok (príprava koncepcie, prezentácia a oponentúra ukážkových máp, riešiteľ P. Žigo) sa zameriava na typologickú charakteristiku tvaroslovia ako komunikačnej dominanty v širších slovanských súvislostiach a metodologických paralelách výskumu ostatných slovných druhov (zámená z významového a funkčného hľadiska spracúva macedónska komisia).

Univerzalita, diverzita a idiosynkrázia v jazykových technológiách

Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology

Doba trvania: 23.9.2022 - 22.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garabík Radovan
Anotácia:Efektívny prístup k neustále rastúcemu množstvu údajov, najmä jazykových, do značnej miery závisí od pokroku vo vede o údajoch. Táto doména zahŕňa spracovanie prirodzeného jazyka (NLP), ktorého technologický pokrok predstavuje dôležitú výzvu: zohľadnenie a podporu jazykovej rozmanitosti. UniDive Action má dva originálne postoje k tejto výzve. Po prvé, zameriava sa na zahrnutie tak medzijazykovej, ako aj vnútrojazykovej rozmanitosti, t. j. rozmanitosti chápanej ako z hľadiska rozdielov medzi existujúcimi jazykmi, tak aj z hľadiska rozmanitosti jazykových javov prejavujúcich sa v rámci jazyka. Po druhé, UniDive nepredpokladá, že jazyková rozmanitosť má byť chránená pred technologickým pokrokom, ale usiluje o dosiahnutie oboch týchto cieľov spoločne, k ich vzájomnému prospechu. UniDive stavia na predchádzajúcich skúsenostiach európskych sietí a projektov, ktoré poskytli dôkaz koncepcie jazykového modelovania a spracovania, zjednotenej v mnohých jazykoch, no zachovávajúc ich rozmanitosť. Medzi hlavné prínosy akcie bude z teoretickej stránky patriť lepšie pochopenie jazykových univerzálií a z praktickej stránky jazykové zdroje a nástroje pokrývajúce v jednotnom rámci väčšiu rozmanitosť jazykových javov vo veľkom počte jazykov vrátane tých s malým počtom zdrojov a ohrozených jazykov.

Celkový počet projektov: 5