Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Európsky Alpský geoid

European Alps Geoid

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2027
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.

FAIR sieť mikrometeorologických meraní, Akcia CA20108

FAIR Network of micrometeorological measurements, Akcia CA20108

Doba trvania: 14.10.2021 - 13.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.
Anotácia:Akcia FAIRNESS má za cieľ zlepšiť štandardizáciu a integráciu databáz mikrometeorologických meraní, ktoré sú súčasťou výskumných projektov, alebo lokálnych/regionálnych pozorovacích sietí zriadených pre špeciálne účely (agrometeorológia, mikroklimatické merania v mestách). Uchopenie daných výziev vyžaduje efektívnu cezhraničnú sieť výskumníkov, parnerov (environmentálnych agentúr, miestnych správ a ministerstiev, SME) a občianskej spoločnosti (špecializovanej a všeobecnej) z Európy a aj odinakiaľ na identifikáciu a vyplnenie medzier, štandardizáciu, optimalizáciu a zvýšenie úrovne nových meraní a kontrolných procedúr, zlepšenie efektivity výskumu a zlepšenie propagácie.

Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie

Continental Lithosphere: a Broadscale Investigation

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2024
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav DrSc.
Anotácia:Projekt „Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie“ je európska iniciatíva na zlepšenie nášho chápania orogenézy, dynamiky plášťa, reorganizácií platní, povrchových procesov a seizmického nebezpečenstva v orogénnom systéme Alpy-Apeniny-Karpaty-Dinaridy.

Oceánske prepojenie východnej a západnej Tethýdy

Western Tethys meets Eastern Tethys

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2024
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Cieľom tohto projektu IGCP je integrovať výskum geológov zo západnej a východnej časti tethýdnej oblasti (Maroko / Iberia – JV Ázia) s cieľom vytvoriť spoločný rámec a spoločný tektonostratigrafický koncept paleozoického a mezozoického vývoja (s dôrazom na permu – juru).

Od ložiskového k regionálnemu prieskumu

Deposit-to-Regional Scale Exploration

Doba trvania: 1.12.2020 - 30.11.2023
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Anotácia:Nerastné ložiská sú malou časťou veľmi veľkého geologického kontextu, takzvaného minerálneho systému. Prvým cieľom D-Rexa je nadviazať na túto novú paradigmu s geofyzikálnymi údajmi z troch perspektívnych oblastí vo Švédsku, Grónsku a Fínsku. Druhým cieľom D-Rexa je preto integrácia mnohostranných geofyzikálnych údajov získaných v týchto perspektívnych oblastiach. Tretím cieľom D-Rexa je zjednotenie, optimálna integrácia a vizualizácia geologických a geofyzikálnych údajov na základe konceptu Common Earth Modeling (CEM). Kľúčovým prvkom projektu sú: elektromagnetické prieskumy (škálovanie depozitov), vývoj multimetódovej techniky 3D modelovania/inverzie, spoločná inverzia s pomocou techník strojového učenia na spájanie rôznych geofyzikálnych parametrov s cieľom odhaliť vzájomné korelácie aj ich absencie, integrácia (od regionálnych po lokálne - depozitné) modelov do CEM na základe všetkých dostupných geofyzikálnych a geologických údajov, tvorba máp predikcie na základe regionálnych modelov, korelácia a interpretácia regionálnych spolu s depozitnými modelmi. Výstupom tohto projektu budú nové technológie a pracovné postupy, ktoré priamo zodpovedajú cieľu Európy stať sa sebestačným v oblasti surovín. Dosiahneme lepšie pochopenie geologickej histórie kľúčových minerálnych oblastí v Európe a proxy pre ďalšie podobné alebo príbuzné európske metallogénne zóny. Výsledkom tohto porozumenia budú vylepšené modely pre formovanie minerálov a umožní nám lepšie predpovedať ich očakávané polohy. To povedie k objaveniu nových, kvalitnejších a možno väčších ložísk minerálov, a tým k lepšej ponuke.

Oportunistické formy merania atmosferických zrážok

Opportunistic precipitation sensing network

Doba trvania: 13.10.2021 - 12.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Onderka Milan PhD.
Anotácia:Projekt Opensense združuje vedcov, ktorí skúmajú rôzne oportunistické senzory atmospferických zrážok, odborníkov z národných meteorologických služieb, majiteľov pozorovacích meteorologických sietí a koncových používateľov produktov zrážok za účelom vytvorenia komunity s cieľom prekonania kľúčových prekážok brániacim výmene a prijímaniu údajov (hydrometeorologických pozorovaní), definovania nových štandardov a noriem umožňujúcim rozsiahle referenčné porovnávanie produktov zrážok operačných systémov, vyvoja nových metód merania zrážok, a koordinácie implementovania oportúnnych pozorovaní do tradičných monitorovacích sietí.

Referenčné experimenty a modelovanie zliatinových systémov s prúdením a tuhnutím

Benchmark experiments and modeling of alloy systems involving flow and solidification

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Guba Peter PhD.

Rozvinuté magmtické a pegmatitické systémy ako zdroje nedostatkových nerastných surovín a priemyselných minerálov

Evolved magmatic and pegmatic systems as source of critical row materials and industrial minerals

Doba trvania: 1.5.2022 - 30.4.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.

Celkový počet projektov: 8