Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Dynamika rozširovania urbanizovaných areálov: komparatívna analýza Bratislavy a Bukurešti

Urban extension dynamics: comparative analysis of Bratislava and Bucharest

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.

Geoturistický potenciál územia v okolí Tatier a možnosti jeho rozvoja

Geotouristic potential of Podtatrze area and the possibilities of its development

Doba trvania: 3.10.2022 - 29.3.2024
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Novotný Ján PhD.
Anotácia:Podtatranský región na hraniciach Slovenska a Poľska obklopuje Tatry a zahŕňa štyri historické a kultúrne oblasti: Podhalie, Oravu, Liptov a Spiš. Územie sa vyznačuje aj dlhoročnou tradíciou spojenou s turistikou a poznávaním najvyššieho pohoria Karpát, ktorým sú Tatry. Turistika v tejto oblasti je však primárne založená na návšteve najznámejších a najviac propagovaných miest, akými sú napr. Morskie oko, Kasprowy Wierch, Kościeliska dolina, Giewont, Štrbské pleso, Mengusovská dolina, Studenovodské vodopády v Tatrách; Prielom Dunajca, Trzy Korony, Sokolica v Pieninách; Demänovská dolina, Chopok v Nízkych Tatrách; roklina Suchá Belá, Prielom Hornádu v Slovenskom raji. V týchto lokalitách zaznamenávame fenomén overturizmu. Hlavným zámerom projektu je prezentovať tento región ako geoturisticky atraktívny, naznačiť možnosti rozvoja tejto formy turizmu a poskytnúť tak alternatívu k najnavštevovanejším a najviac zaťaženým lokalitám. Hlavným cieľom projektu je inventarizácia a hodnotenie jedinečných foriem abiotickej prírody v území, ako aj hodnotenie turistického potenciálu tohto územia a realizácia hĺbkových rozhovorov s autoritami rozhodujúcimi o stave a vývoji skúmaného regiónu (zástupcovia samospráv, manažmenty národných parkov nachádzajúcich sa v blízkosti analyzovaného územia, podnikatelia poskytujúci turistické služby), zameraných na analýzu možností turistického využitia vopred vybraných geolokalít. Pridanou hodnotou tohto projektu bude zvýšenie povedomia turistov a miestnej komunity o zodpovednom využívaní prírodných zdrojov a aktivitách pre trvalo udržateľný cestovný ruch zapojením viacerých sociálnych a profesijných skupín, ako aj podporou zdravého/udržateľného štýlu cestovného ruchu založeného na kontakte s prírodou, zotrvaní v tichu a vyhýbaní sa preplneným, hlučným a znečisteným lokalitám. V rámci projektu budú pripravené rôzne projekty turistických produktov (chodníky, náučné chodníky, sprievodcovia a aplikácie) prispôsobené potrebám rôznych vekových skupín (deti, dospievajúci, dospelí) na základe starostlivo vybraných geolokalít v závislosti od stavu a fyzické spôsobilosti turistov, ako aj ich vnímaniu sprostredkúvaných poznatkov. Podtatranský región je podľa koncepcie geoparkov UNESCO oblasťou s presne vymedzenými hranicami, kde jednotlivé abiotické prírodné objekty a krajinné celky majú z hľadiska geológie a geomorfológie medzinárodný vedecký a edukačný význam, čo už bolo mnohokrát potvrdené v rôznych vedeckých štúdiách. Preto, ak bude toto územie rozumne spravované v súlade s holistickou koncepciou ochrany, vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja, môže byť zaradené do Zoznamu svetových geoparkov UNESCO, čo by mohlo byť nepochybne najvýznamnejšou pridanou hodnotou tohto projektu v budúcnosti.

Monitorovanie zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálne ilegálnych aktivít na Slovensku

Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia

Doba trvania: 15.2.2023 - 14.8.2024
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szatmári Daniel PhD.
Anotácia:Od vypustenia prvej družice Landsat sa výrazne zvýšilo množstvo satelitných údajov, ktoré sú k dispozícii na identifikáciu zmien krajinnej pokrývky a na ich zisťovanie bolo vyvinutých a aplikovaných mnoho metód. Vplyv človeka na krajinu spôsobuje kategorické zmeny v jej využívaní: zmenu jedného typu krajinnej pokrývky na iný, napr. ornej pôdy na zastavanú plochu. Keďže takéto zmeny môžu ovplyvniť stav krajiny, je dôležité určiť, kde a v akom rozsahu k nim dochádza. Legálne zmeny v krajine zahŕňajú plánovanie a zápis do katastra nehnuteľností a iných dokumentov. Krajina je však stále častejšie atakovaná nelegálnymi ľudskými zásahmi a ich sledovanie môže byť zložité kvôli odľahlosti, sťaženému prístupu atď. V súčasnosti sa uplatňujú rôzne metódy identifikácie zmien krajinnej pokrývky. Najprogresívnejšie z nich kombinujú údaje diaľkového prieskumu (optické a radarové) s údajmi z environmentálnych databáz, tematických máp a terénneho prieskumu. Tento prístup je vhodný aj na identifikáciu zmien krajinnej pokrývky spôsobených nelegálnou ľudskou činnosťou v krajine ako sú nelegálne skládky, nelegálne rozorané chránené lúky a nelegálne výruby nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine.

Trojrozmerné monitorovanie lesných ekosystémov a ich lepšie porozumenie prostredníctvom pozemných technológií

Three-dimensional forest ecosystem monitoring and better understanding by terrestrial-based technologies

Doba trvania: 13.10.2021 - 12.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusnák Miloš PhD.
Anotácia:Lesné ekosystémy na celom svete čelia tlaku v dôsledku klimatických zmien. V mnohých oblastiach už dochádza k ich zmenám a mnohé sú však v tomto procese poškodené. Je nevyhnutné, aby sa lesné ekosystémy stali odolnejšími voči týmto výzvam prostredníctvom posilňovania odolnosti lesníctva blízkeho prírode. Implementácia takýchto prístupov a monitorovanie ich pokroku si vyžaduje presné znalosti o lesných ekosystémoch, ktoré sa spoliehajú na údaje z lesa in situ vo vysokom priestorovom a časovom rozlíšení. Nové pozemné technológie budú zohrávať dôležitú úlohu pri riešení týchto výziev. Takéto technológie zaznamenali v posledných rokoch rýchly rozvoj. Lesy je teraz možné pozorovať a monitorovať vo veľmi vysokom priestorovom a časovom rozlíšení, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi nebolo možné. Výskumníci a odborníci z praxe stoja pred jedinečnou príležitosťou prehĺbiť pochopenie lesných ekosystémov a zmeniť lesníctvo tak, aby prijalo klimatické, environmentálne a priemyselné zmeny. Rôzne výskumné skupiny v EÚ aj mimo nej testujú takéto technológie alebo vyvíjajú algoritmy spracovania pre presné lesníctvo a ekológiu lesa. Je však veľmi potrebná ďalšia spolupráca. Cieľom projektu 3DForEcoTech je vytvoriť silnú sieť vedcov a zainteresovaných strán (odborníkov z praxe) a výrobcov senzorov na synchronizáciu poznatkov, vývoj všeobecných protokolov a algoritmov pre prieskum stavu lesných ekosystémov a fungovanie lesov ako aj sprístupniť tieto nové technológie širokému publiku. Konkrétne, 3DForEcoTech vyvinie protokoly na získavanie údajov, ich spracovanie, fúziu pre inventarizáciu lesov a ekologické aplikácie a vytvorí otvorené dátové a open source databázy algoritmov.

Zvýšenie kapacity infraštruktúry nákladnej dopravy na hraniciach EÚ s Ukrajinou

Increasing the capacity of freight transportation infrastructure on EU-Ukraine borders

Doba trvania: 1.10.2022 - 31.3.2024
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michniak Daniel PhD.
Anotácia:Zvýšenie kapacity infraštruktúry nákladnej dopravy by malo viesť k posilneniu konektivity medzi EÚ a Ukrajinou. Cieľom projektu je analýza kapacít existujúcich hraničných priechodov a návrhy na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry. Projekt sa tiež zameriava na skúmanie potenciálu existujúcej a plánovanej siete prekládkových a multimodálnych terminálov na Ukrajine a v susedných členských štátoch EÚ (z ktorých tri sú krajiny regiónu V4) a na posúdenie vyhliadok na adaptáciu európskej a ukrajinskej nákladnej dopravy trhoch podľa požiadaviek európskej zelenej dohody.

Celkový počet projektov: 5