Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Virologický ústav BMC SAV

Riaditeľ ústavu: MVDr. Juraj Kopáček DrSc.
WWW: http://www.virology.sav.sk/
Profil ústavu: Virologický ústav SAV bol založený v roku 1953 v rámci Československej akadémie vied ako centrum základného výskumu v oblasti virológie a rickettsiológie.
VÚ SAV uskutočňuje nasledujúce aktivity, ktoré vyplývajú z predmetu jeho činnosti stanoveného v zriaďovacej listine: (1) výskum v oblasti virológie (štúdium ľudských, živočíšnych a rastlinných vírusov), chlamýdií a rickettsií, molekulárnej biológie, onkológie, normálnej a patologickej fyziológie, (2) vedeckú výchovu, (3) rozvoj spolupráce s pracoviskami príbuzných odborov, vysokými školami a výskumnými pracoviskami doma a v zahraničí, (4) publikovanie a popularizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, (5) poskytovanie poradenských a expertíznych služieb súvisiacich s hlavnou činnosťou ústavu. VÚ SAV vydáva medzinárodný časopis Acta Virologica. Vo VÚ SAV sídlia dve laboratóriá spolupracujúce so Svetovou zdravotníckou organizáciou – Referenčné centrá WHO pre rickettsie a arbovírusy.
Virologický ústav sa podieľal na zakladaní Katedry virológie Fakulty prírodných vied Univerzity Komenského. V súčasnosti virologická sekcia Katedry mikrobiológie a virológie sídli na Virologickom ústave, a úzko s ním spolupracuje, predovšetkým vo výuke študentov a doktorandov, ako aj vo výskumnej činnosti.


Od r. 1957 vychádza dvojmesačne medzinárodný vedecký časopis Acta virologica, ktorého redakcia je súčasťou ústavu.Virologický ústav je pravidelne akreditovaný najvyššími stupňami hodnotenia v rámci výskumných ústavov SAV.

Produkty: IMC-P-01-0021-VU: Antigény pre diagnostiku Q horúčky a iných ......
IMC-P-01-0022-VU: Antigény pre diagnostiku chlamýdiových infekci......


Služby: IMC-S-01-0071-VU: Diagnóza Q horúčky a iných rickettsiových inf......
IMC-S-01-0072-VU: Diagnóza chlamýdiových infekcií