Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav polymérov SAV

Riaditeľ ústavu: Mgr. Jaroslav Mosnáček DrSc.
WWW: http://www.polymer.sav.sk
Profil ústavu: Ústav vznikol v r. 1967 z Laboratória polymérov SAV založeného r. 1963. Vedecký výskum sa orientuje na zámerné, ale aj nežiadúce zmeny v štruktúre makromolekúl vo vzťahu k vlastnostiam polymérových systémov. V rámci výskumných programov sa rieši funkcionalizácia, očkovanie, sieťovanie, tepelná a svetelná stabilizácia, mechanizmus mikroemulznej polymerizácie, príprava nových polymérnych materiálov na báze polymérnych zmesí a kompozitov, materiálov pre biotechnológie a biomedicínu a príprava polymérových materiálov pre kvapalinovú chromatografiu. Sleduje sa termodynamika polymérových systémov, konformácie a pohyblivosť polymérových reťazcov syntetických polymérov a biopolymérov. Vyvíjajú sa nové kvapalinovo-chromatografické postupy separácie a molekulovej charakterizácie komplexných polymérnych systémov.
Technológie: IMC-T-00-00001-UPo: Postup pri analýze viackomponentných zmesí poly......
IMC-T-00-00002-UPo: Príprava lepidiel s trvalou lepivosťou VERMI......
IMC-T-00-00003-UPo: Produkcia minikolóniek pre extrakciu tuhou fázou......
IMC-T-00-00004-UPo: Metóda regenerácie silikagélov pre stĺpcovú c......
IMC-T-00-00005-UPo: Príprava širokopórových silikagélov s pri......
IMC-T-00-00006-UPo: Odstránenie čpavkových pár z interiérov stavi......


Produkty: IMC-P-00-0021-UPo: Lepidlá s trvalou lepivosťou CELUPOL.
IMC-P-00-0022-UPo: Elektricky vodivé lepidlá/tmely ELEKTROPOL.
IMC-P-00-0023-UPo: Konštrukčno-opravárenské lepidlá/tmely TE......
IMC-P-00-0024-UPo: Lepidlo na použitie pri konštrukcii koľ......
IMC-P-00-0025-UPo: Vodivé polymérne kompozity na báze termoplastov......
IMC-P-00-0026-UPo: Makročasticový mezopórovitý guľovitý......
IMC-P-00-0027-UPo: Prístroj LUMIPOL.