Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Riaditeľ ústavu: Ing. Zdena Sulová DrSc.
WWW: http://umfg.sav.sk/
Profil ústavu: Ústav bol založený v r. 1990 vyčlenením z bývalého Centra fyziologických vied SAV. V súčasnosti má ústav tri oddelenia: Oddelenie pre výskum svalových buniek (vedúci: RNDr. Ivan Zahradník, CSc.), Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky (vedúca: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.) a Oddelenie transportných proteínov (vedúci: doc. Ing. Albert Breier, DrSc.).

Ústav sa venuje skúmaniu molekulárnych princípov elementárnych fyziologických funkcií so zameraním na bunkovú fyziológiu a patofyziológiu, membránový transport a genetiku. Jednotlivé laboratóriá sa zameriavajú na analýzu mechanizmu a regulácie transportu cez bunkové a vnútrobunkové membrány, vplyv týchto mechanizmov na (pato)fyziológiu buniek a orgánov a súvisiacu ultraštruktúru buniek. Používané experimentálne metódy zodpovedajú súčasnému štandardu. Patrí k nim „patch clamp“ (terčíkový zámok), planárne lipidové dvojvrstvy, konfokálna mikroskopia, techniky stanovenia mRNA a proteínov, fluorescenčné metódy, prietoková cytometria, optické metódy vnútrobunkovej detekcie iónov, elektrónová mikroskopia, atď.

Najdôležitejšie príspevky nášho ústavu pre rozvoj vedy na Slovensku boli viackrát ocenené. Jednými z najvýznamnejších boli výročné Ceny Slovenskej akadémie vied za r. 2011 (link tu) a 2014 (link tu). Dva pracovné tímy boli agentúrou ARRA zaradené medzi nadpriemerné vedecké tímy SAV (link tu).

Významnou súčasťou činnosti ústavu sú pedagogické aktivity. Pracovníci ústavu vyučujú na viacerých fakultách Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity a vedú tu bakalárske a diplomové práce. S Prírodovedeckou fakultou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského má ústav vytvorené spoločné pracoviská. Ústav je akreditovanou externou vzdelávacou organizáciou pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania.

Školí doktorandov vo vedných odboroch:

4.2.10 fyziológia živočíchov, 4.1.22 biochémia, 4.1.12 biofyzika