Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav dejín umenia

Riaditeľ ústavu: prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
WWW: http://www.dejum.sav.sk
Profil ústavu: Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied bol konštituovaný r. 1990

Genéza:
1953 - oddelenie pre teóriu a dejiny umenia Historického ústavu SAV
1955 - Kabinet teórie a dejín umenia SAV
1967 - Ústav teórie a dejín umenia SAV
1973 - výtvarnovedná sekcia Umenovedného ústavu SAV
1990 - Ústav dejín umenia SAV
2018 - Centrum vied o umení SAV vzniklo zlúčením Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV a Ústavu dejín umenia SAV

Ústav dejín umenia SAV je pracovisko špecializované na vedecký výskum dejín umenia a architektúry na Slovensku a ich medzinárodný kontext. Zahŕňa štúdium maliarstva, sochárstva, umeleckých remesiel a architektúry od stredoveku do konca 20. storočia. Analyzuje dejinný vývoj, medzinárodné vzťahy, ikonografické námety, sociologické väzby i teoretické rozmery dejín výtvarného umenia Slovenska. Výsledky výskumov sú
publikované formou vedeckých monografií a časopiseckých štúdií (pozri pracovníci ústavu).

Ústav je vydavateľom umeleckohistorického časopisu Ars (www.dejum.sav.sk/ars.html).

Ústav dejín umenia SAV je členom medzinárodného združenia výskumných umeleckohistorických pracovísk - RIHA (Research Institutes in the History of Art).