Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Riaditeľ ústavu: doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák PhD.
WWW: http://www.slavu.sav.sk/
Profil ústavu: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV svojím výskumným zameraním zapĺňa citeľnú medzeru v jednej oblasti základného výskumu – zameriava sa na základný výskum vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami i na výskum slovensko-latinských, slovensko-cirkevnoslovanských, slovensko-maďarských a slovensko-nemeckých vzťahov najstaršieho obdobia; venuje sa aj výskumu iných slovanských jazykov a kultúr. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV je interdisciplinárne slavistické výskumné centrum, ktoré sa venuje nielen jazykovednému výskumu, ale zúčastňuje sa aj na historických, národopisných, umenovedných a kulturologických výskumoch. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV plní aj úlohu koordinačného centra slavistických výskumov na Slovensku; táto jeho funkcia vyplýva zo spolupráce so Slovenským komitétom slavistov. Z tejto spolupráce vyplývajú úlohy aj pri organizovaní pravidelných medzinárodných zjazdov slavistov a ďalších medzinárodných a národných interdisciplinárnych vedeckých podujatí. V spolupráci s domácimi i zahraničnými slavistickými výskumnými pracoviskami sa stará o organizáciu domácich a medzinárodných slavistických výskumov.