Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Centrum vied o umení SAV

Riaditeľ ústavu: prof. PhDr. Miloš Mistrík DrSc.
WWW: http://cvu.sav.sk
Profil ústavu: Organizačné zložky:
Ústav dejín umenia, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Riaditeľ organizačnej zložky: Prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Ústav divadelnej a filmovej vedy, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Riaditeľka organizačnej zložky: PhDr. Elena Knopová, PhD.