Výskumná infraštruktúra SAV

Merania, analýzy a technológie – fyzikálne / chemické

Analýza organickej hmoty (C, biomasa)

Enkapsulácia a vývoj mikrokapsúl

Gélová permeačná chromatografia

HPLC / UHPLC analýza / ultrachromatografia

Kontrolovaná polymerizácia - laboratórium pre prípravu superabsorbentov a hydrogélov, pokrývanie povrchov

Meranie fyzikálnych vlastností tuhých látok / mechanických vlastností materiálov a konštrukcií / príprava povrchov

Analýza povrchových vlastností
Defektoskopia, porozimetria
Elektrické – vodivosť, napätie, magnetizmus
Elektroforéza / gélová elektroforéza
Elektrolýza a tepelná úprava vzoriek
Granulometria
Indentácia/nanoindentácia
Iónová depozícia
Kalorimetria
Laserová rozptylometria/extenzometria
Meranie distribúcie nanočastíc/ povrchového náboja
Meranie magnetických vlastností látok
Metalografická a mineralogická príprava materiálov
Objemová analýza/ sorbčná analýza
Príprava a nanášanie tenkých vrstiev
Profilometria
Respirometria – biologická aktivita

Plynová chromatografia/ kvapalinová chromatografia/ iónová chromatografia

Pulzná laserová polymerizácia

Reológia tekutín a tavenín

RTG analýzy

Elektrónová difrakcia
Fázová štruktúrna analýza
RTG difrakcia
XRF mikroskopia, plošné mapovanie

Spektrometria

Atómová emisná /absorbčná AES/AAS
Fluorescenčná, WDS
Hmotnostná – ICP –MS
Hmotnostná – MS / stabilné izotopy / GC
Hmotnostná – proteínová
Chemiluminiscenčná
ICP – CCD
Infračervená FTIR
Katódoluminiscencia (CL)
Laserová LEA
NMR spektrometria
Ramanovská
Spektrofotometria / nanospektrofotometria
Spektropolarimetria
Ultrafialová UVIS

Termické analýzy

TGA/DTA, diferenciálna kalorimetria (DSC)

Termomechanická analýza a dynamická analýza TMA-DMA

Výkonová rtg tomografia objektov / CT

Morfológia, tomografia objektov a materiálov
MRI tomografia pre tenké vrstvy