Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Štefánikova 3
P.O.BOX 254
814 99 Bratislava
Slovenská republika

Samostatný vedecký pracovník, riaditeľ

Tel: 02/3229 3641
Fax: 037/7335 608

Sekretariát

Tel: 421 2 3229 3624

Detašované pracoviská

ÚKE SAV je interdisciplinárny vedecký ústav pre základný a aplikovaný výskum, ako aj pre koordináciu, vypracovávanie krajinnoekologických metodík, plánov a projektov. Na tomto ústave vznikla metodika krajinnoekologického plánovania - LANDEP. Medzinárodný význam pracoviska potvrdzuje aj skutočnosť, že metodiku LANDEP obsahuje Agenda 21 z Rio Summitu ´92 ako odporúčanú podkladovú metodiku pre integrovaný prístup k manažmentu prírodných zdrojov (kapitola 10 Agendy 21). Expertízne posúdenie vplyvu vodného diela na životné prostredie bolo využité pri príprave odborných podkladov pre Medzinárodný súdny dvor v Haagu. Ústav bol prvým a po dlhé roky jediným školiacim pracoviskom pre vedný odbor ekológia, špecializácia krajinná ekológia.


Vedecké výsledky ústavu majú charakter základného, ale i strategického aplikovaného výskumu. Základný krajinnoekologický výskum bol zameraný na rozpracovávanie metodiky LANDEP, environmentálneho hodnotenia územia, mapovanie biotopov a biomonitoring. Aplikovaný výskum vyplýval z celospoločenskej požiadavky a sledoval za cieľ prenos krajinnoekologických poznatkov do procesu rozhodovania, manažmentu, plánovacieho procesu a environmentálnej politiky. Súčasťou tohto výskumu je aj expertízna činnosť v oblasti krajinnej ekológie. Významnou mierou sme prispeli k ekologizácii vzdelávanie na univerzitách.