Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Slovenská literatúra

Domovský ústav: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0037-6973 (print)

Jazyk: Slovenský, český, s anglickým resumé

E-mail:
Adresa:
Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.+421-2-54416025

Revue pre literárnu vedu
MIČ 49 607
ISSN 0037 – 6973
Periodicita: 6 x ročne

Slovenská literatúra je recenzovaný vedecký časopis pre literárnu vedu, kontinuitne vychádzajúci v Slovenskej akadémii vied od roku 1954. Poskytuje vedecký publikačný priestor pre oblasť literárnovednej slovakistiky (teória literatúry, poetika, dejiny slovenskej literatúry a jej kontexty) pre domácich aj zahraničných literárnych vedcov a odborníkov z iných príbuzných disciplín. Predstavuje kľúčový časopis v oblasti literárnovednej slovakistiky.

OTVORENÝ PRÍSTUP (Open Access): Časopis je od roku 2017 plne prístupný elektronicky v rámci otvoreného prístupu, čo znamená, že celý obsah je voľne dostupný bez poplatku pre používateľa alebo jeho inštitúciu. Používatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov alebo ich používať na akýkoľvek iný zákonný účel bez toho, aby si vopred vyžiadali súhlas vydavateľa alebo autora. Tento postup je v súlade s definíciou otvoreného prístupu BOAI https://www.budapestopenaccessinitiative.org/

ZAMERANIE
Časopis uverejňuje vedecké práce z oblasti výskumu dejín slovenskej literatúry, poetiky, teórie literatúry a literárnovednej metodológie.

Autori: Časopis je otvorený pre rôzne skupiny bádateľov z oblasti literárnej vedy, filológie, kultúrnych štúdií, areálových štúdií a ďalších príbuzných humanitných disciplín z domácich a zahraničných výskumných inštitúcií a univerzít.

Články: Príspevky využívajú aktuálne metodologické inšpirácie medzinárodného aj slovenského literárnovedného diskurzu a rozširujú vedecké poznanie skúmaných javov. Časopis uverejňuje pôvodné práce, prehľadové články, konceptuálne rámce, analytické a prípadové štúdie, textologické výskumy a recenzie vedeckých kníh. Štandardnými rubrikami sú: Štúdie, Rozhľady, Diskusia, Pramene a dokumenty, Kronika, Z vedeckého života, Recenzie. Príležitostne vychádzajú špeciálne monotematické čísla.


EVIDENCIA V DATABÁZACH:

SCImago Journal & Country Rank

Directory of Open Access Journals (DOAJ; od 2022) https://doaj.org
Elsevier SCOPUS (od 2018)
Clarivate Analytics Web of Science – Emerging Sources Citation Index (WOS-ESCI; od 2017)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/browse/articles.action
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) https://www.ceeol.com/
Slavic Humanities Index https://slavus.ca
Modern Language Association – International Bibliography / Directory of Periodicals (MLA) https://www.mla.org/
Open Academic Journals Index (OAJI) https://oaji.net/

IDENTIFIKÁTORY
Príspevky v časopise majú pridelený trvalý identifikátor digitálneho obsahu (DOI - Digital Object Identifier) a metadáta sú exportované do medzinárodnej registračnej agentúry CrossRef https://www.crossref.org/
Autori povinne uvádzajú svoj vedecký identifikátor ORCID (Open Researcher and Contributor ID) https://orcid.org/

AUTORSKÉ PRÁVA
Časopis umožňuje autorom ponechať si ich autorské práva bez obmedzení. Autori udeľujú vydavateľovi nevýhradné práva na (prvé) publikovanie článkov, ktoré takisto neobmedzujú ich autorské práva.

LICENCIE
Časopis využíva systém verejných licencií (Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0): uviesť autora, nepoužívať dielo komerčne a nezasahovať do diela/nemeniť dielo
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

BEZ POPLATKOV
Časopis neúčtuje poplatky za uverejnenie/spracovanie článku

ONLINE PRÍSTUP
Staršie vydania (1954 - 2004) sú prístupné na stránke:
https://ekniznice.cvtisr.sk/uuid/uuid:51a7290c-d2a3-4d8b-a88e-3a47461ecf7b

POLITIKA DIGITÁLNEJ ARCHIVÁCIE
Časopis je archivovaný v systéme publikácií Slovenskej akadémie vied a v inštitucionálnom repozitári SAV
https://uk.sav.sk/pre-vedcov/open-access/institucionalny-repozitar-sav/

DISTRIBÚCIA
Distribúciu zabezpečujú, objednávky a predplatné prijímajú:
L. K. Permanent https://www.predplatne.sk/uvodna-stranka/2454-1418-slovenska-literatura#/23-druh_predplatneho-rocne_predplatne
Slovenská pošta https://www.posta.sk/sluzby/predplatne-novin-a-casopisov

REDAKCIA
Hlavná redaktorka: Mgr. Dana Hučková, CSc.
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1698

Redaktor: Mgr. Karol Csiba, PhD. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6096
Jazyková redaktorka: Mgr. Jana Piroščáková, PhD. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=3621
Redakčná elévka: Mgr. Barbora Zlejšia https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=12734
Preklady do angličtiny: Mgr. Ivana Hostová, PhD. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=12447
Administrácia redakcie: PhDr. Adelaida Mezeiová
Externá grafická spolupráca: Mgr. Juraj Kočár

REDAKČNÁ RADA – SLOVENSKO:
Vladimír Barborík (Ústav slovenskej literatúry SAV)
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1541
René Bílik (Trnavská univerzita v Trnave)
https://www.truni.sk/rektor-trnavskej-univerzity-v-trnave
Andrea Bokníková (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského)
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksllv/clenovia-katedry/doc-phdr-andrea-boknikova-phd/
Erika Brtáňová (Ústav slovenskej literatúry SAV)
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1548
Ján Gavura (Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity Prešov)
https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/jan-gavura
Ján Gbúr (Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika Košice)
https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/jan.gbur/
Martin Golema (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica)
https://www.ff.umb.sk/mgolema/
Igor Hochel
Radoslav Passia (Ústav slovenskej literatúry SAV)
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6619
Zora Prušková (Ústav slovenskej literatúry SAV)
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1710
Ivana Taranenková (Ústav slovenskej literatúry SAV)
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=3210
Peter Zajac (Ústav slovenskej literatúry SAV)
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1716


REDAKČNÁ RADA – ZAHRANIČIE:
Joanna Goszczyńska (Instytut Slawistyki PAN, Varšava, Poľsko)
https://ispan.waw.pl/default/pracownik/joanna-goszczynska/
Aleksandra Hudymač (Instytut Filologii Słowiańskej, Zakład Filologii Słowackiej, Uniwersytet Jagielloński Krakov)
https://ifs.filg.uj.edu.pl/aleksandra-hudymac
Pavel Janoušek (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Praha)
https://ucl.cas.cz/pracovnik/janousek/
Michal Jareš (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Praha)
https://ucl.cas.cz/pracovnik/jares/
Alfrun Kliems (Institut für Slawistik und Hungarologie, Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Humboldt Universität Berlin)
https://www.slawistik.hu-berlin.de/de/member/kliemsal
Iva Málková (Katedra české literatury a literární vědy Filozofická fakulta Ostravské univerzity Ostrava)
https://www.osu.cz/iva-malkova/12849/
Špela Sevšek Šramel (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenia)
https://www.ff.uni-lj.si/en/staff/spela-sevsek-sramel
Róbert Kiss Szemán (Univerzita Eötvösa Loránda Budapešť, Maďarsko - ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet)
https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=EN&sz_ID=6158
Petr Šámal (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Praha)
https://ucl.cas.cz/pracovnik/samal/
Dalibor Tureček (Ústav bohemistiky, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice)
https://www.jcu.cz/cz/univerzita/lide/clovek?identita=Turecek_Dalibor_5074

Všetci členovia redakčnej rady pôsobia alebo pôsobili vo výskumných inštitúciách alebo na univerzitách.


INFORMÁCIE PRE PRISPIEVATEĽOV

PRVÉ UVEREJNENIE
Požiadavkou redakcie je, aby ponúknuté texty boli pôvodné a neboli doposiaľ v akejkoľvek forme publikované, prípadne súbežne zaradené v recenznom konaní iných časopisov, zborníkov alebo monografií. Ak text bol už publikovaný, vyžaduje sa od autora jeho dôsledné prepracovanie a/alebo doplnenie. Prepracovaný a/alebo doplnený text musí obsahovať odkaz na pôvodný príspevok, zdôvodnenie zmien a vyjadrenie posunu v poznaní.

Pri tvorbe textu sú autori povinní rešpektovať redakciou stanovené pokyny pre autorov a citačné štandardy časopisu.
https://journals.savba.sk/index.php/slpi/information/authors

PUBLIKAČNÁ ETIKA
Zásady publikovania v časopise Slovenská literatúra sa uplatňujú v súlade s etickým kódexom publikačnej praxe, ktorý je definovaný v dokumentoch medzinárodného fóra Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org/
1. Autori zodpovedajú za správnosť a presnosť uvedených údajov. V texte článku musia uviesť prípadný zdroj finančnej podpory výskumu a svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko).
2. Autori zodpovedajú za korektné uvedenie všetkých spoluautorov príspevku.
3. Plagiátorstvo, využívanie nedôveryhodných zdrojov a publikovanie nepravdivých údajov je neprijateľné a je v hrubom rozpore s publikačnou etikou.
4. Pri tvorbe textu sú autori povinní rešpektovať redakciou stanovené pokyny pre autorov a citačné štandardy časopisu.
5. Obsah príspevku musí byť v súlade s charakterom a vedeckým zameraním časopisu Slovenská literatúra.
6. Kvalita a rozsah príspevku musí napĺňať štandardy a úroveň vedeckej práce v príslušnej kategórii (vedecká štúdia, článok, recenzia, anotácia, správa a pod.).
7. Autori sa zaväzujú, že zaslaný príspevok je originálnym dielom a že nebol dosiaľ v akejkoľvek forme publikovaný, prípadne sa nenachádza v recenznom konaní v inom časopise.
8. Ak text už bol publikovaný, vyžaduje sa od autorov jeho dôsledné prepracovanie a/alebo doplnenie. Prepracovaný a/alebo doplnený text musí obsahovať odkaz na pôvodný príspevok, zdôvodnenie týchto zmien a vyjadrenie posunu v poznaní.
9. Autori sú povinní zúčastniť sa recenzného konania a v jeho rámci promptne komunikovať a spolupracovať s redakciou pri prípadných zmenách a korekciách príspevkov.

RECENZNÉ KONANIE (Dvojité anonymné recenzné konanie):
Štúdie ponúknuté redakcii prechádzajú v prvom kole procesom interného posúdenia, či obsahovo a kvalitatívne spĺňajú predpoklady na zaradenie do časopisu. Po prvotnej akceptácii následne prechádzajú anonymným recenzným konaním dvoch nezávislých posudzovateľov (double blind peer-review). Príspevky sú anonymizované, to znamená, že pre zabezpečenie anonymity autora sú z textu odstránené všetky indície, ktoré by mohli jeho autorstvo personalizovať (meno, údaj o riešenom projekte, prípadné autocitácie alebo odkazy v 1. osobe na predchádzajúce vlastné práce a výstupy a pod.). Výber recenzentov je v kompetencii redakcie časopisu. Recenzenti hodnotia vedeckú úroveň, originalitu, spôsob spracovania a vedecký prínos príspevku. Výsledok recenzného konania spolu s redakčným rozhodnutím o prijatí, resp. neprijatí textu na publikovanie redakcia oznámi autorovi. Konečné rozhodnutie o uverejnení príspevku je v kompetencii redakcie. V prípade prijatia textu redakcia s autormi ďalej komunikuje v procese redakčnej prípravy.

RECENZNÉ KONANIE A POVINNOSTI RECENZENTOV
1. recenzovanie je dôverné
2. proces posudzovania musí byť vykonávaný nezávisle od autora
3. recenzný posudok má byť objektívny
4. osobná kritika autorov je nevhodná
5. recenzenti by nemali mať v súvislosti s posudzovanými článkami konflikt záujmov
6. recenzenti by mali upozorniť na relevantné publikované práce, ktoré nie sú citované
7. recenzenti sú povinní poslať ich hodnotenie redakcii v stanovenom termíne
POKYNY PRE AUTOROV

TYPY PRÍSPEVKOV V ČASOPISE SLOVENSKÁ LITERATÚRA
Štúdie: vedecké práce, max. 54 000 znakov (s medzerami, vrátane poznámok pod čiarou a zoznamu literatúry) + abstrakt (1000 - 1200 znakov s medzerami, nie menej a nie viac) a 4 - 5 kľúčových slov
Rozhľady: kratšie vedecké práce v rozsahu 18 000 - 36 000 znakov (vrátane poznámok pod čiarou a zoznamu literatúry) + abstrakt (1000 - 1200 znakov s medzerami, nie menej a nie viac) a 4 - 5 kľúčových slov
Pramene a materiály: vedecké články zamerané na pramenný výskum, v rozsahu maximálne 36 000 znakov + abstrakt (1000 - 1200 znakov s medzerami, nie menej a nie viac) a 4 - 5 kľúčových slov
Recenzné eseje: Prehľadové články v rozsahu 15 000 - 28 000 znakov, zamerané na analýzu 1 - 3 aktuálne vydaných kníh na rovnakú tému, s odkazmi na inú literatúru + abstrakt (1000 - 1200 znakov s medzerami, nie menej a nie viac) a 4 - 5 kľúčových slov
Recenzie: Recenzné články v rozsahu 10 000 - 15 000 znakov, kritické hodnotenie vedeckých publikácií z aktuálnej knižnej produkcie (časový limit: tri roky dozadu), bez odkazov na inú literatúru.

ŠTRUKTÚRA VEDECKÉHO PRÍSPEVKU
1. Názov, meno a priezvisko autora, číslo ORCID
2. Abstrakt v slovenskom jazyku v rozsahu 1000 – 1200 znakov (záväzný rozsah)
3. Kľúčové slová: 4 – 5
4. Text
5. Údaj o grante (názov agentúry, ktorá poskytla finančnú podporu na realizáciu výskumu a/alebo prípravu článku, číslo a názov grantu, meno zodpovedného riešiteľa, doba riešenia)
6. Súpis literatúry: Archívne pramene, Pramene, Literatúra, Elektronické zdroje
7. Poštová adresa zamestnávateľskej inštitúcie, inštitucionálna e-mailová adresa

FORMÁTOVANIE
Font písma: Times New Roman
Veľkosť písma: 12 bodov, v poznámkach pod čiarou 10 bodov
Riadkovanie: 1,5 (poznámky pod čiarou 1) (medzery pred 0, medzery za 0)
Nepoužívať formátovanie (zarovnanie vľavo, základný text, zarážky vľavo 0, zarážky vpravo 0, špeciálne zarážky žiadne)
Nedeliť slabiky na konci riadku
Nevkladať do textu čísla strán, hlavičky a päty strán

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ
• Vedecký plurál používať iba v prípade, ak má štúdia dvoch a viacerých autorov.
• V prípade individuálneho autorstva vedecký plurál nepoužívať
• Eliminovať autocitácie

ABSTRAKT
Abstrakt by mal stručne načrtnúť tému, zameranie a kľúčové závery článku.
Nepoužívajte úvodný alebo záverečný odsek ako abstrakt.

PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVU TEXTU
Používanie tučného písma (bold): iba nadpis štúdie, medzititulky, označenie časti Archívne pramene, Literatúra a pod., inak v texte nepoužívať.

Používanie kurzívy: názvy literárnych/umeleckých diel (kniha, zbierka, film, divadelná hra a pod.), názvy kníh a časopisov, názvy jednotlivých básní alebo poviedok.

Názvy cudzojazyčných diel: uvádzajú sa v slovenčine (pri prvom použití v zátvorke v origináli).

Citáty z archívnych prameňov a z odbornej literatúry: uviesť úvodzovkami, obyčajným písmom.

Citáty z umeleckých textov: uviesť úvodzovkami, obyčajné písmo, do troch riadkov v rámci textu, dlhší citát vyčleniť do samostatného odseku.

Vynechaná časť v rámci citátu: označenie troma bodkami v hranatej zátvore [...].

Úvodzovky v rámci citátu: vo vnútri citátu sa namiesto pôvodných úvodzoviek používajú znaky dolného a horného apostrofu.

Poznámky pod čiarou: vecné, dopĺňajú, resp. rozširujú hlavný text. Ich rozsah by mal byť primeraný výkladu (príkaz Referencie, Vložiť poznámku pod čiarou). V poznámkovom aparáte pod čiarou sa uvádzajú aj odkazy na archívne pramene.

Mená osôb: Meno osoby pri prvom použití uviesť v úplnosti (meno, priezvisko), v ďalšom texte používať v podobe iniciála osobného mena, priezvisko (Oskár Čepan, O. Čepan).

Skratky: ak je to možné, vyhnúť sa, čiže rozpisovať, v prípade potreby skrátenej formy pri prvom použití riadne vysvetliť, nepoužívať v nadpisoch.

Písanie čísloviek: iba roky, storočia, čísla strán. Ostatné rozpisovať (v roku 1987; v päťdesiatych rokoch 19. storočia, druhé vydanie autorovej tretej zbierky, na strane 15).

SYSTÉM CITOVANIA
Harvardský systém - meno a dátum
Pri tejto metóde citovania je nevyhnutné upraviť zoznam odkazov (resp. zoznam použitej literatúry) tak, aby za menom autora (autorov) nasledoval rok vydania.
Zoznam sa v tomto prípade usporadúva abecedne podľa priezviska autora. V prípade, že od jedného autora je citovaných viacero prác, jednotlivé práce sa zoraďujú podľa roku vydania vzostupne (t. j. od najstaršej po najnovšiu prácu); ak je viac prác datovaných rovnakým rokom, usporiadané sú abecedne.

VNÚTROTEXTOVÉ ODKAZY
Forma zápisu: (priezvisko autora rok vydania: strana, respektíve rozsah strán)
v zátvorkách priamo za citáciou
Príklad: (Gáfrik 1965: 22-56)

Jeden autor: (Böhme 2009); (Skolnik 2014: 33); (Mihajlović 2018: 747-780)
Viacerí autori - ich mená sú oddelené pomlčkou: (Garloff - Mueller 2018)
Niekoľko prác od jedného autora: (Westphal 2000, 2001, 2011)
Viacero prác jedného autora z rovnakého roku: jednotlivé dokumenty sú označené v abecednom poradí malými písmenami a, b, c... (Čepan 1987a; Čepan 1987b; Čepan 1987c).
Diela rôznych autorov v jednom odkaze: oddelené bodkočiarkami: (Bouissac 1985; Deakin 1993)
Rozsah strán: (Levinas 2015: 220-229); nevynechávajte číslice (napr. 220-9)
Citácia celej kapitoly: (Auerbach 1946, kap. 3)
Reprinty - do hranatej zátvorky uviesť rok prvého vydania: (Mukařovský 1983 [1938]: 57)

Vždy uvádzajte úplnú citáciu autora a dátumu: nepoužívajte odkazovacie formulky ako „op. cit.“, „loc. cit.“, „ibid.“ alebo „tamže“.

Pri citovaní editovaných publikácií neuvádzajte v vo vnútrotextovej citácii skratku „ed.“ alebo „eds.“.

Ukážka použitia v texte:
Mikulová poukazuje v súvislosti na znaky legendy, pričom hlavnú postavu vidí v pozícii novodobého svätca (Mikulová 2005: 147), a aj na inom mieste píše o osudoch Tajovského hlavných postáv ako o hagiografiách tých najbiednejších (Mikulová 2010: 76). Prítomnosť posvätnosti a duchovna anticipuje tiež Ivica Hajdučeková, keď v tejto krátkej Tajovského próze upozorňuje na prítomnosť modlitby, ktorá „bola prostriedkom i nástrojom na obnovu ľudskosti“ (Hajdučeková 2016: 149).
Bibliografický záznam v časti Literatúra:
HAJDUČEKOVÁ, Ivica, 2016. Duchovnosť v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. ISBN
MIKULOVÁ, Marcela, 2005. Tajovského obrodenecká moderna. Bratislava: Kalligram. ISBN
MIKULOVÁ, Marcela, 2010. Paradoxy realizmu. Bratislava: Veda. ISBN

Dokument bez uvedenia mena autora
Ak dokument nemá autora, odkaz sa usporadúva abecedne podľa názvu príspevku, resp. dokumentu (prvé slovo z názvu článku/knihy sa píše veľkými písmenami, následne sa uvedie rok vydania).
Ukážka použitia v texte:
Už v treťom čísle časopisu sa však objavil oznam, že „Dilong a Hlbina zostanú i naďalej našimi hlavnými spolupracovníkmi“ (Zmena redakcie, 1934).
Bibliografický záznam v časti Literatúra:
ZMENA redakcie, 1934. Postup, roč. 1, č. 3, s. 11. (Zaradenie pod písmenom Z)

Dešifrovaný pseudonym autora
Ak bol text uverejnený pod pseudonymom alebo anonymne, dešifrovaný pseudonym autora sa uvádza do hranatej zátvorky za meno autora.
Bibliografický záznam v časti Literatúra:
OKÁLI, Daniel [bez uvedenia autorstva], 1924. Štvavá reč z r. 1917. DAV, roč. 1, č. 1, s. 1.
PONIČAN, Ján [PONIČAN, Ján Rob], 1922: Vyznanie lásky. Mladé Slovensko, roč. 5, č. 1, s. 2-4.
PONIČAN, Ján [PONIČAN-ROB, Ján], 1924a. Vytnime sen. Mladé Slovensko, roč. 6, č. 7-8, s. 193-194.
PONIČAN, Ján [ROB], 1924b. Životu. Pravda chudoby, roč. 5, č. 108-109, s. 7.

PRAMENE A LITERATÚRA (BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY)
Ak sú dvaja alebo traja autori, ich mená sa oddeľujú pomlčkou.
Údaje o mieste, vydavateľstve, vydaní, skratky (roč., č.; vol., nr.) sa uvádzajú v jazyku dokumentu.
Názov dokumentu (knihy, zborníka, časopisu, ročenky a pod.) sa uvádza kurzívou.
Skratka In (bez následnej dvojbodky alebo bodky) sa používa iba pri knihách a zborníkoch.
Pri zázname článku z časopisu sa In nepoužíva.
Pri zázname časopisu je poradie nasledovné: ročník, číslo, strany (rozpätie strán sa uvádza bez medzier so spojovníkom).
Pri zázname novín je poradie nasledovné: ročník, číslo (presný dátum: deň, mesiac, rok), strany.
Ak má citovaný dokument pridelený identifikátor DOI, uviesť (v tom prípade netreba uvádzať webovú adresu dokumentu).

ARCHÍVNE PRAMENE (Archívne dokumenty a rukopisy)
Názov inštitúcie, značka/názov fondu alebo zbierky, inventárne číslo alebo signatúra, číslo kartónu/knihy/zložky/spisu, prípadne dátum a miesto vydania listín, názov alebo stručný popis úradných kníh a ich časový rozsah, u viacstránkových materiálov číslo strany.
Príklad:
Slovenská národná knižnica v Martine, Literárny archív, osobný fond Vojtech Mihálik: Skapíňajúci Moloch. Mobilizácia. Vojna. Povojnová. Sign. 181 CO 11.
Odkaz na archívny prameň sa v texte príspevku uvádza formou poznámky pod čiarou.

PRAMENE (vydania literárnych diel, dobové recenzie, dobová tlač)
BEL, Matej, 2014. Liptovská stolica. Edične pripravili Jozef Kordoš a Martin Turóci. Čadca: Kysucké múzeum. ISBN
DILONG, Rudolf, 1939. Mesto s ružou. Modra: Teodor Mesík.
MIHÁLIK, Vojtech [(sic)], 1947. Nadrealizmus na nových cestách. Čas, roč. 4, č. 189 (20. 8. 1947), s. 4.

LITERATÚRA (Vedecké a odborné práce)

Knihy a monografické publikácie
PRIEZVISKO autora, meno, rok. Názov publikácie. Podnázov. Vydanie (iné ako prvé). Sekundárny autor (napr. prekladateľ). Miesto vydania: Vydavateľ. Edícia, číslo edície. ISBN.
Príklad:
TANCER, Jozef, 2008. Im Schatten Wiens. Bremen: Edition Lumière. ISBN 978-3-934686-54-0.
MORETTI, Franco, 2014. Grafy, mapy, stromy: Abstraktní modely literární historie. Přel. Olga Čaplyginová. Praha: Karolinum. ISBN

Ak nemá kniha autora, píšeme najskôr NÁZOV knihy a za názvom rok vydania.

Časopisy/seriály – celý ročník
Zborníky – celá publikácia
Autor (viacerí autori, zostavovatelia), rok. Názov zborníka. Podnázov. Sekundárny autor. Miesto vydania: vydavateľ. ISBN (alebo ISSN).
Príklad:
ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena – KULHAVÝ, Viktor – PROCHÁZKA, Jakub, ed., 2011. Konference psychologie práce a organizace 2011: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno 25.-26. května 2011. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5490-5.

Články v časopisoch
PRIEZVISKO, meno autora, rok. Názov príspevku. Názov časopisu, ročník, číslo, strany. ISSN.
Príklad:
KÁKOŠOVÁ, Zuzana, 1992. Emblémy Jána Sambuca. Slovenská literatúra, roč. 39, č. 2, s. 104-119. ISSN 0037-6973.
DEBNÁR, Marek, 2020. Digitálny výskum literatúry na Slovensku a v „blízkom okolí“. Slovenská literatúra, roč. 67, č. 6, s. 519-522. ISSN 0037-6973.

Články v novinách
PRIEZVISKO, meno autora, rok. Názov článku. Názov novín (v kurzíve), ročník, rok (presný dátum: deň.mesiac.rok), strana-strana. ISSN (ak je k dispozícii)

Príspevky v zborníkoch
PRIEZVISKO, meno autora, rok. Názov príspevku. In Názov zborníka. Podnázov. Miesto vydania: vydavateľ, strany. ISBN (alebo ISSN).
Príklad:
KERUĽOVÁ, Marta, 2009. Humanista Ján Bocatius a jeho dielo Hungaridos libri poematum V. In Poeta laureatus Ioannes Bocatius. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia, s. 45-67. ISBN
KROČANOVÁ, Dagmar, 2014. Tematizácia prvej svetovej vojny v krátkej próze medzivojnového obdobia. In Studia Academica Slovaca 43. Prednášky 50. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 69-92. ISBN
TOLLAROVIČ, Peter, 2018a. Harmonika v súzvuku poetistickej hravosti a postulátov katolíckej moderny. In Spirituálne zlomky. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 62-92. ISBN.
TOLLAROVIČ, Peter, 2018b. Podrealizmus. In Spirituálne zlomky. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 93-106. ISBN

Príspevky v editovaných publikáciách
PRIEZVISKO, meno autora, rok. Názov príspevku/kapitoly. In PRIEZVISKO, meno zodpovednej osoby (osôb), ed. Názov monografie/zborníka. Podnázov. Vydanie. Sekundárny autor. Miesto vydania: vydavateľ, strany. ISBN.
Príklad:
MALÍČEK, Juraj, 2001. Videohra – výrazový prostriedok populárnej kultúry v postmodernej situácii. In PLESNÍK, Ľubomír – ŽILKOVÁ, Marta, ed. O interpretácii umeleckého textu 23. Pragmatika vyjadrovacích prostriedkov umenia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, s. 121-129. ISBN

Príspevky v monografiách a kapitoly v knihe
PRIEZVISKO, meno autora, rok. Názov príspevku/kapitoly. In PRIEZVISKO, meno autora/zostavovateľa monografie. Názov monografie. Podnázov. Vydanie. Sekundárny autor. Miesto vydania: vydavateľ, strany. ISBN.
Príklad:
ŠVELCH, Jaroslav, 2012. Hra pro více hráčů: Herní studia a interdisciplinarita. In SUWARA, Bogumiła – HUSÁROVÁ, Zuzana, ed. V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: SAP a Ústav svetovej literatúry SAV, s. 125-141. ISBN

Odkaz na elektronický zdroj
Autor, rok. Názov publikácie. Podnázov [typ nosiča]. Vydanie. Sekundárny autor. Miesto vydania: vydavateľ, dátum publikovania [dátum citovania]. Edícia, číslo edície. ISBN. Dostupné z: DOI alebo adresa.
Príklad:
KUCIANOVÁ, Anna, 2005. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000 – 2001 [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, s. 136-139. Dostupné na internete:

Elektronické zdroje - citácie z webu
Názov časopisu. Podnázov [typ nosiča]. Miesto vydania: vydavateľ, číslovanie [dátum citovania]. ISSN. Dostupné z: DOI alebo adresa.
Príklad:
Ikaros: Elektronický Časopis o Informační Společnosti [online]. Praha: Ikaros, 1997- [cit. 27.6.2011]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/

Príspevky v online časopisoch / seriáloch
Autor. Názov príspevku. Podnázov. Názov časopisu. Podnázov [typ nosiče]. Miesto vydania: vydavateľ, číslovanie, strany [dátum citovania]. ISSN. Dostupné z: DOI alebo adresa.
Príklad:
BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – LUTHER, Daniel, 2010. Sustainable diversity and public space in the city of Bratislava, Slovakia. Anthropological Notebooks [online]. Ljubljana (Slovenia): Slovene Anthropological Society, roč. 16, č. 2 [cit. 13.6.2011]. ISSN 1408-032X. Dostupné z: http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2010_2/ Anthropological

Webová stránka
Verpönt, Verdrängt – Vergessen? [online]. [cit. 2014−07−18]. Dostupné z: http://www.univie.ac.at/censorship/info.html

Obrázky a tabuľky
Označenie tabuľky (pod tabuľkou): Tabuľka 1: Názov tabuľky.
Označenie obrázku (pod obrázkom): Obrázok 1: Názov obrázku (Foto: Meno a priezvisko autora snímky).
Očíslované obrázky dodať v osobitnom súbore vo formáte TIF alebo JPG (čiernobiele obrazové prílohy v rozlíšení: 300 dpi; farebné obrazové prílohy v rozlíšení: 1 200 dpi) Obrázky budú publikované v čiernobielej verzii.
Autorské a reprodukčné práva zabezpečuje autor.


Upozorňujeme, že rukopisy, ktoré nebudú spĺňať tieto usmernenia, môžu byť vrátené.

Recenzované budú len rukopisy dostatočnej kvality, ktoré sú v súlade so zameraním časopisu Slovenská literatúra.


Redakcia pracuje v redakčnom programe SAV: Open Journal System
https://journals.savba.sk/


REGISTRÁCIA PRÍSPEVKOV
https://journals.savba.sk/index.php/slpi/information/authors