Aktuality

Nový veľvyslanec Helénskej republiky na Slovensku J. E. Georgios Dimitriadis navštívil SAV

Vložil(a): K. Gáliková, 27.2.2020, videné 288-krát

Dňa 26. 02. 2020 predseda SAV prof. Šajgalík prijal veľvyslanca Helénskej republiky J. E. Georgiosa Dimitriadisa, ktorý začal svoju diplomatickú misiu na Slovensku koncom roka 2019. Jeho snahou je nadviazanie spolupráce medzi SAV a gréckymi univerzitami v Aténach a Solúne. Stretnutia sa zúčastnil aj popredseda SAV pre zahraničné styky Dr. Gálik.

V úvode stretnutia predseda SAV vyzdvihol dôležité míľniky grécko-slovenskej spolupráce. Ústavy SAV spolu s gréckymi partnerskými inštitúciami sú riešiteľmi 61 multilaterálnych projektov, z ktorých prevažujú tie financované Programom COST. V októbri 2019 došlo k podpísaniu Memoranda o spolupráci s Univerzitou v Patrase, čím sa vytvorili formálne podmienky pre začatie bilaterálnej spolupráce. Medzi významné udalosti patrí tiež udelenie Medaily Dionýza Ilkoviča prof. Costasovi Fotakisovi za vynikajúce výsledky vo fyzikálnych a chemických vedách, ktorá mu bola odovzdaná pri príležitosti návštevy podpredsedu SAV pre zahraničné styky Dr. Gálika v Grécku.

Predseda SAV prof. Šajgalík pokračoval krátkym predstavením štruktúry a činnosti SAV.

Obe strany vyjadrili záujem zintenzívniť bilaterálnu spoluprácu a dohodli sa na konkretizovaní oblastí záujmu, ktoré predloží J.E. Georgios Dimitriadis v najbližších dňoch na stretnutí s predstaviteľmi univerzít v Aténach a Solúne. Prof. Šajgalík chce stimulovať záujem gréckych študentov o štúdium na Slovensku, nakoľko úspešnosť Grécka v projektoch Horizont 2020 je vysoká.

Osobným úsilím gréckeho diplomata je aj zvýšiť záujem o štúdium greckých reálií a moderného gréckeho jazyka, a tým prispieť k vytváraniu kontinuity medzi minulosťou a súčasnosťou. Vyjadril uznanie nad prácou prof. ThDr. Jána Zozuľaka, PhD., ktorý je odborníkom v oblasti dejín byzantskej filozofie, byzantskej antropológie, etiky, patrológie a gréckeho jazyka. Na stretnutí odznela myšlienka J.E. Georgiosa Dimitriadisa.a „Verím v kultúrnu diplomaciu – v posilnenie vzťahov, sociálno-kultúrnej spolupráce, podporu národných záujmov za hranicami založených na výmene názorov, hodnôt, tradícií a iných aspektov kultúry.” Zároveň vyjadril záujem posilniť význam postavenia spoločenských a humanitných vied.

Foto: Martin Bystriansky

(r)

Príloha

Prof. Šajgalík prijal veľvyslanca Helénskej republiky J. E. Georgiosa Dimitriadisa