Aktuality

Kvarteto ocenených v SAV

10.10.2019, otvorené 616-krát

 

Časové súradnice sa v ich prípadoch viackrát pretínali s pracovnými úspechmi. V stredu 9. októbra sa stretli na pôde SAV v príjemnej atmosfére uznania aj spomínania, umocnenej odovzdávaním ocenení SAV za ich prínos vo vedných oblastiach, v ktorých dlhé roky pôsobia. Štyri osobnosti z akademickej pôdy druhého oddelenia akadémie – doc. Zita Izakovičová, prof. Ľubica Lacinová, dr. Eva Varečková a prof. Juraj Koppel - si prevzali z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka vyznamenania SAV.

„Hoci to opakujem pri podobných príležitostiach, myslím to veľmi úprimne. Akadémia stojí na osobnostiach a vy ste piliermi, ktoré svojou prácou a výsledkami zvyšujú jej kredit,“ uviedol slávnostné stretnutie prof. Pavol Šajgalík. Následné laudatio na každého z laureátov z úst členov Predsedníctva SAV  prof. Karola Marholda a Ing. Márie Omastovej, DrSc. len podčiarkli úvodné myšlienky. „Sme radi, že vás máme a dúfame, že budete mať dobrých nasledovníkov,“ pripomenul predseda SAV v následnej srdečnej diskusii. Veľa sa v nej spomínalo na uplynulé roky,  dosiahnuté úspechy aj tŕnisté cesty k nim, vrátane obdobia zlomových rokov 1989 -1990. Vďaka RNDr. Eve Varečkovej, DrSc., sa reč skrútila aj na očkovacie vakcíny proti chrípke, no položartom sa spomínalo aj premnoženie medveďov na Slovensku a vážne aj aktuálne témy, napríklad problematika registrácie patentov SAV. Poďakovania ocenených zvýraznili dôkaz, že majú k vede a k SAV, napriek pribúdajúcim rokom, stále veľmi blízko.

Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Po ukončení vysokoškolského štúdia sa ihneď začala venovať vedeckej práci, v oblasti výskumu krajiny. V roku 1985 nastúpila na Ústav krajinnej ekológie SAV. Od roku 2012 je jeho riaditeľkou. Má na svojom konte 694 publikácií, z toho pozoruhodných 38 monografických diel.

Ťažisko jej vedeckej činnosti spočíva v rozvíjaní metód krajinnoekologického plánovania. V rámci metodiky LANDEP rozpracovala metódy  hodnotenia socioekonomickej štruktúry krajiny. Bola spoluautorkou konceptu „Krajiny ako geosystému“, kde rozpracovala integrovaný prístup k jej hodnoteniu. V poslednom období sa venuje aplikácii integrovaného prístupu do konceptu ekosystémových služieb. Výsledky jej výskumu boli aplikované aj v reálnej praxi, pri spracovaní strategických dokumentov, či už na národnej alebo regionálnej a lokálnej úrovni. Bola autorom metodiky pre spracovanie koncepcií trvalo udržateľného rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni. Participovala na príprave a posudzovaní  viacerých národných strategických dokumentov – Národná stratégia pre trvalo udržateľný rozvoj, Program rozvoja vidieka, Integrovaný regionálny operačný program a pod. Prevzala si Medailu SAV za podporu vedy.

Prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. Po ukončení Matematicko-fyzikálnej fakulty UK Bratislava (1983) nastúpila Ľubica Lacinová na študijný pobyt a neskôr na internú ašpirantúru na Centrum fyziologických vied (CFV) SAV. Po zmenách z roku 1989 využila nové možnosti a absolvovala dva dlhodobé pobyty na University of Pennsylvania vo Filadelfii (1990-1991) a na Ústave farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove (1993-2001). Mohla sa tam rozvinúť na vedeckú osobnosť, rešpektovanú medzinárodnou komunitou v jej vedeckej oblasti. V roku 2002 sa rozhodla vrátiť do vlasti na svoje pôvodné pracovisko ÚMFG SAV.

Pomohla vybudovať moderné laboratórium na monitorovanie elektrických vlastností membránových kanálov. Jej orientácia a erudovanosť v biologických a fyzikálnych vedách jej umožnili interdisciplinárny prístup s prienikom molekulárnej a bunkovej biológie s biofyzikou. Ľubica Lacinová je doposiaľ jediným výskumníkom v SR, v ktorej laboratóriu sa merajú elektrofyziologické vlastnosti geneticky modifikovaných iónových kanálov transfekovaných do živočíšnych buniek. Táto metodológia jej umožnila riešiť vzťahy medzi štruktúrou a funkciou napäťovo závislých vápnikových kanálov Ltypu a T-typu a publikovať viaceré zásadne nové zistenia. Doposiaľ bola zodpovednou riešiteľkou piatich projektov agentúry VEGA a 2 projektov APVV. Vedecká produkcia Ľubice Lacinovej je bohatá, zahŕňa celkovo 77 publikácií, ktoré boli doposiaľ viac ako 1800-krát citované bez autocitácií.

Bola aktívna aj pri vzdelávaní nastupujúcej generácie aj vo vedeckomanažérskej oblasti. V období 2013-2017 bola predsedníčkou Snemu SAV. Vo funkčnom období 2017-2021 je zvolenou členkou predsedníctva SAV a členkou VR SAV. Popri mnohých členstvách v rôznych komisiách, radách a iných orgánoch pre decíznu sféru, slovenské univerzity a SAV treba vyzdvihnúť aj jej prácu v redakčných radách prestížnych periodík. Venuje sa aj všeobecne etickým otázkam, úskaliam rodovej rovnosti v modernej spoločnosti a k praktikám pri nakladaní s GMO. Vedecká rada SAV jej udelila Medailu SAV za podporu vedy.

Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. Väčšina jeho profesijného života je spojená s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV, kde pôsobil ako interný ašpirant, vedecký pracovník, vedúci oddelenia a napokon aj ako riaditeľ, a to nepretržite počas devätnástich rokov. Po tom, čo v rokoch 1988 až 1989 absolvoval postdoktorátny pobyt v INSERM U-153 v Paríži, sa mu podarilo rozvinúť dlhotrvajúca medzinárodnú spoluprácu s týmto pracoviskom. Riešil spoločný grant s názvom: „Statmín a regulácia vývinu skorého embrya”. Ďalší výskum prof. Juraja Koppela a jeho tímu bol orientovaný na mechanizmy uplatňujúce sa pri interakciách preimplantačného embrya s okolitým prostredím, pričom bolo získaných viacero prioritných výsledkov, ako napríklad identifikácia a preukázanie funkčnosti viacerých dovtedy nepopísaných typov bunkových receptorov u preimplantačných embryí. Prof. Juraj Koppel sa vo svojej práci venoval aj skúmaniu vplyvu materského zdravia a rôznych xenobiotík na preimplantačný vývin ako aj téme regulácie zápalových procesov v rôznych modeloch experimentálne indukovaného zápalu. 

Vysoká kvalita a citovanosť jeho publikácií ukazuje, že je široko akceptovaný medzinárodnou vedeckou komunitou. Je spoluautorom 90 vedeckých publikácií uverejnených v impaktovaných časopisoch, databáza Web of Science eviduje viac ako 1200 citácií na jeho práce a priznáva mu Hirschov index 19.  Prof. Koppel je tiež spoluautorom 1 medzinárodného patentu a štyroch patentových prihlášok. Prof. Koppel sa okrem vedeckej činnosti zúčastňuje aj na výučbe študentov na Univerzite  veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde bol v roku 2014 bol menovaný za profesora v odbore „Veterinárna morfológia a fyziológia“. V roku 2009 zaviedol nový študijný predmet Biopreparáty v novo akreditovanom študijnom programe farmácia, ktorého je garantom. Je spoluautorom jednej knižnej učebnice a dvoch učebných textov z  fyziológie. Už tretie volebné obdobie je členom Predsedníctva SAV. Prevzal si Medailu SAV za podporu vedy.

RNDr. Eva Varečková, DrSc.  Pôsobí na Virologickom ústave, BMC SAV. Tu sa od začiatku venovala štúdiu vírusov chrípky. Na štúdium antigénnych vzťahov medzi rôznymi subtypmi hemaglutinínu vírusu chrípky využila novú modernú rádioimunologickú metódu. Po skončení vedeckej ašpirantúry (1980) sa venovala hybridómej technológii prípravy monoklonových protilátok (MP). Využitie MP vo výskume chrípkových vírusov znamenalo posun v ich štúdiu na molekulárnu úroveň.

Jej hlavná výskumná činnosť je zameraná na imunológiu vírusov chrípky a mechanizmus protektívneho účinku sprostredkovaného protilátkami špecifickými voči konzervatívnym antigénom vírusu chrípky, predovšetkým voči konzervatívnemu reťazcu hemaglutinínu vírusu chrípky, HA2gp, jedného z potenciálnych imunogénov pre prípravu širokospektrálnej protichrípkovej vakcíny. RNDr. Eva Varečková, DrSc., je dlhoročnou významnou vedeckou pracovníčkou Virologického ústavu SAV BMC. Jej vedecká kariéra sa sústredila na výskum vírusov chrípky, ich imunológiu a diagnostické metódy. Dosiahla významné výsledky, ocenené napr. pozvaním do Centers for Disease Control pri WHO. Bola zodpovednou riešiteľkou viacerých bilaterálnych medzinárodných projektov, riešila a v súčasnosti rieši projekty domácich agentúr VEGA a APVV. Jej výsledky majú i praktické uplatnenie reflektované udelením štyroch patentov týkajúcich sa diagnostiky vírusov chrípky. Publikovala 54 prác evidovaných vo WoS, ktoré boli citované 524 krát.

Eva Varečková sa venovala aj pedagogickej práci. Zastávala viaceré riadiace a expertné pozície a je významnou vedeckou aj pedagogickou osobnosťou, ktorej expertízu pozná a rešpektuje vedecký svet. Vytvorila významné a konzistentné dielo sústredené na mimoriadne dôležitú problematiku verejného zdravia. Bola ocenená Čestnou plaketou SAV za zásluhy v biologických vedách.

Stano Ščepán

Foto: Martin Bystriansky

 

 

Príloha

Kvarteto ocenených na pôde SAV.
Príloha

Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., s predsedom SAV.
Príloha

Prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. s predsedom SAV.
Príloha

Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. si prevzal Medailu SAV za podporu vedy.
Príloha

RNDr. Eva Varečková, DrSc.