Aktuality

Aké sú vzťahy medzi politickým diskurzom, postojmi a kolektívnou akciou voči Rómom

11.9.2019, otvorené 601-krát

 

V dňoch 6. – 7. septembra sa na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV konalo stretnutie poradného výboru európskeho projektu DG Justice Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe (808062—PolRom—REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017). Ambíciou projektu je identifikovať vplyv politického diskurzu na postoje a prosociálne či antisociálne správanie voči Rómom, zhodnotiť existujúce antidiskriminačné intervencie a navrhnúť ich zlepšenia založené na analýze rôznych normatívnych spoločenských kontextov. Počas stretnutia sme diskutovali o komplexných vzťahoch medzi politickým diskurzom, anticiganizmom a kolektívnou akciou voči Rómom.

V prvom roku projektu sa v piatich účastníckych krajinách (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Francúzsko, Írsko) uskutočnili reprezentatívne prieskumy. Zistili sme, že existuje silný vzťah medzi anticiganizmom (negatívne postoje voči Rómom), akceptovaním nepriateľského, resp. tolerantného politického diskurzu týkajúceho sa Rómov a tendenciami k nepriateľskej, resp. prosociálnej kolektívnej akcii voči Rómom. Ďalej sme zistili, že – aj napriek dominantne hostilným spoločenským normám namiereným voči Rómom –, taký politický diskurz, ktorý nie je otvorene nepriateľský (dokonca aj vtedy, ak je paternalistický) predikuje tendencie k prosociálnemu kolektívnemu správaniu voči Rómom, ale len u ľudí s nižšou úrovňou anticiganizmu. Napokon sme uskutočnili obsahovú analýzu politických diskurzov týkajúcich sa Rómov v piatich účastníckych krajinách v roku 2018. Predbežné analýzy ukazujú, že médiá sprostredkujú politické diskurzy o Rómoch, ktoré odrážajú množstvo hlasov, hlas Rómov a Rómiek však nie je zastúpený.

Projekt v rokoch 2018 – 2020 realizuje konzorcium piatich európskych univerzít a výskumných pracovísk (ELTE, Budapešť, Univerzita v Limericku, Univerzita Paris-Nanterre, Univerzita Alexandru Ioan Cuza v Iasi a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV) v úzkej spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti a zainteresovanými aktérmi na národnej úrovni aj na úrovni EÚ. Na stretnutí sa zúčastnili externí experti Bernard Rorke z European Roma Rights Centre, Nina Galanská a Zuzana Bošeľová z Nadácie Milana Šimečku a Andrej Findor z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Výsledky projektu sa využijú na vytvorenie praktického manuálu na dizajnovanie antidiskriminačných intervencií. Informácie o projekte budeme komunikovať tvorcom politík, mimovládnym neziskovým organizáciám, akademickým výskumníkom a verejnosti na lokálnej, národnej aj európskej úrovni.

Barbara Lášticová, ÚVSK SAV

Foto: Xenia Daniela Poslon, ÚVSK SAV

Príloha

Tím projektu PolRom s externými expertmi