Aktuality

Aký je partnerský život mladých ľudí, kam smeruje

Vložil(a): A. Nozdrovická, 20.8.2019, videné 588-krát

Ako upozorňujú demografické štúdie, Slovensko sa za posledných 20 rokov v otázkach reprodukcie a partnerského spolužitia začalo približovať západoeurópskym krajinám. Pokles plodnosti a odkladanie reprodukcie do vyššieho veku je trendom, ktorý spadá do toho, čo demografi popisujú ako tzv. druhý demografický prechod.

Ten sa začal v západnej Európe už v polovici 60. rokov minulého storočia a autori ho vysvetľujú posunom v hodnotách ľudí, a to najmä narastajúcim individualizmom a dôrazom na sebarealizáciu jedinca. Erikson toto obdobie vysvetľuje za pomoci psychosociálneho moratória, Arnett pomocou konceptu vynárajúcej sa dospelosti. Poznanie v tejto oblasti je však neúplné, respektíve doterajšie teórie nemusia byť v súčasnosti už plne relevantné. Nezohľadňujú napr. vplyv  kultúrnych  a sociálnych vzorov a sociálnych sietí na partnerský život mladých ľudí.

Výskum v rámci štartujúceho projektu APVV-18-0303 pod názvom Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti nastoľuje otázky: Akú podobu a priebeh majú intímne vzťahy adolescentov a mladých dospelých v súčasnosti? Aký je vplyv sociálneho a kultúrneho kontextu na tieto vzťahy? Čím sú prospešné a kam smerujú? Ako súvisia s kvalitou života, sexuálnym a reprodukčným zdravím a plánovaním rodičovstva súčasnej generácie mladých ľudí?

Odpovede na tieto otázky hľadáme v transdisciplinárnom výskumnom projekte, ktorý pod vedením prof. Ivana Lukšíka realizuje Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre v rokoch 2019 – 2022. Výskum využije koncepty sociálnej psychológie, akými sú koncept liminality (človek vlastne nepatrí nikam, do žiadnej sociálnej skupiny), sociálnych reprezentácií, reziliencie (odolnosť človeka vyrovnať sa s prekážkami) a koncept kvality života. V projekte budú zastúpené aj filozofické, kulturologické a etické prístupy a analýzy. Tieto prístupy budú integrované do hĺbkových kvalitatívnych analýz, ako aj analýz myslenia a správania reprezentatívnej vzorky populácie mladých ľudí na Slovensku a komparatívnej medzinárodnej štúdie.

Ivan Lukšík, ÚVSK SAV

Ilustračné foto

Príloha

Ilustračné foto