Aktuality

Za Doc. Ing. Richardom Outratom, CSc.

Vložil(a): S. Ščepán, 10.7.2019, videné 418-krát

Vo veku 88 rokov ukončil svoju životnú púť bývalý vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV doc. Ing. Richard Outrata, CSc. (27.6.1931 – 28.6.2019).

Narodil sa na južnej Morave v dedine Velké Hostěrádky. Vysokoškolské štúdium absolvoval v roku 1954 v odbore financie a úver na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V roku 2004 získal titul hosťujúci docent na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity.

Jeho prvým pracoviskom bola Štátna banka československá, oblastný ústav pre Slovensko. V rokoch 1962 – 1965 bol vedeckým pracovníkom na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Potom nasledovalo 27 ročné obdobie vo Výskumnom ústave oblastného plánovania, kde sa výskumne zameriaval na regionálnu a národohospodársku problematiku. V roku 1993 nastúpil na Ekonomický ústav SAV, kde 13 rokov pôsobil ako vedúci vedecký pracovník a vedúci oddelenia svetovej ekonomiky. V apríli 2006 odišiel z EÚ SAV na Ekonomickú univerzitu, kde pôsobil na Ústave ekonómie a manažmentu.

Doc. Richard Outrata bol rešpektovaným vedcom, ktorý precízne formuloval myšlienky, pričom sa opieral o podrobné analýzy. Jeho tvorivý potenciál podporovala výborná znalosť angličtiny a francúzštiny. Zaoberal sa najmä vonkajšími ekonomickými vzťahmi. Vo svojich výskumných prácach sa usiloval podať fundovaný pohľad na pozíciu Slovenska v zahraničnom obchode a to nielen z objemového, ale aj z kvalitatívneho hľadiska. Prínosom jeho prác bolo najmä to, že chápal danú problematiku komplexne, ako výsledok vzájomne sa ovplyvňujúcich procesov vo vnútornej a vonkajšej ekonomike. Svedčia o tom najmä jeho práce zamerané na  štruktúrne zmeny a ich komparácie s porovnateľnými krajinami, ako aj práce o objasňovaní konkurenčnej schopnosti. Z teoretických a metodologických hľadísk ako aj z hľadiska jej merania a reálnych výsledkov. Štúdiom konvergencie a divergencie v integračných a globalizačných procesoch vo svetovej ekonomike hľadal implikácie pre slovenskú ekonomiku.

Počas pôsobenia na EÚ SAV bol autorom a spoluautorom približne stovky článkov a publikácií. Každoročne sa podieľal na analýzach o hospodárskom vývoji Slovenska, ktoré sa spracúvali pre Európsku hospodársku komisiu OSN. Jeho kľúčovými témami boli globalizácia, zahraničné investície, vonkajšia rovnováha a konkurencieschopnosť slovenského priemyslu.

Doc. Richard Outrata sa veľmi intenzívne angažoval vo výskumných prácach zameraných na prípravu Slovenska na vstup do EÚ. Pod jeho vedením realizoval 28-členný autorský kolektív v roku 2002 projekt pre Vládu SR: Ekonomické a sociálne súvislosti vstupu Slovenska do Európskej únie. Bola to prvá komplexná výskumná práca, v ktorej sa identifikovali slabé a silné stránky slovenskej ekonomiky, jej šance a príležitosti, ako aj riziká a ohrozenia spojené s členstvom  Slovenska v EÚ.  Vstup Slovenska do EÚ považoval za neopakovateľnú príležitosť na prekonanie podstatného zaostávania. Predpovedal, že vstup Slovenska do EÚ prispeje k zlepšeniu pozície slovenskej ekonomiky v medzinárodnom porovnaní. Obával sa však, že jedno z rizík bude odliv kvalifikovaných pracovníkov do ekonomicky vyspelých krajín.

Doc. Richard Outrata bol človekom múdrym, sčítaným, hĺbavým, pracovitým, zodpovedným a priateľským. Jeho čestnosť a pracovitosť nám zostanú príkladom. Česť jeho pamiatke.

Herta Gabrielová, Jaroslav Vokoun

 

Príloha

Doc. Ing. Richard Outrata, CSc.