Aktuality

Postavenie literatúry a literárne vzdelávanie v súčasnosti

Vložil(a): S. Ščepán, 12.6.2019, videné 228-krát

Piateho júna 2019 sa v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave konala hosťovská prednáška Prof. Pétera Hajdua, CSc. z Literárnovedného ústavu Maďarskej akadémie vied, ktorý zároveň pôsobí na Univerzite v Pécsi.

Predmetom prednášky s názvom „Postavenie literatúry a literárne vzdelávanie v súčasnosti“ bola téza o súvise zníženej prestíže literatúry s prechodom od kultúrneho systému národných štátov, riadených elitami, ku kozmopolitizmu. Podľa tejto tézy je kozmopolitná perspektíva ako interpretačný rámec pre zachovanie spoločnej kultúry národného štátu a národnej identity nepostačujúca. Jednou z príčin tejto zmeny je aj slabá podpora tvorby národných literatúr inštitúciami národných štátov a teda ich strata vydavateľského monopolu.

Nová globálna elita nahradila v tejto úlohe starú elitu a tá sa viac o budovanie národa nezaujíma. Nové centrá moci tvorbu národne orientovanej literatúry nepodporujú, pretože nadnárodným trhom nemôžu konkurovať. S rozpadom významu národných štátov sa rozpadol aj význam národnej identity ako interpretačného rámca. Literatúra však taktiež prestala byť zdrojom hodnôt a interpretácie významu vlastných životov. Mikro-naratívne interpretácie boli nahradené makro-naratívnymi. Zdieľanie globálnych hrozieb vyúsťuje do vývinu celosvetových spoločenstiev s globálnymi identitami. Po prednáške prebehla zapálená diskusia o budúcnosti krásnej literatúry a jej úlohe v procesoch uvedomovania si globálnych hrozieb.

Kristína Kállay

 

 

Príloha

Prof. Péter Hajdu, CSc.
Príloha

Prof. Péter Hajdu, CSc.